Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndards i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons

Author

Liyun, Wang

Director

Lloret, Maria-Rosa

Julià-Muné, Joan

Tutor

Lloret, Maria-Rosa

Date of defense

2019-02-01

Pages

283 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Abstract

La tesi Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndards i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons estudia la pronunciació del català pel que fa als aspectes segmentals i als suprasegmentals relatius a l’estructura sil·làbica per part dels estudiants xinesos que parlen el xinès estàndard (mandarí/putonghuà) com a llengua materna (L1). És el primer treball que no només aborda de manera global els problemes de pronunciació del català que presenten els aprenents sinòfons sinó que també ofereix solucions per millorar l’aprenentatge de la llengua oral catalana. L’interès per l’estudi ha estat suscitat, d’una banda, per l’augment d’alumnes xinesos que venen a estudiar a les universitats catalanes, els quals presenten accents estrangers molt notables, i, de l’altra, per les grans diferències que existeixen entre ambdues llengües, tant a nivell fonètic com a nivell fonològic. L’estudi es basa en l’anàlisi contrastiva, per la qual cosa es comparen tots els sons del xinès i del català estàndards, les estructures sil·làbiques i la configuració dels diftongs i els triftongs de les dues llengües, així com les regles fonològiques que afecten el català. La comparació global i contrastiva ha permès localitzar les dificultats de pronunciació que normalment afronten els estudiants sinòfons. També s’han tingut en compte els trets de l’anglès i l’espanyol, perquè són les dues llengües que els estudiants xinesos normalment han après abans del català i, per tant, poden interferir, tant positivament com negativament, en les pronunciacions del català. La investigació s’ha realitzat a partir d’un corpus de 248 paraules respost per 19 informants d’entre 18 i 33 anys que estudien a Barcelona i parlen el xinès estàndard com a L1, l’anglès i l’espanyol com a L2 i L3, i el català i altres llengües com a L4/L5/etc., repartits en tres nivells de coneixement del català: nivell inicial-bàsic, nivell mitjà i nivell avançat. Les dades obtingudes han permès detectar els errors i les imprecisions que presenten a cada nivell, i agrupar-los en aspectes de prioritat alta (desviacions bàsiques per a la intel·ligibilitat), de prioritat baixa (imprecisions que no afecten la intel·ligibilitat) i d’atenció esporàdica (problemes que indiquen accents estrangers però que no causen problemes d’intel·ligibilitat). Finalment, els resultats han servit per proposar solucions pràctiques per facilitar el procés d’adquisició i de perfeccionament de la pronunciació de la llengua catalana.


The thesis Contrastive study of the syllabic structure of Standard Catalan and Standard Chinese and the most important segmental implications for Chinese-speaking students is a study of Catalan pronunciation by Chinese students who speak Standard Chinese (Mandarin/Putonghua) as their mother tongue (L1). We have focused on segments difficult to master and suprasegmental aspects related to syllable structure. It is the first work that deals with the problems of Catalan pronunciation faced by Chinese-speaking students and offers suggestions to improve the acquisition of oral Catalan. The interest in this study has been motivated, on the one hand, by the increasing number of Chinese students who come to study in Catalan universities and the remarkable foreign accents that they display, and, on the other, by the great phonetic and phonological differences between Catalan and Chinese. The study, based on the Contrastive Analysis theory, compares all the sounds of Standard Chinese and Catalan, their syllabic structures and vowel glide configuration of both languages, as well as the phonological rules that affect Catalan. The global and contrastive comparison serves to locate the pronouncing difficulties that the Chinese-speaking students normally face when speak Catalan. We have also considered the phonetic features of English and Spanish because they are the two languages Chinese students have normally learned before they start studying Catalan and, therefore, they can interfere, both positively and negatively, in their pronunciation of Catalan. The research has been based on a corpus of 248 words pronounced by 19 informants aged between 18 and 33 who study in Barcelona and speak Standard Chinese as L1, English and Spanish as L2 and L3, and Catalan and other languages as L4/L5/etc. They are divided into three groups according to their Catalan levels: initial-basic, middle, and advanced levels. The data obtained has allowed to detect the errors and inaccuracies that they have presented in each level, and classify them as high priority (great deviations that affect intelligibility), low priority (inaccuracies that do not affect intelligibility) and sporadic attention (foreign accents that do not affect intelligibility). Finally, the results have helped us to propose practical solutions to facilitate the acquisition and improvement of Catalan pronunciation.

Keywords

Català; Catalán; Catalan language; Xinès; Chino; Chinese language; Pronunciació; Pronunciación; Pronunciation; Sil·labació; Silabación; Syllabication; Fonètica; Fonética; Phonetics; Fonologia; Fonología; Phonology

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Documents

LIYUN WANG_TESI.pdf

5.677Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)