Enseñanza y aprendizaje del español en Camerún: análisis de las creencias del alumnado/profesorado e implicaciones didácticas para una formación competitiva de estudiantes/docentes de ELE

Author

Kem-Mekah Kadzue, Oscar

Director

Selfa Sastre, Moisés

Manga, André-Marie

Date of defense

2016-07-08

Pages

784 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Abstract

Hoy en día, la finalidad universal del aprendizaje de lenguas extranjeras es el desarrollo de la competencia comunicativa en los discentes. No obstante, cabe admitir que la adquisición de esa competencia comunicativa no siempre se da al final del proceso de aprendizaje. En este sentido, sea cual sea el contexto de aprendizaje, no es sorprendente encontrar un gran número de estudiantes que, después de pasarse toda la Educación Secundaria aprendiendo una lengua extranjera, se muestre incapaz de mantener una mínima conversación en la misma al finalizar esta etapa de aprendizaje. Qué es lo que falla es una de las preguntas que forma parte del hilo conductor de nuestra investigación. Los resultados a los que llegamos, y que son explicados detalladamente en esta Tesis Doctoral, nos permiten plantear unas propuestas de intervención didácticas contundentes de cara a mejorar la calidad de la enseñanza/aprendizaje del español en la Educación Secundaria y la formación del profesorado de ELE en Camerún. La presente Tesis Doctoral se enmarca dentro del estudio de las creencias del alumnado/profesorado, una línea de investigación relativamente novedosa en el ámbito de ELE pero que tomó su impulso en el campo de la didáctica de idiomas, en concreto en la tradición investigadora y educativa anglosajona, a mediados de los años 80 con la publicación de los estudios pioneros de Horwitz (1985) y Wenden (1986). Se trata de un campo de estudio que estipula que las creencias son el soporte de gran parte de las decisiones, acciones y actuaciones conscientes o inconscientes de los discentes/docentes en el aula. De ahí su crucial importancia para ahondar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas.


Nowadays, the universal objective of learning foreign languages is the development of the communicative competence of the learners. Nevertheless, it is important to notice that the acquisition of that competence is not always guaranteed at the end of the learning process. In this regard, whatever the learning context, it is not surprising to find students who are not able to hold even a simple conversation in a given foreign language even though they have studied that language all through their secondary education. What goes wrong is one of the main questions that will guide this research. The results we have achieved and which are presented in further details in this Doctorate Thesis permit us to make proposals for pedagogically decisive interventions which aim at ameliorating the standard and quality of Spanish teaching/learning in Secondary Education and the training of teachers in Cameroon. This work is enrolled in the study line of learners’/teachers’ beliefs. This is a relatively recent research line in the SFL domain even though it took off in the area of languages’ didactic, precisely in the Anglo-Saxon tradition of research and education in the middle of the 80 thanks to the publication of the pioneer studies of Horwitz (1985) and Wenden (1986). This domain of study stipulates that most of learners’/teachers’ conscious or unconscious decisions, actions and conducts within the classrooms are based on their beliefs. This is why it is crucial to study in depth their importance on languages teaching/learning process.


Avui dia, la finalitat universal de l'aprenentatge de llengües estrangeres és el desenvolupament de la competència comunicativa en els discents. No obstant això, cal admetre que l'adquisició d'aquesta competència comunicativa no sempre es dóna al final del procés d'aprenentatge. En aquest sentit, sigui el que sigui el context d'aprenentatge, no és sorprenent trobar un gran nombre d'estudiants que, després de passar-se tota l'Educació Secundària aprenent una llengua estrangera, es mostri incapaç de mantenir una mínima conversa en la mateixa en finalitzar aquesta etapa d'aprenentatge. Què és el que falla és una de les preguntes que forma part del fil conductor de la nostra recerca. Els resultats als quals arribem, i que són explicats detalladament en aquesta Tesi Doctoral, ens permeten plantejar unes propostes d'intervenció didàctiques contundents de cara a millorar la qualitat de l'ensenyament/aprenentatge de l'espanyol a l'Educació Secundària i la formació del professorat d'ELE a Camerun. La present Tesi Doctoral s'emmarca dins de l'estudi de les creences de l'alumnat/professorat, una línia de recerca relativament nova en l'àmbit d'ELE però que va prendre el seu impuls en el camp de la didàctica d'idiomes, en concret en la tradició investigadora i educativa anglosaxona, a mitjan anys 80 amb la publicació dels estudis pioners de Horwitz (1985) i Wenden (1986). Es tracta d'un camp d'estudi que estipula que les creences són el suport de gran part de les decisions, accions i actuacions conscients o inconscients dels discents/docents a l'aula. D'aquí la seva crucial importància per aprofundir i reflexionar sobre el procés d'ensenyament/aprenentatge de les llengües.

Keywords

Didáctica del español; Creencias; Español en Camerún; Competencia comunicativa; Innovaciones metodológicas; Didàctica de l'espanyol; Espanyol a Camerun; Communicative competence; Methodological innovations; Spanish didactic; Spanish in Cameroon

Subjects

81 - Lingüística i llengües

Knowledge Area

Didàctica de la llengua i la literatura

Documents

Tokmk1de1.pdf

11.58Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)