Disseny i avaluació d'un centre virtual de recursos de tecnologia educativa com a eina de formació dels mestres en l'ús de les tic

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia
dc.contributor.author
Romero Carbonell, Marc
dc.date.accessioned
2011-10-20T08:46:44Z
dc.date.available
2011-10-20T08:46:44Z
dc.date.issued
2008-09-24
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/42930
dc.description.abstract
Avui en dia, en plena Societat del coneixement, la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la formació a tots els nivells, pot comportar problemes a les institucions educatives. Tenint en compte el contacte constant de les noves generacions amb els entorns TIC i el seu ús en tot tipus d'activitats, es fa necessària una formació dels mestres en l'ús de les tecnologies des de la seva formació inicial. Fent-los conscients dels canvis metodològics que la seva aplicació a les aules suposen. La realització de tasques de formació en TIC dels mestres en les seves etapes de formació inicial pot suposar la base per a la seva futura actualització professional, establint un marc de formació al llarg de la vida. Una de les principals estratègies de formació en l'ús de les TIC es basa en la realització d'activitats d'aprenentatge col•laboratiu a través d'Internet. Des del nostre punt de vista, la col•laboració en línia pot enriquir la formació inicial dels mestres. Prenent aquestes i altres reflexions com a punt de partida es va originar la tesi doctoral que presentem. Així doncs, ens vam proposar, en primer lloc, realitzar un primer diagnòstic sobre la percepció dels nostres estudiants de tercer de magisteri sobre el seu domini de les TIC, per després desenvolupar una intervenció a partir de l'aplicació d'un Centre de Recursos Virtual de Tecnologia educativa en el marc de l'assignatura troncal "Noves tecnologies aplicades a l'Educació", realitzant activitats col•laboratives entre els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida. El primer gran bloc d'aquesta tesi -o marc teòric - el constitueixen apartats com ara el procés d'introducció de les TIC en l'àmbit universitari, les TIC com a recursos didàctics, la formació de mestres en les competències bàsiques TIC, els principals mètodes de treball col•laboratiu en xarxa i de treball per projectes, i els estudis previs a la nostra investigació. Seguidament es realitza una explicació detallada de les característiques metodològiques del nostre estudi, basat en els pilars de la investigació descriptiva explicant les fases i instruments de recollida d'informació. Aquesta investigació es va realitzar durant dos cursos (2005/06 i 2006/07). Durant el primer curs, es va adaptar i va aplicar un qüestionari d'una altra investigació, portant a terme un procés de validació estadística del mateix, també es va dur a terme un procés d'adaptació i actualització d'un Centre de Recursos Virtual dut a terme en una investigació anterior . Un cop validat el qüestionari i realitzats els canvis pertinents al Centre de Recursos, es va aplicar el primer durant el curs següent en format en línia a l'inici i al final de l'acció formativa. Durant el desenvolupament de l'assignatura "Noves Tecnologies aplicades a l'Educació", es van dur a terme una sèrie d'activitats col•laboratives entre els estudiants de Tarragona i Lleida a través del Centre de Recursos. Posteriorment, es va dur a terme una anàlisi de les dades recollides en els qüestionaris i els espais de comunicació del Centre de Recursos, així com de les produccions dels estudiants durant el curs, portant a terme una anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació recollida. Els resultats obtinguts van permetre observar una realitat que, encara que els estudiants coneixen les TIC, els costa dur a terme una aplicació acadèmica de les mateixes. Pel que fa al Centre de Recursos, es pot dir que és una eina ben valorada en general, encara que es posen de manifest una sèrie de problemes (com, per exemple, el fet d'haver hagut d'utilitzar BSCW per a l'intercanvi d'arxius) que seria necessari millorar abans de la seva posterior aplicació.
cat
dc.description.abstract
Nowadays, in full knowledge society, the incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) in education at all levels can cause problems to educational institutions. The constant contact of the new generations with ICT and its use in all kinds of activities makes teacher training in the use of the technologies necessary from their initial training. It’s essential to make them aware of the methodological changes to its implementation in classrooms. The tasks of ICT training for teachers in their formative stages may provide the basis for future professional development, establishing a framework for lifelong learning. One of the main strategies of training in the use of ICT is based on collaborative online learning activities through Internet. From our point of view, online collaboration can enhance the initial training of teachers. Taking these and other reflections as a starting point, this thesis was originated. We decided, first, an initial diagnosis on the perception of our students on their third teaching ICT skills, then develop an intervention from the application of a Virtual Resource Center of Technology Education as part of the core course "New Technologies Applied to Education", performing collaborative activities among students at the University Rovira i Virgili and University of Lleida. The first major section of this thesis, or theoretical framework and reference, is composed by sections like the process of introducing ICT in to Higher Education institutions, ICT and teaching resources, teachers training in basic ICT skills, the main methods of collaborative work and project based learning, and previous studies to our research. Below is a detailed explanation of the methodological characteristics of our study, based on the pillars of descriptive research and explain the phases of data collection instruments. This research was conducted during two courses (2005/06 and 2006/07). During the first course, a questionnaire from a previous research was adapted and applied, conducting a statistical validation process itself. A Virtual Resource Center from a previous research was also adapted and updated. Once validated the questionnaire and made the appropriate changes to the Resource Centre, the first one was applied during the next course in online format at the beginning and end of the training. During the development of the course "New Technologies applied to Education", were carried out a series of collaborative activities among students in Tarragona and Lleida through the Resource Center. Subsequently, we conducted an analysis of data collected in questionnaires and communication spaces Resource Center, as well as productions by the students during the course, carrying out a quantitative and qualitative data analysis. The results obtained showed a reality that, although students are aware of ICT, they show some resistance while using it on academic activities. We can consider the Resource Center as well valuated in general terms, although students reveal several problems during its use (for example, they had to use BSCW for file sharing during the course activities) that would require prior to further improve implementation.
eng
dc.format.extent
372 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Centre virtual de recursos
dc.subject
Treball Col·laboratiu
dc.subject
Competències TIC
dc.title
Disseny i avaluació d'un centre virtual de recursos de tecnologia educativa com a eina de formació dels mestres en l'ús de les tic
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
37
cat
dc.subject.udc
378
cat
dc.contributor.authoremail
mromerocar@uoc.edu
dc.contributor.director
Gisbert Cervera, Mercè
dc.contributor.director
Carrera, Xavier
dc.embargo.terms
cap
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.dl
T-1520-2011


Documents

Tesi_Marc_Romero.pdf

14.74Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)