Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La manufactura esbelta como precursor de la sustentabilidad en maquiladoras mexicanas 

García-Alcaraz, Jorge Luis (Date of defense: 2023-10-19)

La Indústria Manufacturera, Maquiladora i de Servei d'Exportació (IMMEX) té actualment 5,160 empreses a nivell nacional a Mèxic, de les quals 486 estan establertes a l'estat de Chihuahua i de manera específica, 322 són a ...

Automated Disease Detection by Machine Learning and Bio-Sound Analysis 

Tena del Pozo, Alberto (Date of defense: 2022-06-03)

Introducció: En aquesta recerca hem investigat diferents mètodes d’aprenentatge automàtic basats en l’anàlisi de bio-sons per a la identificació automàtica de diferents malalties. Concretament, vam realitzar tres estudis ...

Revalorització d’un residu de l’olivera per l’aplicació en el sector de l’adoberia 

Solé Ferrer, Maria Mercè (Date of defense: 2022-11-30)

Aquesta Tesi Doctoral contribueix a l’estudi d’un residu de l’olivera, la remolta de l’oliva, per la seva reutilització en el sector de l’adoberia. La indústria de la pell així com els residus dels molins d’oliva tenen ...

Machine Learning Approaches for Comprehensive Analysis of Population Cancer Registry Data 

Florensa Cazorla, Dídac (Date of defense: 2023-04-19)

Els registres de càncer basats poblacionals són crucials per controlar i estudiar la incidència, mortalitat i supervivència del càncer. A més, explorar fonts d'informació externes per complementar aquests registres permet ...

Performance analysis and control optimization of a solar-driven seasonal sorption thermal energy storage system 

Crespo, Alicia (Date of defense: 2022-12-19)

La calor és el tipus denergia final més consumida del món. En particular, el sector de l'edificació és responsable del voltant del 40% de la calor consumida. Les energies renovables són una bona solució per mitigar el canvi ...

Virtual Machine Scheduling for Energy and SLA Optimisation based in Metaheuristics and Forecasting Techniques in Cloud Computing 

Vila Almenara, Sergi (Date of defense: 2022-11-09)

El propòsit principal d’aquesta tesis és contribuir als entorns Cloud en la millora del consum energètic i de la Qualitat de Servei (QoS), a través dels Acords de Nivell de Servei (SLA), mitjançant tècniques que permetin ...

Strategies for harnessing the maximum cold potential of a hybrid system for radiative cooling and solar collection 

Vilà Miró, Roger (Date of defense: 2022-11-25)

La transformació i l’ús d’energies és essencial per al funcionament de les societats contemporànies. Però aquest ús va lligat, des de la Revolució Industrial, a emissions de gasos d’efecte hivernacle que han modificat el ...

Thermal energy storage solutions for building applications 

Vérez, David (Date of defense: 2022-10-07)

El canvi climàtic constitueix un dels reptes més importants per a les generacions actuals i futures. El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) estima que les activitats humanes han estat responsables ...

Utilización de técnicas de Interacción Persona-Ordenador orientadas a la salud emocional de colectivos minoritarios 

Díaz Llobet, Manel (Date of defense: 2022-10-10)

L’objectiu d’aquesta tesis doctoral es explorar com les diferents tècniques d’Interacció Persona-Ordinador (IPO) i l’Experiència d’Usuari (UX) poden ajudar a millorar la salut mental i emocional de col·lectius de persones ...

SAT-Based Combinatorial Testing 

Torres Montiel, Eduard (Date of defense: 2022-10-07)

En aquesta tesi ens centrem en el problema de Combinatorial Testing mitjançant l'aplicació de la tecnologia de Satisfactibilitat. L'objectiu de CT és proveir d'un conjunt de proves que permeti capturar la majoria dels ...

New thermal energy storage systems for building applications 

Mselle, Boniface Dominick (Date of defense: 2022-09-15)

L’aclaparador consum d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle a causa de l'elevada població mundial en els darrers anys requereixen noves tecnologies per reduir la velocitat del canvi climàtic. El sector de ...

Cold thermal energy storage (CTES) for LNG energy systems 

Yang, Lizhong (Date of defense: 2022-07-22)

La demanda global en refrigeració en aplicacions residencials, comercials i industrials representa avui en dia una porció considerable de l’energia final consumida i del CO₂ emès. Tot i així, algunes fonts de fred d’alt ...

Design, development and characterisation of a Combined Solar Thermal Collection and Radiative Cooling System for heat and cold production 

Vall Aubets, Sergi (Date of defense: 2021-07-15)

La concepció d'un món millor per a les generacions futures passa pel compromís de mitigar o revertir el canvi climàtic. L'origen del canvi climàtic és ben conegut: l'emissió de gasos d'efecte hivernacle relacionats amb ...

Estudio de viabilidad del uso de residuos procedentes de la explotación forestal del pino como una fuente sostenible y renovable de taninos 

Conde Mateos, Mireia (Date of defense: 2022-01-20)

En l'actualitat, la industria del cuir està centrada en la reducció de l'impacte ambiental i, per tant, en la recerca d'alternatives a la curtició amb crom i desenvolupament de noves tecnologies més sostenibles amb les ...

Greenery systems for climate change mitigation: field analysis in buildings and in the urban context 

Chàfer, Marta (Date of defense: 2021-12-13)

Aquesta tesi està emmarcada en l’estudi dels sistemes verds com a eina de mitigació del canvi climàtic i estalvi energètic en edificis. La tesi inicia d’una forma teòrica veient les tendències mundials de recerca i les ...

Contributions to automatic configuration and selection for satisfiability 

Pon Farreny, Josep (Date of defense: 2021-07-16)

En l’àrea de les ciències de la computació, és sabut que els algoritmes poden exhibir comportaments completament diferents depenent de com estiguin configurats els seus paràmetres, fet que s’aguditza quan els problemes que ...

Low-cost methodologies and devices applied to measure, model and self-regulate emotions for Human-Computer Interaction 

Virgili Gomà, Jordi (Date of defense: 2021-07-12)

En aquesta tesi s'exploren les diferents metodologies d'anàlisi de l'experiència UX des d'una visió centrada en usuari. Aquestes metodologies clàssiques i fonamentades només permeten extreure dades cognitives, és a dir les ...

Desarrollo de nuevas metodologías para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos volátiles (COV) en cuero y productos para el acabado del cuero 

Flores Reyes, Antonia (Date of defense: 2021-09-08)

Els compostos orgànics volàtils (COV) sorgeixen dels productes químics utilitzats en les diverses etapes del procés de fabricació del cuir. Un dels objectius de la industria del cuir es minimitzar o eliminar els COV, sense ...

Enhancement of the applications and functionalities of the Assistant Personal Robot platform 

Martínez Piqué, David (Date of defense: 2021-07-27)

La plataforma robòtica APR va sorgir d’un projecte el qual es centrava en investigar nous mètodes y algoritmes per convertir a un robot mòbil en una eina amb serveis d’assistència per ajudar a persones discapacitades o de ...

Gráficos estadísticos para personas con baja visión: desarrollo de una metodología para su evaluación heurística 

Alcaraz Martínez, Rubén (Date of defense: 2021-05-25)

Els gràfics estadístics juguen un paper fonamental en la transmissió i simplificació de la informació, fins al punt que poden ser considerats per si mateixos com una ajuda tècnica, un tipus d’accessibilitat cognitiva ...

More