Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU. Des que es va constituir com universitat privada l’any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió permanent entre professors i alumnes i en la implantació de metodologies docents innovadores.La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en que la internacionalització adquireix cada cop una importància més gran. A més de l’àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, la universitat posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel·lent proposta acadèmica.La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l’estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Abat Oliba CEU i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uao.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La negociación individual y separada de las cláusulas de jurisdicción en contratos de transporte en régimen de conocimiento de embarque 

Pérez Suay, Andrea (Date of defense: 2020-07-10)

Entre els propòsits de l'anhelada reforma de la normativa marítima espanyola destaquen la imprescindible coordinació amb el Dret marítim internacional i la seva adequació a la pràctica actual del transport marítim. No ...

Las ONGs médicas en el ámbito internacional. Un estudio a la luz de la Fundación Clarós. Experiencia de 25 años de cooperación internacional 

Clarós Blanch, Pedro (Date of defense: 2023-03-27)

Introducció La realització d'una missió humanitària per part de les ONGs mèdiques comporta una activitat en la qual hi ha moltes llacunes jurídiques i, sovint, aquestes, no compleixen els requisits adequats i menys en la ...

Impacto de autonomía de los centros docentes en la calidad educativa : la evidencia empírica y las políticas educativas 

Soteras Garrell, Eila (Date of defense: 2017-07-26)

Aquest treball s’ha elaborat amb el propòsit d’assolir un doble objectiu. Per una part, per comprendre els efectes de la concessió de majors quotes d’autonomia als centres docents i el seu impacte en la qualitat educativa. ...

Violencia escolar en Chile : una aproximación no criminalizada 

Gatica Chandía, Miguel, (Date of defense: 2017-06-27)

El present estudi, analitza la percepció que experts i professionals que treballen en contextos escolars posseeixen respecte el fenomen de la violència escolar, i els seus sistemes de diagnòstics realitzades per l'Estat ...

La legislación europea ante el fenómeno del terrorismo yihadista 

Villacampa Megía, Francisco, (Date of defense: 2017-06-29)

L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és determinar si les polítiques antiterroristes empreses en la Unió Europea han disminuït l'amenaça gihadista. En primer lloc hem abordat la ideologia en què es basa el gihadisme. A ...

La prestación compensatoria 

Berdié Mayayo, Inma (Date of defense: 2017-07-14)

L'objecte de la present tesi és l'estudi de la prestació compensatòria i la seva evolució, des de la seva regulació, fins a l'actualitat. La realitat és més ràpida i canviant que les normes, i en el supòsit que ens ocupa ...

Fundamentos del derecho sancionador tributario 

Sánchez Gervilla, Antonio, (Date of defense: 2017-07-18)

Es podria afirmar que el Dret sancionador administratiu, i per tant el Dret sancionador tributari, és una de les branques del Dret que més controvèrsia ha generat des de la seva gènesi; bona prova d'això la podem trobar ...

El medio ambiente en relación con los conflictos armados : aproximación a una nueva regulación 

Sánchez Díaz, Ana María, (Date of defense: 2017-07-03)

Resulta intranscendent, des de qualsevol punt de vista, afirmar avui que la guerra és essencialment destructora. La història de la humanitat ens ofereix exemples dels efectes que els conflictes armats tenen sobre l'ésser ...

La privacidad en el entorno del cloud computing 

Villarino Marzo, Jorge, (Date of defense: 2017-06-12)

L’evolució tecnològica ha tingut un enorme impacte en els drets fonamentals, donant lloc al naixement de la quarta generació de drets. Un d’aquests drets ha sigut, sens dubte, el dret a la protecció de dades. La privacitat ...

El impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las relaciones laborales : interactuación y conflicto 

Ruz Lobo, Juan Manuel, (Date of defense: 2017-06-23)

La present Tesi Doctoral investiga sobre les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) com a factor nou que obliga a repensar les tradicionals variables espaitemporals en les relacions laborals. En el cas d'un entorn ...

Una aproximación práctica al régimen de infracciones y sanciones tributarias en España 

Tarancón Rodríguez, María José (Date of defense: 2017-09-22)

El present treball pretén realitzar un estudi d'un dels problemes que presenten major conflictivitat en matèria tributària, com és el règim de les infraccions i sancions. Els tipus infractors estan regulats de manera ...

Delito y diversidad cultural Una propuesta de solución para los delitos cometidos desde una motivación cultural diversa 

Reston, María Inés, (Date of defense: 2017-09-07)

El conflicte penal en les societats multiculturals presenta coma a particularitat que l'autor concep a la víctima com un membre del seu grup de pertinença -és a dir, com a amic- pel ben del qual actua, encara que amb el ...

Responsabilidad civil y derecho penal de menores 

Sapena Mas, Santiago, (Date of defense: 2017-07-20)

La qüestió de la responsabilitat civil a Espanya, en conductes executades per menors, al quals se`ls sotmetia a processos especials, mai ha sigut objecte del seu enjudiciament en aquesta jurisdicció. Sempre s´ha resolt ...

Las intervenciones telefónicas en el proceso penal : revisión de un debate 

González Blesa, Francisco Javier, (Date of defense: 2017-07-12)

La investigació d'alguns delictes en el procés penal requereix envair la intimitat i el dret al secret de les comunicacions dels individus. La reforma de la LO nº 13/2015, de 5 d'octubre, ha introduït canvis jurídics, ...

Organizaciones mafiosas italianas : estudio particular de la implicación de menores 

Pardo González, Yolanda (Date of defense: 2017-07-17)

Come primo obiettivo, questa tesi si propone di mostrare, da un punto di vista giuridico e criminologico, la realtà della criminalità organizzata italiana, il fenomeno noto in tutto il mondo come mafia italiana, attraverso ...

La concreción del castigo : el ejercicio legítimo del arbitrio judicial en las decisiones individualizadoras, desde un enfoque fenomenológico 

González de León Berini, Arturo (Date of defense: 2017-07-04)

La present tesi doctoral té com a objectiu primordial escometre un estudi renovador, interdisciplinari, i en profunditat, sobre una de les qüestions avui dia més paradoxals en la ciència del Dret penal: l'anomenada ...

La protección de los datos de carácter sensible en el ámbito europeo : historia clínica digital y big data en salud 

Cristea Uivaru, Lucia Nicole, (Date of defense: 2017-06-26)

Aquest treball té per objecte l'anàlisi dels problemes jurídics vinculats i derivats de la incorporació de la història clínica digital a l'entorn sanitari, així com l'anàlisi del canvi de paradigma que s'albira en el ...

La formación de los deportistas en España. Titulaciones deportivas de régimen especial 

Estrada Lozano, Indalecio, (Date of defense: 2017-06-26)

La formación de entrenadores y técnicos deportivos ha sido tradicionalmente una actividad desarrollada casi en exclusiva por las Federaciones Deportivas. El interés por el deporte en la sociedad y su ejercicio, no sólo ...

Hacia una formación europea de la medicina china: su incorporación en el sistema universitario español 

Calduch Farnós, Ramón Ma., (Date of defense: 2017-06-28)

L'Acupuntura i la Medicina Tradicional Xina existeixen des de fa milers d'anys al seu país d'origen i àrea d'influència. A occident, aquestes disciplines s’han anat introduint gradualment, tot i així no és fins els últims ...

Propuesta para una jurisdiccion maritima en los tribunales españoles 

Roca López, Miquel, (Date of defense: 2017-03-15)

El present treball té per objecte proposar una jurisdicció marítima singular, particular y autònoma, partint de l’anàlisi del concepte y autonomia del Dret marítim, així com d’algun dels problemes jurídico-processals ...

More