Comprensión lectora de español como lengua extranjera (E/LE) en la enseñanza secundaria camerunesa. Un estudio sobre el currículum, los manuales y las prácticas de aulas en tercer curso de español

Author

Ngoueko Tiako Tchiaffi, Anne Honorine

Director

Terrado Pablo, Javier

Manga, André-Marie

Date of defense

2018-02-09

Pages

405 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Abstract

La necessitat d'adoptar el mètode interactiu en les pràctiques lectores s'ha de considerar com una pràctica fonamental si volem millorar la competència lectora dels aprenents. La gran preocupació d'aquest estudi és la millora de les pràctiques lectores en l'Ensenyament Secundari al Camerun. Per aquest motiu, el propòsit d'aquesta investigació s'orienta a analitzar les pràctiques lectores a les aules del 3r curs d'E/LE en la secundària. Per a tal fi, hem utilitzat dos instruments: el qüestionari i l'observació amb la seva respectiva guia. Els resultats han indicat que els factors que dificulten l'aprenentatge d'aquesta habilitat tenen més pes que els que ho faciliten. Aquestes dificultats es refereixen, d'una banda, al programa oficial, als manuals escolars, i de l'altra, als docents. Davant d'aquestes limitacions, es suggereix una proposta globalitzadora en els següents àmbits: polític, familiar i àulic.


La necesidad de adoptar el método interactivo en las prácticas lectoras debe considerarse como una práctica fundamental si queremos mejorar la competencia lectora de los aprendientes. La gran preocupación de este estudio es la mejora de las prácticas lectoras en la Secundaria en Camerún. De ahí que el propósito de esta investigación se oriente a analizar las prácticas lectoras en las aulas del 3er curso de E/LE. Para tal fin, los instrumentos utilizados han sido: el cuestionario y la observación. Los resultados han indicado que los factores que dificultan el aprendizaje de esta habilidad tienen más peso que los que lo facilitan. Estas dificultades se refieren, por un lado, al programa oficial, a los manuales escolares y por otro, a los docentes. Frente a estas limitaciones se sugiere una propuesta globalizadora en los siguientes ámbitos: político, familiar y áulico.


The need to adopt the interactive method in reading practices must be considered as a fundamental practice if we want to improve the reading competence of the students. This study aimed to improve the reading practices in Secondary Education in Cameroon. Hence, the purpose of this research is to analyze the reading practices in the classrooms of the 3rd year of Spanish in high school. For this purpose, we have used two instruments: the questionnaire and the observation with its respective guide. The results have indicated that the factors that hinder the learning of the reading comprehension have more weight than those that facilitate it. These difficulties refer, on the one hand, to the official program, the school textbooks and on the other, the teachers. Faced with these limitations, a globalizing proposal is recommended: in the political sphere and in the field of the classroom and the families.

Keywords

Comprensió lectora; Mètode interactiu; Camerun; Comprensión lectora; Método interactivo; Camerún; Reading practices; Interactive method; Cameroon

Subjects

81 - Lingüística i llengües

Knowledge Area

Didàctica de la Llengua i la Literatura

Documents

Tantt1de1.pdf

18.78Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)