El medio ambiente en relación con los conflictos armados : aproximación a una nueva regulación

Author

Sánchez Díaz, Ana María,

Director

Parra Rodríguez, Carmen, 1962-

Date of defense

2017-07-03

Pages

585 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

Abstract

Resulta intranscendent, des de qualsevol punt de vista, afirmar avui que la guerra és essencialment destructora. La història de la humanitat ens ofereix exemples dels efectes que els conflictes armats tenen sobre l'ésser humà i el Medi Ambient. L'anomenat Dret dels Conflictes Armats regula de manera progressiva els mètodes i mitjans de combat, establint prohibicions i limitacions en llur ús per tal d'evitar o disminuir en la mesura del possible els danys causats per ells. Això planteja la possibilitat d'ampliar l'espectre normatiu de la protecció del Medi Ambient en relació amb els conflictes armats, especialment des del naixement i consolidació de disciplines com el Dret Internacional del Medi Ambient i el Dret Penal Internacional. L'anàlisi de conflictes armats de caràcter internacional, en concret el produït com a conseqüència de la invasió de Kuwait per l'Iraq, el bombardeig de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord en el territori de l'ex -Iugoslàvia i el que va tenir lloc en territori libanès entre Israel i Hezbollah, ens permetrà concloure si la normativa que hem considerat d'aplicació ofereix una protecció eficaç, o si hi ha buits normatius que poden donar lloc a espais d'impunitat. Davant d’aquesta última possibilitat, es fa necessari valorar diferents propostes provinents de la Comissió de Dret Internacional o d'altres fòrums, que ens permetran deduir conclusions al respecte i plantejar solucions de cara a conflictes futurs.


Resulta baladí, desde cualquier punto de vista, afirmar hoy que la guerra es esencialmente destructora. La historia de la humanidad nos ofrece ejemplos de los efectos que los conflictos armados tienen sobre el ser humano y el Medio Ambiente. El denominado Derecho de los Conflictos Armados regula de manera progresiva los métodos y medios de combate, estableciendo prohibiciones y limitaciones en su uso con el fin de evitar o disminuir en la medida de lo posible los daños causados por ellos. Esto plantea la posibilidad de ampliar el espectro normativo de la protección del Medio Ambiente en relación con los conflictos armados, especialmente desde el nacimiento y consolidación de disciplinas como el Derecho Internacional del Medio Ambiente y el Derecho Penal Internacional. El análisis de conflictos armados de carácter internacional, en concreto el producido como consecuencia de la invasión de Kuwait por Iraq, el bombardeo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el territorio de la Ex -Yugoslavia y el que tuvo lugar en territorio libanés entre Israel y Hezbollah, nos permitirá concluir si la normativa que hemos considerado de aplicación ofrece una protección eficaz, o existen vacíos normativos que pueden dar lugar a espacios de impunidad. Ante esta última posibilidad, se hace necesario valorar diferentes propuestas provenientes de la Comisión de Derecho Internacional o de otros foros, que nos permitirán deducir conclusiones al respecto y plantear soluciones de cara a conflictos futuros.


Nowadays, it doesn’t need saying that war is essentially destructive. The history of humanity offers us examples of the effects that armed conflicts have on human beings and on the environment. The so-called Law of Armed Conflicts progressively regulates the methods and means of combat, establishing prohibitions and limitations in their use in order to prevent or reduce as much as possible the damages caused by them. This raises the possibility of expanding the normative spectrum of environmental protection in relation to armed conflicts, especially since the birth and consolidation of disciplines such as International Environmental Law and International Criminal Law. The analysis of international armed conflicts, - in particular that arising as a consequence of the Iraqi invasion of Kuwait, the bombing of the North Atlantic Treaty Organization in the territory of the former Yugoslavia and that which occurred on Lebanese territory between Israel and Hezbollah-, will allow us to conclude whether the rules that we have considered being applicable provide effective protection, or there are regulatory gaps that can give rise to spaces of impunity. Facing this last possibility, it is necessary to evaluate several proposals from the International Law Committiee and other forum, which will give us the opportunity to draw relevant conclusions in this regard and to propose solutions in order to deal with this issue in future conflicts.

Keywords

Conflictes armats; Medi ambient; Conflictos armados; Medio ambiente; Armed conflicts; Environment

Subjects

341 - International law

Documents

Tasd.pdf

3.377Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)