L'ètica del tenir cura en Lev Tolstoi. Una aproximació a partir del relat "La mort d'Ivan Ilitx"

Author

Busquets Alibés, Ester

Director

Román Maestre, Begoña

Codirector

Coll-Vinent, Silvia,

Date of defense

2016-01-27

Pages

350 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. La Salle

Abstract

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral consisteix a fer explícit el contingut de l’ètica del tenir cura en el relat de La mort d’Ivan Ilitx (1886). Per assolir aquest objectiu la tesi es divideix en dues grans parts, independents i alhora complementàries. És cert que el pes de la tesi recau sobretot en la segona part, on s’aborden els aspectes relacionats amb l’ètica del tenir cura, però la primera part, centrada en la vida i en el pensament moral de Tolstoi, permet eixamplar i il·luminar la comprensió de la segona. És més, la primera part és necessària, gairebé obligatòria podríem dir, per enderrocar els tòpics sobre l’obra de Tolstoi, i donar solidesa argumental a la dimensió filosòfica que conté l’obra de l’escriptor, perquè donant valor al Tolstoi filòsof es reconeix també la seva contribució específica i valuosa en l’àmbit de la filosofia pràctica, i concretament en l’ètica del tenir cura. En aquesta tesi es defensa que Tolstoi era un literat i un filòsof, tota la seva filosofia pivota entorn de la idea religiosa, inspirada en Crist, que cal viure per als altres, estimant els altres, per trobar el sentit autèntic de la vida i la immortalitat davant la mort. La mort d’Ivan Ilitx és tot un petit tractat de filosofia moral, que és perfectament aplicable al camp de les ciències de la salut. L’anàlisi de La mort d’Ivan Ilitx en clau clínica permet descobrir els elements que constitueixen l’ètica del tenir cura en Tolstoi. La novel·la té dos grans protagonistes: Ivan Ilitx, el magistrat burgès que està greument malalt, i Gueràssim, el mugic que té cura del seu amo moribund. Tot el constructe de l’ètica del tenir cura parteix, precisament, de la manera de ser i de fer de Gueràssim, perquè el mugic-serf posseeix les virtuts essencials del qui ha de tenir cura dels altres. El conjunt de virtuts que caracteritzen el mugic representen un paradigma universal, totalment imprescindible per als professionals de l’àmbit de la salut. Entre les virtuts del mugic cal destacar: la cura de si mateix, l’alegria, la serenitat, la disponibilitat, la comprensió, la competència, la confiança, la veracitat, la sensibilitat i el consol. La Mort d’Ivan Ilitx és un relat de ficció que interpel·la radicalment els professionals del tenir cura, perquè els diu, amb molta força, que han de convertir en una realitat la ficció del relat tolstià.


El objetivo principal de esta tesis doctoral consiste en hacer explícito el contenido de la ética del cuidar en el relato de La muerte de Ivan Ilich (1886). Para alcanzar este objetivo la tesis se divide en dos grandes partes, independientes y a la vez complementarias. Es cierto que el peso de la tesis recae sobre todo en la segunda parte, donde se abordan los aspectos relacionados con la ética del cuidar, pero la primera parte, centrada en la vida y en el pensamiento moral de Tolstoi, permite ampliar e iluminar la comprensión de la segunda. Es más, la primera parte es necesaria, casi obligatoria podríamos decir, para derribar los tópicos sobre la obra de Tolstoi, y dar solidez argumental a la dimensión filosófica que contiene la obra del escritor, porque dando valor al Tolstoi filósofo se reconoce también su contribución específica y valiosa en el ámbito de la filosofía práctica, y concretamente en la ética del cuidar. En esta tesis se defiende que Tolstoi era un literato y un filósofo, toda su filosofía pivota en torno a la idea religiosa, inspirada en Cristo, que hay que vivir para los demás, amando a los demás, para encontrar el sentido auténtico de la vida y la inmortalidad ante la muerte. La muerte de Ivan Ilich es todo un pequeño tratado de filosofía moral, que es perfectamente aplicable al campo de las ciencias de la salud. El análisis de La muerte de Ivan Ilich en clave clínica permite descubrir los elementos que constituyen la ética del cuidar en Tolstoi. La novela tiene dos grandes protagonistas: Ivan Ilich, el magistrado burgués que está gravemente enfermo, y Guerásim, el mujik que cuida de su dueño moribundo. Todo el constructo de la ética del cuidar parte, precisamente, de la forma de ser y de hacer de Guerásim, porque el mujik-siervo posee las virtudes esenciales del que debe cuidar a los demás. El conjunto de virtudes que caracterizan al mujik representan un paradigma universal, totalmente imprescindible para los profesionales del ámbito de la salud. Entre las virtudes del mujik cabe destacar: el cuidado de sí mismo, la alegría, la serenidad, la disponibilidad, la comprensión, la competencia, la confianza, la veracidad, la sensibilidad y el consuelo. La Muerte de Iván Ilich es un relato de ficción que interpela radicalmente a los profesionales del cuidado, porque les dice, con mucha fuerza, que deben convertir en una realidad la ficción del relato tolstiano.


The main objective of this thesis is to make explicit the content of the ethics of care in the story The Death of Ivan Ilyich (1886). To achieve this objective the thesis is divided into two parts, independent and complementary at the same time. It is true that the weight of this thesis lies mainly in the second half, which developes the aspects related to the ethics of care, but the first part focused on the life and thought of Tolstoy's moral, allows to widen and illuminate the understanding of the second. Moreover, the first part is necessary, we could say almost obligatory to demolish stereotypes about Tolstoy and give arguing strength to the philosophical dimension that contains the work of the writer, so highlighting the philosopher Tolstoy we can recognize his specific and valuable contribution in the field of practical philosophy, and specifically in the ethics of care. This thesis argues that Tolstoy was a writer and a philosopher, his whole philosophy revolves around the religious idea, inspired by Christ, saying we must live for others, loving others, to find the true meaning of life and immortality in front of death. The Death of Ivan Ilyich is a small treatise on moral philosophy, which is fully applicable to the field of health sciences. The clinical analysis of The Death of Ivan Ilyich reveals the elements that constitute the ethics of care in Tolstoy. The novel has two main protagonists: Ivan Ilyich, the bourgeois magistrate who is seriously ill, and Gerasim the peasant who takes care of his dying master. The whole construct of ethics of care starts from, precisely, the way of being and caring of Gerasim because the peasant-serf has the essential virtues of the person who should take care of others. The whole virtues that characterize the peasant represent a universal paradigm, absolutely essential for professionals in the field of health. Among the virtues of the peasant we must distinguish: care of himself, joy, serenity, availability, understanding, competence, confidence, accuracy, sensitivity and consolation. The Death of Ivan Ilyich is a fictional story that appeals radically the professionals of care, because he says, with great force, that they must turn into a reality the fiction of Tolstoy story.

Keywords

Bioètica; Bioethics; Virtuts; Virtues; Filosofia; Philosophy; Tolstoi; Totstoy; Cuidar; Care

Subjects

17 - Moral philosophy. Ethics. Practical philosophy

Knowledge Area

Arts i Humanitats

Documents

Tesi Ester Busquets.pdf

4.681Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)