La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les tic en un centre escolar.

Author

Lázaro Cantabrana, José Luis

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Date of defense

2015-07-28

Legal Deposit

T 1363-2015

Pages

165 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La societat actual s’ha vist afectada pel ràpid i constant desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. Aquesta “revolució” tecnològica afecta al sistema educatiu i a com ha de formar els ciutadans del futur. La manera com s’ensenya als “nous aprenents” ha d’ajustar-se a les noves formes d’aprendre dels individus i a les noves demanades socials. Els alumnes necessiten unes competències clau per a participar de la societat actual, entre les que es troba la competència digital. En aquest sentit, els docents necessiten una competència digital docent adequada per a poder atendre les necessitats dels seus alumnes. La formació permanent del docent en el propi centre de treball és una modalitat promoguda per l’administració, que està ben valorada per part del professorat i que resulta eficaç en la formació en competències. Alhora, en la millora de la qualitat en els centres educatius considerem que s’ha de contemplar la incorporació de les tecnologies digitals com una de les seves línies estratègiques. La recerca es planteja en un el context d’una escola d’educació infantil i primària. La metodologia emprada durant la recerca és la investigació-acció, l’investigador forma part del claustre de professors del centre, és un investigador participant. Els resultats i conclusions més rellevants són: - la definició dels àmbits d’intervenció per a la incorporació de les TIC al centre i dels indicadors de qualitat per a fer el seguiment i avaluació del procés, - la formació en competència digital docent del claustre de professors com element de millora de la qualitat del centre, - la participació en una experiència interinstitucional per a la millora de la formació dels docents i - la definició d’un pla per a la incorporació de les tecnologies digitals a un centre educatiu.


La sociedad actual se ha visto afectada por el rápido y constante desarrollo tecnológico de las últimas décadas. Esta "revolución" tecnológica afecta al sistema educativo ya cómo debe formar a los ciudadanos del futuro. La forma en que se enseña a los "nuevos aprendices" debe ajustarse a las nuevas formas de aprender de los individuos y a las nuevas demandas sociales. Los alumnos necesitan unas competencias clave para participar de la sociedad actual, entre las que se encuentra la competencia digital. En este sentido, los docentes necesitan una competencia digital docente adecuada para poder atender las necesidades de sus alumnos. La formación permanente del docente en el propio centro de trabajo es una modalidad promovida por la administración, que está bien valorada por parte del profesorado y que resulta eficaz en la formación en competencias. Asimismo, en la mejora de la calidad en los centros educativos consideramos que se debe contemplar la incorporación de las tecnologías digitales como una de sus líneas estratégicas. La investigación se plantea en un el contexto de una escuela de educación infantil y primaria. La metodología empleada durante la investigación es la investigación-acción, el investigador forma parte del claustro de profesores del centro, es un investigador participante. Los resultados y conclusiones más relevantes son: - La definición de los ámbitos de intervención para la incorporación de las TIC en el centro y de los indicadores de calidad para realizar el seguimiento y evaluación del proceso. - La formación en competencia digital docente del claustro de profesores como elemento de mejora de la calidad del centro. - La participación en una experiencia interinstitucional para la mejora de la formación de los docentes. - La definición de un plan para la incorporación de las tecnologías digitales en un centro educativo.


Current society has been affected by the rapid and constant technological development of recent decades. The changes impregnate all the areas of individual development from personal and daily life to professional activity. This technological “revolution” affects the education system and how it has to educate the citizens of the future. The way in which the “new learners” are taught must adapt to the new ways in which individuals learn and the new social demands. Students need key competencies if they are to be able to take part in present society and one of these is digital competence. In this regard, teachers need to be sufficiently competent digitally speaking to be able to respond to the needs of their students. Teaching staff need to be provided with training in digital competency and this need must be satisfied by the educational authorities. Teachers have been provided with lifelong training at their places of work, and this training has been well received and is effective. At the same time, if the quality of schools is to be improved, digital technologies must be included as one of their strategic lines. This research was carried out in the context of an infant and primary school. Processes had to be systematised and evidence collected so that results could be obtained that could be used to improve the institution. The methodology used was action research: the researcher was a member of the teaching staff and was, therefore, a participatory researcher. The most important results and conclusions are the following: - The areas in which IT should be incorporated in the school and the quality indicators for monitoring and evaluating the process were identified. - Increasing the digital competence of the teaching staff was regarded as a way of improving the quality of the school. - Participation in an interinstitutional experience was beneficial for the teaching staff. - A plan for incorporating digital technologies in a school was drafted.

Keywords

Competència digital docent; qualitat institucional; formació docent; Competencia digital docente; calidad institucional; formación docente; teacher digital competence; institutional quality; teacher training

Subjects

37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 373 - Kinds of school providing general education

Documents

Tesi Jose L Lazaro.pdf

4.368Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)