Estudi de la col·laboració discursiva en l'ensenyament integrat de les ciències i l'anglès a l'aula d'educació primària: La docència compartida com a eina per promoure el diàleg disciplinar

Author

Valdés-Sánchez, Laura

Director

Espinet Blanch, Mariona

Date of defense

2016-12-19

ISBN

9788449027574

Pages

1003 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Abstract

La recerca presentada en aquesta tesi analitza com tres parelles de mestres de ciències i anglès d'una escola de primària pública catalana construeixen un projecte AICLE en ciències des de la docència compartida, entesa com una col·laboració que s’estableix tant fora com dins de l’aula El projecte integra l’ensenyament de les ciències i de l’anglès a través de l’elaboració de tallers de ciència plantejats des de la indagació i que suposen la construcció d’algun artefacte tecnològic. Es concreten tres grans preguntes per a la recerca: (a) Com es produeix la col·laboració discursiva entre parelles de mestres que integren l’ensenyament-aprenentatge de les ciències i l’anglès?, (b) Com evoluciona la col·laboració discursiva entre parelles de mestres que integren l’ensenyament-aprenentatge de les ciències i l’anglès?, i (c) Quines semblances i diferències hi ha en la manera en què col·labora una mestra d’anglès amb diferents mestres de ciències? A partir del bricolatge metodològic es construeix una metodologia basada en l’anàlisi del discurs i que combina aportacions pròpies de la didàctica de les ciències i de la sociolingüística. El corpus de dades està constituït per gairebé 6 hores de gravacions audiovisuals de la docència compartida en gran grup a l’aula per part de les tres parelles de mestres. Els resultats mostren les diverses estratègies que les parelles de mestres utilitzen per gestionar la seva participació, l’ús de la llengua i el treball de les ciències, l’anglès i la gestió de l’aula. Les diverses parelles utilitzen models de col·laboració discursiva similars en el que el patró semàntic condiciona el seu patró de participació i l’ús de la llengua, sobretot en els estadis inicials de la col·laboració. En quant al patró de participació, es mostra com els mestres utilitzen estratègies d’interacció amb l’alumnat innovadores que es fan possibles gràcies a la presència de dos docents a l’aula i a la distribució de l’expertesa, com l’assumpció per part dels mestres del rol d’aprenent. Respecte a l’ús de la llengües, es descriu com les alternances lingüístiques són usades pels mestres amb finalitats didàctiques. També s’analitzen els continguts treballats de ciències i anglès i es descriu en quins moments s’integren i de quina manera. En l’estudi de l’evolució dels models de col·laboració discursiva, s’observa com la col·laboració avança cap a una major distribució del lideratge a l’aula que implica un major equilibri entre les disciplines, més integració dels ensenyaments i un ús més ric de la llengua. En quant a l’estudi comparatiu entre les parelles de mestres amb diferents bagatges, mostra com una mestra d’anglès amb experiència de docència compartida AICLE pot transferir algunes de les característiques dels models de col·laboració discursiva madurs, com un ús més ric de la llengua o una major distribució i integració de les disciplines, però d’altres com l’ús d’estratègies de lideratge compartit requereixen més temps de col·laboració entre els docents. Com a conclusions s’indica que aquesta recerca aporta una documentació a nivell micro de com la docència compartida enriqueix la construcció d’un projecte de diàleg disciplinar i promou el desenvolupament professional dels mestres implicats. Així mateix es presenten un conjunt d’estratègies discursives útils per a l’aula AICLE o de docència compartida, i una anàlisi de com s’aconsegueix la integració de l’ensenyament de les ciències i l’anglès. Aquesta recerca aporta doncs evidències per afirmar que la docència compartida és una eina molt valuosa per a la construcció de projectes d’integració de les ciències i de l’anglès a l’educació primària, doncs ajuda a desenvolupar projectes AICLE que promouen un ensenyament equilibrat i de qualitat de les disciplines implicades.


The research presented in this doctoral dissertation analyzes the way three pairs of science and English primary teachers of a public Catalan school build a CLIL project through coteaching understood as collaboration between the teachers’ pairs within and outside the classroom. This project integrates the teaching of science and English through inquiry based science teaching and learning workshops oriented towards the development of a technological artifact. Three main questions guide the research work presented: (a) how can the discursive collaboration established within the pairs of coteachers when integrating the teaching of science and English be characterized? , (b) What is the evolution of discursive collaboration within the pairs of coteachers when integrating the teaching of science and English? , and (c) what similarities and differences can be found in the way one English primary teacher collaborates with different science teachers? From a bricoleur perspective a methodological approach based on discourse analysis is built, combining contributions from science education and sociolinguistics research. The corpus of data is almost 6 hours of video-recordings where three pairs of coteachers interact with the whole classroom. The results show the different strategies that coteachers use to manage their participation, the use of language and the teaching of science and English in this cotaught CLIL classroom. All the coteachers use similar discursive collaboration models in which the semantic pattern has an influence on the participation and linguistic patterns, especially in the early stages of collaboration. Regarding the participation pattern, coteachers use innovative strategies for the interaction with students that are possible thanks to the presence of two teachers in the classroom and their distributed expertise. One of these strategies is the use of a student role. Regarding the use of languages, the study describes how coteachers use language alternation with teaching purposes. Regarding the semantic pattern, science, English and management contents are analyzed, as well as how they are integrated. The study of the evolution of discursive collaboration models shows that the collaboration progresses towards a greater distribution of leadership in the classroom that involves a better balance between disciplines, more integration between the science and English teaching, and a greater presence of the foreign language in the classroom. The comparative study between three pairs of coteachers with different backgrounds shows how a teacher with CLIL coteaching experience can transfer some of the characteristics of an evolved CLIL co-taught discursive collaborative model, as a greater distribution and integration of disciplines and a greater presence of the foreign language. Nevertheless, other characteristics of evolved models such as the use of shared leadership strategies require more time coteaching together. On conclusion, this research provides information about how coteaching enriches the construction of a project based on a disciplinary dialogue and how promotes the professional development of coteachers involved. It also presents a set of discursive strategies useful for CLIL classroom teaching and coteaching, and analyzes how the teaching of science and English can be integrated. This research provides evidence as to state that coteaching is a valuable tool for construction of science and English integrated learning in primary education, as it helps to develop CLIL projects that promote a balanced teaching of the disciplines involved that preserve the quality of their teaching.

Keywords

AICLE; CLIC; Docència compartida; Docencia compartida; Coteahing; Didàctica de les ciències; Didàctica de las ciencias; Science education

Subjects

37 - Education

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

lvs1de1.pdf

17.08Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)