La situación jurídica de los inmigrantes irregulares en España

Author

Giménez Bachmann, Marc

Director

Parra Rodríguez, Carmen, 1962-

Date of defense

2014-07-28

Pages

407 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

Abstract

En el present estudi s’analitza el fenomen de la estrangeria a Espanya a través de les diferentes èpoques que s’han anat succeint, pel canvi de tendència que ha fet passar a Espanya d’ésser un país d’emigració a un país d’immigració. Aquest canvi de tendència, que s’ha incrementat principalment a partir de l’any 2000, ha provocat diferents moments que han tingut reflex directe en dos aspectes objectes d’estudi: - Les diferentes problemàtiques que han anat sorgint en cada moment - Les adaptacions normatives que s’han anat realitzant al respecte El principal objecte d’estudi és el referit al tracte dels ciutadans que no son posseïdors d’autorització de residència comunitària, irregulars a Espanya, la qual cosa ha estat un cavall de batalla per part dels diferents governs. En concret s’analitzaran els instruments que tenen com a finalitat la lluita contra l’estança de ciutadans irregulars a Espanya, així com l’anàlisi de bosses d’il·legals i la feina que aquesta duen a terme sense comptar amb l’autorització de residència i treball i molt menys encara contracte de treball i alta a la seguretat social. Com a conseqüència d’aquests fets s’han promulgat diferentes lleis i reglaments des que es va promulgar la primera llei d’estrangeria en l’any 1985. Tanmateix s’han anat prenent una sèrie de mesures que han portat a que es donessin diferents procediments de regularització extraordinària. El present treball consta de dues parts: en una primera part s’exposen dintre d’un context general, la condició jurídica dels ciutadans estrangers a Espanya, així com els drets i llibertats que per llei se’ls reconeixen. 7 En una segona part es realitza un estudi de les successives lleis d’estrangeria que s’han promulgat a Espanya i seguidament s’analitzen les diferentes matèries que afecten als ciutadans estrangers. Finalment s´estudiaran les diferentes possibilitats de regularització que tenen aquests ciutadans que es troben de manera irregular a Espanya, mitjançant les diferentes sol·licituds d’autorització de residència per a circumstancies excepcionals, conegudes també com a arrelament. Aquestes autoritzacions de residència son l’eix central i clau, per a demostrar per a un costat les contradiccions de la norma, al permetre per un costat la legalització de ciutadans que es troben de manera irregular a Espanya, i per l’altre per posar de manifest mitjançant dades que s’inclouen, com les diferentes lleis i solucions que s’han aplicat en cada moment no han fet reduir el nombre de ciutadans il·legals sinó augmentar-los. Tanmateix es demostra juntament a les solucions plantejades fins el moment, com hi ha possibles solucions que permetran acabar amb les contradiccions normatives i arribar a obtenir resultats positius per a disminuir el nombre d’immigrants il·legals.


En el presente estudio se analiza el fenómeno de la extranjería en España a través de las diferentes épocas que se han ido dando por el cambio de tendencia en el que España ha pasado a ser un país de emigración a un país de inmigración. Este cambio de tendencia, que se ha incrementado principalmente a partir del año 2000, ha provocado diferentes momentos que han tenido reflejo en dos aspectos objeto de estudio: - las diferentes problemáticas que han ido surgiendo en cada momento - las adaptaciones normativas que se han ido realizando al respecto El principal objeto de estudio es el referido al trato de los ciudadanos que no poseen residencia comunitaria, irregulares en España, que ha sido el caballo de batalla de los diferentes gobiernos. En concreto se van a analizar los instrumentos que tienen como fin luchar contra la permanencia de ciudadanos sin autorización de residencia en España, así como el análisis de bolsas de irregulares que se producen y el trabajo que éstos desempeñan sin tener autorización de residencia y trabajo, y mucho menos contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social. Como consecuencia de estos hechos se han promulgado diferentes leyes y reglamentos desde que se elaboró la primera Ley de Extranjería en el año 1985. Así mismo y se han tomado una serie de medidas que han dado lugar a diferentes procedimientos de regularización extraordinaria. El presente trabajo se subdivide en dos partes: en una primera parte se exponen dentro de un contexto general, la condición jurídica de los ciudadanos extranjeros en España así como los Derechos y Libertades que normativamente se les reconocen. En una segunda parte se realiza un estudio de las diferentes leyes de extranjería que se han promulgado en España, analizándose con posterioridad las diferentes materias que afectan a los ciudadanos extranjeros. Finalmente se estudiarán las posibilidades de regularización que poseen los ciudadanos extranjeros que se encuentran de manera irregular en España a través de las diferentes solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, conocidas también como arraigo. Estas autorizaciones de residencia son el eje central y la clave para demostrar por un lado, las contradicciones de la norma al permitir una legalización a ciudadanos que se encuentran irregularmente en España y por otro lado para demostrar con datos que se adjuntan, como las diferentes normativas y soluciones que se han intentado buscar en todo momento no han hecho disminuir el número de ciudadanos irregulares sino incrementarlos. Así mismo se demuestra junto a la ineficacia de las soluciones planteadas hasta el momento, como hay otras soluciones posibles que permitirán eliminar las contradicciones de la norma y llegar a resultados positivos para disminuir el número de inmigrantes irregulares.

Keywords

Emigració i immigració; Immigrants il·legals; Drets humans; Situació legal; Espanya; Emigración e inmigración; Inmigrantes ilegales; Derechos humanos; Situación legal; España

Subjects

341 - International law

Documents

Tmgb.pdf

12.10Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)