La incorporación de la Competencia Digital Docente en estudiantes y docentes de Formación Inicial Docente en Uruguay

Author

Morales González, María Julia

Director

Lázaro Cantabrana, José Luis

Gisbert Cervera, Maria Mercedes

Rivoir Cabrera, Ana Laura

Date of defense

2019-06-28

Pages

155 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Els canvis que han introduït l'exponencial expansió de les tecnologies digitals en els diferents àmbits: econòmic, social, cultural, laboral, etc., en la societat actual, interpel·len particularment als sistemes educatius, com a garants de la formació cultural i ciutadana, per a formar persones capaces de realitzar un ús significatiu de les tecnologies digitals. En la literatura experta s'indaga sobre com els sistemes educatius s'estan adaptant a aquesta realitat, en un intent d'acostar la formació universitària a les exigències de la societat contemporània i s'investiga en relació a les necessitats formatives actuals. Uruguai no és aliè a aquesta realitat i en un context de canvis curriculars en la formació inicial docent al país, resulta més que pertinent analitzar la formació inicial docent a l'Uruguai en relació amb el desenvolupament de la competència digital docente La metodologia utilitzada, se sosté en una recerca de caràcter educatiu, basada en el paradigma interpretatiu, amb el fi de comprendre i interpretar aquesta realitat. Es recolza en un mètode mixt, integrant tècniques qualitatives i quantitatives i s'utilitza la triangulació per al control de qualitat i enriquir l'anàlisi. Les tècniques utilitzades per a portar a terme la recerca van ser l'enquesta, l'anàlisi de contingut i els grups focals. El marc de referència utilitzat va ser una matriu d'indicadores que conté 4 dimensiones: 1) Didàctica, curricular i metodològica; 2) Planificació, organització i gestió d'espais i recursos tecnològics digitals; 3) Aspectes ètics, legals i de seguretat i 4) Desenvolupament personal i professional. Les troballes ens revelen que els plans i programes de Formació Inicial Docent relacionats amb tecnologies digitals i els planes de formació permanent del professorat no estan dissenyats per a afavorir el desenvolupament de la competència digital docent, i obeeixen a metodologies més tradicionals d'ensenyament. Els estudiants de Formació Inicial Docent i els docents que formen futurs mestres i professors, no han desenvolupat prou la competència digital docent per a afavorir la incorporació de les tecnologies digitals en les seves pràctiques professionals.


Los cambios que han introducido la exponencial expansión de las tecnologías digitales en los diferentes ámbitos: económico, social, cultural, laboral, etc., en la sociedad actual, interpelan particularmente a los sistemas educativos, como garantes de la formación cultural y ciudadana, para formar personas capaces de realizar un uso significativo de las tecnologías digitales. En la literatura experta se indaga acerca de cómo los sistemas educativos se están adaptando a esta realidad, en un intento de acercar la formación universitaria a las exigencias de la sociedad contemporánea y se investiga en relación a las necesidades formativas actuales. Uruguay no es ajeno a esta realidad y en un contexto de cambios curriculares en la formación inicial docente en el país, resulta más que pertinente analizar la formación inicial docente en Uruguay en relación con el desarrollo de la competencia digital docente. La metodología utilizada, se sostiene en una investigación de carácter educativo, basada en el paradigma interpretativo, con el fin de comprender e interpretar dicha realidad. Se apoya en un método mixto, integrando técnicas cualitativas y cuantitativas y se utiliza la triangulación para el control de calidad y enriquecer el análisis. Las técnicas utilizadas para llevar adelante la investigación fueron la encuesta, el análisis de contenido y los grupos focales. El marco de referencia utilizado fue una matriz de indicadores que contiene 4 dimensiones: 1) Didáctica, curricular y metodológica; 2) Planificación, organización y gestión de espacios y recursos tecnológicos digitales; 3) Aspectos éticos, legales y de seguridad y 4) Desarrollo personal y profesional. Los hallazgos nos revelan que los planes y programas de Formación Inicial Docente relacionados con tecnologías digitales y los planes de formación permanente del profesorado no están diseñados para favorecer el desarrollo de la competencia digital docente, y obedecen a metodologías más tradicionales de enseñanza. Los estudiantes de Formación Inicial Docente y los docentes que forman futuros maestros y profesores, no han desarrollado suficientemente la competencia digital docente para favorecer la incorporación de las tecnologías digitales en sus prácticas profesionales.


The changes that have introduced the exponential expansion of digital technologies in different areas (economic, social, cultural, labor, etc.), in our society, particularly challenge educational systems, as guarantors of cultural and civic education, to train people capable of making meaningful use of digital technologies. Expert literature inquires about how educational systems are adapting to this reality, in an attempt to bring higher education closer to the demands of contemporary society, researched in relation to current training needs. Uruguay is not external to this reality and in a context of curricular changes in the initial teacher training in the country; it is more than relevant to analyze the initial teacher training in Uruguay in relation to the development of the digital teaching competence. The methodology used is based on previous investigation of educational nature, based on the interpretive paradigm, in order to understand and interpret this reality. It is based on a mixed method, integrating qualitative and quantitative techniques and triangulation is used to control quality and enrich the analysis. The techniques used to carry out the research were the survey, the content analysis and the focus groups. The reference framework used was a matrix of indicators with 4 dimensions: 1) Didactics, curricular and methodological; 2) Planning, organization and management of digital technological spaces and resources; 3) Ethical, legal and security aspects, and 4) Personal and professional development. The findings reveal that the plans and programs in Initial Teacher Training related to digital technologies and the permanent teacher training plans are not designed to favor the development of the digital teaching competence. They are related to more traditional teaching methodologies. The students of Initial Teacher Training as well as the teachers who train future teachers and professors have not sufficiently developed the digital teaching competence to favor the incorporation of digital technologies in their professional practices.

Keywords

Competència digital docent; Formacio del professorat; Ensenyament superior; Formación del profesorado; Enseñanza superior; Teacher digital competenc; College of education; Higher education

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 37 - Education; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI.pdf

6.240Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)