Delito y diversidad cultural Una propuesta de solución para los delitos cometidos desde una motivación cultural diversa

Author

Reston, María Inés,

Director

del Valle, Carlos

Date of defense

2017-09-07

Pages

803 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

Abstract

El conflicte penal en les societats multiculturals presenta coma a particularitat que l'autor concep a la víctima com un membre del seu grup de pertinença -és a dir, com a amic- pel ben del qual actua, encara que amb el seu fet afecti drets fonamentals d'aquella. El subjecte actiu obra, en conseqüència, en un conflicte normatiu-cultural que no li permet advertir que la norma oficial li està dirigida, sinó que, sobre ell preval el mandat cultural. En aquesta recerca es tracta d'oferir una resposta dogmàtica, a través de l'error de prohibició invencible, per solucionar aquells casos en els quals l'autor no obra motivat per deslleialtat al dret, sinó per respecte a la seva cultura; és a dir, per als supòsits en els quals, malgrat la seva infracció penal, l'autor encara reconeix a l'ordenament jurídic com a model d'orientació de conductes. La proposta d'interpretació i aplicació de l'institut de l'error que aquí es formula pretén ser una forma d'encarnar el principi de tolerància en l'àmbit penal, conforme les exigències del multiculturalisme i del dret fonamental a la identitat cultural.


El conflicto penal en las sociedades multiculturales presenta la particularidad de que el autor concibe a la víctima como un miembro de su grupo de pertenencia, -es decir, como amigo- por cuyo bien actúa, aunque con su hecho afecte derechos fundamentales de aquella. El sujeto activo obra, en consecuencia, en un conflicto normativo-cultural que no le permite advertir que la norma oficial le está dirigida, sino que prevalece sobre él el mandato cultural. En esta investigación, se trata de ofrecer una respuesta dogmática, a través del error de prohibición invencible, para solventar aquellos casos en los que el autor no obra motivado por deslealtad al derecho, sino por respeto a su cultura; es decir, para los supuestos en los que, a pesar de su infracción penal, el autor todavía reconoce al ordenamiento jurídico como modelo de orientación de conductas. La propuesta de interpretación y aplicación del instituto del error que aquí se formula pretende ser una forma de encarnar el principio de tolerancia en el ámbito penal, conforme las exigencias del multiculturalismo y del derecho fundamental a la identidad cultural.


The criminal conflict in multicultural societies poses the particularity that the offender conceives the victim like a member of their group of belonging, i.e. like a friend, for whose sake they act, although their act may affect the victim’s fundamental rights. The offender therefore acts in a normative-cultural conflict which does not let them notice that the official norm is addressed to them, but the cultural mandate prevails over them. This research attempts to provide a dogmatic answer by means of the invincible mistake of law or prohibition in order to resolve such cases in which the offender does not act motivated by disloyalty to the law, but by respect to their culture; i.e. such cases in which, despite their criminal offense, the perpetrator still recognizes the legal system as a model of behavioral guidance. The proposal of interpretation and application of the theory of mistake herein formulated is intended to be a way to embody the principle of tolerance in criminal matters, according to the demands of multiculturalism and of the fundamental right to cultural identity.

Keywords

Multiculturalisme; Drets fonamentals; Delicte; Dret penal; Identitat cultural; Multiculturalismo; Derechos fundamentales; Delito; Derecho penal; Identidad cultural; Multiculturalism; Fundamental rights; Crime; Criminal law; Cultural identity

Subjects

343 - Criminal law. Penal offences

Documents

Tmir.pdf

10.19Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)