Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Influència de la disponibilitat i hormesi del ferro i la glucosa en l’autofàgia i la vida cronològica en Saccharomyces cerevisiae 

Montellá-Manuel, Sandra (Date of defense: 2024-01-09)

El ferro és un metall essencial per a tots els tipus cel·lulars. Aquest metall participa en diversos processos metabòlics com en la respiració mitocondrial dins la cadena de transport electrònic, la síntesi de proteïnes, ...

Molecular mechanisms of Smc5/6 complex function: from ATPase-dependent DNA loading to E3 activities 

Solé-Soler, Roger (Date of defense: 2023-12-04)

Els cromosomes han de ser manipulats amb compte per mantenir la integritat del genoma. La família de complexos proteics SMC contribueix a organitzar el genoma en llaços de cromatina, utilitzant la seva activitat d'ATPasa ...

Estudi del TGF-β en processos de tumorogènesi i avaluació de la Metformina com a potencial fàrmac anticancerígen 

Ruiz Mitjana, Anna (Date of defense: 2023-07-21)

Les vies de senyalització intracel·lular TGF-β/Smads, PI3K/AKT/mTOR i de les MAPK ERK i p38 són essencials en l'homeòstasi cel·lular. És per això que alteracions en aquestes vies estan altament relacionades amb processos ...

L’Atàxia de Friedreich: Assaig de fàrmacs en cardiomiòcits deficients de frataxina i caracterització del nou model murí FXNI151F 

Medina Carbonero, Marta (Date of defense: 2022-12-20)

L’Atàxia de Friedreich (FA) és una malaltia cardioneurodegenerativa rara causada per mutacions en el gen FXN, que resulten en una disminució de la frataxina, una proteïna mitocondrial. A dia d’avui, es tracta d’una malaltia ...

Detecció precoç personalitzada del càncer de mama i utilitat de les eines d’ajuda a les decisions 

Pons Rodríguez, Anna (Date of defense: 2022-09-19)

El càncer de mama és una de les principals causes de morbimortalitat en el món. En la major part dels països europeus el cribratge del càncer de mama en dones de la població general es basa en l'edat, però hi ha altres ...

From circulating tumour cells to metastases: The role of Cyclin D1 and characterisation of new biomarkers 

Guasch Vallés, Marta (Date of defense: 2022-05-20)

La metàstasi és un procés molt complex que està regulat per un elevat nombre de variables i senyalitzacions, entre altres la composició del microambient tumoral. Els objectius d'aquesta tesi són estudiar el paper de la ...

Aplicación de los Péptidos de Penetración Celular y de la herramienta de edición génica CRISPR/Cas9 en la modelización in vivo de carcinomas uterinos 

Navaridas Fernández de Bobadilla, Raúl (Date of defense: 2022-07-18)

l càncer d'endometri (CE) és el càncer ginecològic més comú als països desenvolupats i la seva incidència està augmentant a tot el món. Els factors que han contribuït a aquesta tendència són una població més envellida i ...

Analysis of ATP-Dependent Association of the Smc5/6 Complex with Chromatin 

Tarrés Escalona, Marc (Date of defense: 2022-07-01)

Els complexes SMC tenen una funció essencial en l’organització dels cromosomes durant la divisió cel·lular. El complex Smc5/6 compleix un paper en la prevenció i eliminació d’estructures que connecten les cromàtides germanes. ...

The RING domain of Nse1: roles in Smc5/6 complex stability and genome integrity in human cells 

Apostolova, Sonia (Date of defense: 2021-07-06)

El complex Smc5/6, és un dels tres complexos de manteniment de l’estructura dels cromosomes (Structural Maintenance of Chromosomes, SMC). En aquest treball de tesi es mostra que el domini RING de la subunitat Nse1 del ...

Dorsal Root Ganglion neurons as a model of Friedreich Ataxia: cellular alterations and therapeutic approaches 

Britti, Elena (Date of defense: 2021-07-14)

L’Atàxia de Friedreich (FA) és un trastorn neurodegeneratiu associat a cardiomiopatia causat per la disminució dels nivells de frataxina, una proteïna mitocondrial que se’n desconeix la seva funció. Participa en el metabolisme ...

Estudi de les funcions biològiques de les nucleases apoptòtiques EndoG, ExoG i TatD 

Barés Junqué, Gisel (Date of defense: 2021-04-30)

Les nucleases formen una família de gens conservats evolutivament, que s’han involucrat en la mort cel·lular programada i en la proliferació cel·lular en eucariotes. Una de les nucleases mitocondrials més estudiades és ...

Caracterització de la biologia dels fibroblasts cardíacs i la seva resposta a estrès cel·lular 

Beà Tàrrega, Aida (Date of defense: 2021-02-05)

Els fibroblasts cardíacs són els principals productors de la matriu extracel·lular que cohesiona la musculatura del cor, conferint-li les propietats ideals per transformar la contracció dels cardiomiòcits en el moviment ...

Molecular analysis of Smc5/6-dependent sumoylation and ubiquitination 

Ibars Esteve, Eva Irene (Date of defense: 2021-03-02)

Les cèl·lules eucariotes dediquen grans esforços per mantenir la integritat del seu genoma. Els complexos SMC (Structural Maintenance of Chromosomes), que inclouen la cohesina, la condensina i el complex Smc5/6, coordinen ...

Aplicació de tecnologies d’alt rendiment per a l’anàlisi d’alteracions moleculars i l’heterogeneïtat intratumoral en el càncer d’endometri 

Cuevas Sánchez, Dolors (Date of defense: 2020-10-23)

Els dos subtipus més freqüents de càncer d’endometri (CE) són el carcinoma endometrioide (CEE) i el carcinoma serós (CSE). El diagnòstic diferencial entre aquestes dues tipologies no sempre és fàcil, hi ha casos que presenten ...

Models matemàtics i estadístics aplicats a la presa de decisions en salut 

Forné Izquierdo, Carles (Date of defense: 2020-09-18)

La presa de decisions en salut ha de basar-se en la millor evidència rellevant disponible, més si aquestes decisions incideixen en tota la societat mitjançant l’aplicació de polítiques públiques de salut i, donat que totes ...

Variables psicológicas de riesgo cardiovascular 

Malas Tolsá, Olga (Date of defense: 2020-07-14)

L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral era el de reexportar les relacions entre algunes variables biomètriques, bioquímiques, de conducta i de personalitat relacionades amb el risc cardiovascular. Per a fer-ho, ...

Psoriasis y factores de riesgo cardiovascular: Estudio poblacional, ateromatosis subclínica y vasa vasorum adventiciales 

Fernández Armenteros, José Manuel (Date of defense: 2019-10-23)

Antecedents y objectius: La psoriasi és una malaltia inmunoinflamatòria de la pell molt prevalent (afectació del 1-3% de la població mundial) de la que existeixen pocs estudis de prevalença realitzats a Espanya. També ...

Analysis of mouse embryonic brains deficient for Rnd3: implications in axonal, subpallial and cortical development 

Marfull Oromí, Pau (Date of defense: 2019-11-08)

Rnd3 és una RhoGTPasa amb activitat constitutiva que promou el creixement de neurites in vitro i promou la migració radial en l'escorça. Malgrat la seva clara participació en el desenvolupament neuronal, l'efecte de la ...

Cytoplasmic cyclin D1 roles in neurons: effects on neuritogenesis and type A GABA receptors 

Monserrat Monserrat, Maria Ventura (Date of defense: 2019-11-22)

Ciclina D1 i la quinasa Cdk4 formen un complex que és regularment conegut pel seu paper dintre del nucli regulant el cicle cel·lular. D’altra banda, ciclina D1 exerceix funcions no canòniques relacionades amb la transcripció, ...

Alteracions metabolòmiques en el càncer d'endometri 

Gatius Calderó, Sònia (Date of defense: 2020-01-23)

El càncer d’endometri és la neoplàsia ginecològica més freqüent en els països desenvolupats. Malgrat que la majoria dels carcinomes són curables amb un tractament adequat, al voltant del 20% dels tumors es comporten de ...

More