Referentes pedagógicos para el uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación (tic) al interior de los procesos educativos planeados y desarrollados por los docentes de educación superior

Author

Martínez Rodríguez, Fernando

Director

González Martínez, Juan

Date of defense

2017-09-04

Pages

490 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquest document final busca presentar a la comunitat acadèmica dels resultats trobats en la tesi doctoral: "Referents pedagògics per a l'ús i apropiació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a l'interior dels processos educatius planejats i desenvolupats pels docents d'educació superior ". L'objectiu d'aquesta tesi era desenvolupar i validar referents pedagògics per a l'ús adequat i la necessària apropiació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els processos educatius planejats i desenvolupats pels docents d'educació superior de les Facultats d'Enginyeria de la Universitat Distrital Francisco José de Caldas, de la Universitat de la Salle i de l'Escola Tecnològica Institut Tècnic Central de Bogotà, Colòmbia. La metodologia va estar emmarcada en forma general, com una investigació basada en disseny i va seguir el model ADDIE (Anàlisi, Disseny, Desenvolupament, Implementació i Avaluació) per complir amb tots els objectius. El resultat final d'aquesta tesi és la creació d'un model que permet orientar els docents de les facultats d'enginyeria en l'adequació d'aules virtuals d'aprenentatge, el desenvolupament d'objectes virtuals d'aprenentatge o la creació de recursos web educatius; aquest model ha estat denominat Model 4P ja que la seva essència està fonamentada en quatre pilars. Aquests pilars són el pedagògic, el didàctic, el tècnic i el de disseny; considerat aquest últim sota dos aspectes importants: el disseny instruccional i el disseny gràfic. El model va ser provat amb un grup de docents de la facultat d'enginyeria, mitjançant la creació d'un diplomat, compost per quatre mòduls i centralitzat a la plataforma Moodle; al llarg de 120 hores es va socialitzar i es va posar en marxa el model 4P, en els diferents productes realitzats pels docents participants.


Este documento final busca presentar a la comunidad académica los resultados encontrados en la tesis doctoral: “Referentes pedagógicos para el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al interior de los procesos educativos planeados y desarrollados por los docentes de educación superior”. El objetivo de esta tesis era el de “Formular y validar referentes pedagógicos para el uso adecuado y la necesaria apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos educativos planeados y desarrollados por los docentes de educación superior de las Facultades de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Universidad de la Salle y de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia”. La metodología estuvo enmarcada en forma general, como una investigación basada en diseño y siguió el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) para cumplir con todos los objetivos. El resultado final de esta tesis, es la creación de un modelo que permite orientar a los docentes de las facultades de ingeniería en la adecuación de aulas virtuales de aprendizaje, el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje o la creación de recursos web educativos; este modelo ha sido denominando: Modelo 4P; denominado así, pues su esencia está fundamentada en cuatro pilares, considerados como una sinfonía armónica; estos pilares son: el pedagógico, el didáctico, el técnico y el de diseño; considerado este último bajo dos aspectos importantes: el diseño instruccional y el diseño gráfico. El modelo fue probado con un grupo de docentes de la facultad de ingeniería, mediante la creación de un diplomado, compuesto por cuatro módulos y centralizado en la plataforma Moodle; a lo largo de 120 horas se socializó y se puso en marcha el modelo 4P, en los distintos productos realizados por los docentes participantes.


This final document seeks to present to the academic community the results found in the doctoral thesis: "Pedagogical references for the use and appropriation of Information and Communication Technologies (ICT) within the educational processes planned and developed by higher education teachers”. The objective of this thesis was to "State and validate pedagogical references for the proper use and necessary appropriation of Information and Communication Technologies in the educational processes planned and developed by the higher education teachers of the Faculties of Engineering at the Francisco José de Caldas District University, La Salle university and the Technological School, Central Technical Institute of Bogotá, Colombia. The methodology was broadly framed as a research based on design and followed the ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) model to meet all the objectives. The final result of this thesis, is the creation of a model that allows teachers of engineering faculties to adapt virtual learning classrooms, the development of virtual learning objects or the creation of educational web resources; This model has been denominated: 4P Model; It was called like that, because its essence is based on four pillars, considered as a harmonious symphony; These pillars are: pedagogical, didactic, technical and design; Considering the last one under two important aspects: instructional design and graphic design. The model was tested with a group of teachers of the engineering faculty, through the creation of a diploma, composed of four modules and centralized in the Moodle platform; During 120 hours, the 4P model was socialized and started up, in the different products made by the participating teachers.

Keywords

TIC; Model 4P; LMS; Modelo 4P; ICT; Model 4P

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 371 - Education and teaching organization and management; 377 - Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

21.21Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)