La implosión reguladora en la ciencia del derecho: el caso de los EDCs. Las comunidades globales y el ecosistema humano.”

Author

Gutiérrez Rodríguez, Estela

Director

Martínez Quirante, Roser

Date of defense

2019-10-04

ISBN

9788449090462

Pages

292 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Abstract

Les substàncies químiques disruptores o alteradores hormonals (EDCs per les seves sigles en anglès Endocrine Disrupting Chemicals), tenen un efecte nociu per a qualsevol organisme viu. Aquestes, tenen capacitat per alterar el sistema endocrí, el qual està implicat tant en la diferenciació de gènere en les espècies com en el funcionament i la coordinació de diversos òrgans, inclòs el cervell. Els EDCs, están molt presents en les rutines diàries de la ciutadania, l’exposició humana és extremadament preocupant per ésser prolongada en el temps, masiva, indiscriminada i d’àmbit Global. Encertadament, moltes d’elles ja han estat reconegudes –com a substàncies perjudicials per al desenvolupament i la reproducció- al REAC, Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’evaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics. Enca que es desconeixen les consecuències del possible efecte “còctel”. La captura del regulador pel regulat, l’anomia i la confusió estatal, així com una Re-captura per part de les Comunitats Globals, ens ha portat a una Implosió Reguladora en la Ciència del Dret. En cas que, continuem amb la laxitud en la regulació administrativa imperant fins ara, la repercusió en l’ecosistema humà podría comportar una metamorfosis socio-cultural comprometent a les futures generacions. S’analitza, la creació de la disciplina “etología del dret”, la qual neix per a donar resposta a les necessitats del dret administratiu global del futur més immediat, fusionant l’estudi del comportament humà en l’ecosistema, aplicant l’observació de les ciències médiques i econòmiques. S’inclou en la investigació, el país asiàtic Vietnam, ja que Norteamérica va utilitzar l’arma química “Agent Taronja” durant la Guerra de Vietnam, el qual es tractava en la seva majoria d’herbicides, compostos per químics que contenien substàncies alteradores hormonals. La ciutadanía Global, encara avui dia es trova exposada a alguns d’aquells químics.


Las sustancias químicas disruptoras o alteradoras hormonales (EDCs por sus siglas en inglés Endocrine Disrupting Chemicals), tienen un efecto nocivo para cualquier organismo vivo. Éstas, tienen capacidad para alterar el sistema endocrino, el cual está implicado tanto en la diferenciación de género en las especies como en el funcionamiento y la coordinación de diversos órganos, incluido el cerebro. Los EDCs, están muy presentes en las rutinas diarias de la ciudadanía, la exposición humana es extremadamente preocupante por ser prolongada en el tiempo, masiva, indiscriminada y de ámbito Global. Acertadamente, muchas de ellas ya han sido reconocidas -como sustancias perjudiciales para el desarrollo y la reproducción- en el REACH, Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. Aunque se desconocen las consecuencias de su posible efecto “cóctel”. La captura del regulador por el regulado, la anomia y la confusión estatal, a la vez que una Re-captura por parte de las Comunidades Globales, nos ha llevado a una Implosión Reguladora en la Ciencia del Derecho. En caso que no cese la laxitud reguladora imperante hasta ahora, la repercusión en el ecosistema humano podría comportar una metamorfosis socio-cultural comprometiendo a las generaciones futuras. Se analiza, la creación de la disciplina “etología del derecho”, la cual nace para dar respuesta a las necesidades del derecho administrativo global del futuro más inmediato, fusionando el estudio del comportamiento humano en el ecosistema, aplicando la observación de las ciencias médicas y económicas. Se incluye en la investigación, al país asiático, Vietnam, ya que Norteamérica utilizó el arma química “Agente Naranja” durante la Guerra de Vietnam, la cual se trataba en su mayoría de herbicidas, compuestos por químicos que contenían sustancias alteradoras hormonales. La ciudadanía Global, todavía hoy en día, se encuentra expuesta a algunos de aquéllos químicos.


Endocrine disrupting or hormonal disrupting chemicals (EDCs) have a harmful effect on any living organism. These have the capacity to alter the endocrine system, which is involved both in gender differentiation in species and in the functioning and coordination of various organs, including the brain. EDCs are very present in the daily routines of citizenship , human exposure is extremely worrying because it is prolonged over time, massive, indiscriminate and Global. Rightly, many of them have already been recognized -as substances detrimental to development and reproduction - in REACH, Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, concerning the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals. Although the consequences of its possible "cocktail" effect are unknown. The capture of the regulator by the regulated, the anomie and the state confusion, while a Re-capture by the Global Communities, has led us to a Regulatory Implosion in the Science of Law. In the event that the regulatory laxity prevailing so far does not cease, the impact on the human ecosystem could lead to a socio-cultural metamorphosis compromising future generations. The creation of the “ethology of law” discipline, is analyzed, which is born to respond to the needs of the global administrative law of the most immediate future, merging the study of human behavior in the ecosystem, applying the observation of medical sciences and economic. The Asian country, Vietnam, is included in the investigation, since North America used the chemical weapon “Agent Orange” during the Vietnam War, which was mostly herbicides, composed of chemicals containing hormonal altering substances. Global citizenship, still today, is exposed to some of those chemicals.

Keywords

Plàstics; Plástico; Plastics; Disrupció endocrina; Dsrupción endocrina; Endocrine disruption; Globalització; Gobalización; Globalization

Subjects

34 - Law. Jurisprudence

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

egr1de1.pdf

6.178Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)