“La necessitat de construir un Sistema de Policia per a Catalunya " - La coresponsabilitat del món local per aconseguir-ho -

Author

Vilatarsana i Silvestre, Albert

Director

Martínez Quirante, Roser

Date of defense

2015-06-25

ISBN

9788449053528

Legal Deposit

B-19724-2015

Pages

473 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Abstract

Catalunya no disposa d'un sistema de policia sinó de cossos de policia que pertanyen a les administracions autonòmica i local, amb regulacions estatutàries diferents, i que es coordinen entre elles i amb altres institucions de l'Estat espanyol. El treball d'investigació aporta propostes en el camp de l'Administració policial al plantejar la necessitat de construir un Sistema de Policia amb un ànim reformista i integrador, que reguli i ordeni l'actual marc policial per millorar la seva eficiència amb criteris de racionalitat i coherència, aconseguint organitzacions més productives i flexibles, millor coordinades, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest sistema reforma per homogeneitzar, reconsiderant el paper de les autoritats en matèria policial, l'assignació de competències, responsabilitats i recursos dels cossos de policia així com la irrenunciable aportació del món local a la seguretat pública del municipi i del País. Cal analitzar vies que millorin la sostenibilitat econòmica i que facilitin la flexibilitat organitzativa i funcional dels cossos policials, que han de permetre al Sistema contrarestar les nombroses dificultats existents i generar oportunitats per fer front a la present i futura complexitat sòcio-econòmica, en un món cada cop més globalitzat i a on les necessitats i prioritats humanes i socials han de ser el centre de l'acció pública. Una de les fites principals del Sistema de Policia per a Catalunya és l'aplicabilitat dels resultats, a través de la racionalització i la millora de la productivitat de la Policia de Catalunya (formada pels cossos de les policies locals i el cos de Mossos d'Esquadra). En aquest sentit, a mig termini és necessari disposar d'una Llei de Sistema de Policia que permeti definir millor quines són les autoritats en matèria de policia de Catalunya i amb quines responsabilitats (amb més paper del món local). Aquesta norma ha de permetre tenir a les policies locals existents més coordinades i ordenades, amb una reducció del número de cossos policials però alhora, tenir millor dotats als existents, amb les mateixes competències bàsiques per a tots els cossos policials. Cal un període transitori que permeti una sostenible adaptació de les despeses dels municipis i de la Generalitat de Catalunya, i un Cos de Mossos d'Esquadra amb més recursos humans, amb més capacitat per fer front al desplegament competencial de l'Estatut d'Autonomia i amb una reducció de les duplicitats de serveis existents. La implicació dels ajuntaments i els seus cossos de policia són fonamentals en la configuració del nou sistema, com a administració més propera a la ciutadania i amb una dilatada experiència en matèria de proximitat, prevenció i treball comunitari. Les accions incíviques, les relacions permanents amb la comunitat, els recursos que pot mobilitzar qualsevol agents d'una policia local (brigada d'obres, serveis socials, educació, serveis de neteja, medi ambient, etc.) a més a més del treball en matèria de policia de trànsit urbà, policia administrativa i policia de seguretat ciutadana, són imprescindibles aportacions a la gestió del sistema de policia.


Catalonia does not have a police system as such, but different police forces that report to local and regional administrations, with different regulations, that can work together in coordination and can also work with other institutions of the Spanish State. This research provides with ideas in the police administration area, conveying the need to build a police system with a reforming and integrating intention, a system that regulates and arranges the current police frame work to improve its efficiency with criteria of rationality and coherence, obtaining more productive and flexible organizations, better coordinated, in order to improve the quality of life of their citizens. This system changes to standardize by reconsidering the role of the police authorities, the allocation of responsibilities, and resources of the different police forces, as well as the inalienable contribution of the local governments to the public security of the town and the Country. It’s key to analyze different ways that improve the economic sustainability and that ease the organizing and functioning flexibility of the police foces that will allow the system counteract the numerous existing difficulties and create opportunities to face the present and future socio-economic complexity, in a more and more global world where human and social needs and priorities need to be the centre of the public action. One of the main aims of the Police of Catalonia System is the applicability of the results through rationalization and improvement of the productivity of the Police of Catalonia (formed by Local Police and Mossos d’Esquadra). In this sense, it’s necessary to have a new Police System Law that defines the authority and responsibilities of the Police of Catalonia (with a more important role in local governments). This law will also restructure, reorganize and better coordinate the current local police, with a reduction in human resources but better equipped and with the same competencies for all the police forces. All this applied in a transition period that will allow a sustainable adaptation of the local finance of the municipalities and of the Catalonia Government and with a Mossos d’Esquadra Force with more human resources, with the capacity to face the full development required by the Autonomous Constitution and reducing the duplicities of the current system. Implication of Town Halls and their police squads are key in the implementation of the new system process. Town Halls are the closest to people administrations and have a vast experience in proximity, prevention and community work. Dealing with vandalism, antisocial actions, permanent relations with the community, all the resources that any local agent can activate (brigade works, social services, education, cleaning, environment…) as well as the management of traffic, administrative tasks, local security, are key contributions to the general management of the police system.

Keywords

Sistema; System; Policia; Policía; Police; Coresponsabilitat; Coresponsabilidad; co-responsabilidad

Subjects

35 - Public administration. Government. Military affairs

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

avs1de1.pdf

3.562Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)