La segregació del municipi de Vila-seca i Salou: teorització sobre el règim jurídic de la divisió de béns, drets i obligacions

Author

Ollé i Bidó, Enric Daniel

Director

Fuentes i Gassó, Josep Ramon

Tutor

Franch, Marta

Date of defense

2020-02-27

ISBN

9788449093746

Pages

671 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Abstract

En la present tesi no s’estudia la segregació municipal ni el fenòmen de les alteracions de termes municipals. El document es centra en la vessant operativa d’una segregació municipal, prenent de referència el cas de Vila-seca i de Salou, i en el fenòmen de la institució jurídica de la successió universal en ens públics municipals. Així, el present treball s’estructura en dues parts que desenvolupen els dos objectius pretesos amb l’estudi. En la primera part s’analitza el cas de la segregació del municipi de Vila-seca i Salou, únicament des de la perspectiva jurídica, i els conflictes que l’aplicació de la normativa vigent va comportar a nivell operatiu. Les fonts principals han estat els expedients administratius dipositats en les administracions afectades i, més en concret, els dictamens i informes jurídics emesos per experts de renom que versen sobre els conflictes jurídics més punyets de la segregació. S’estudien i es desglossen les sentències i les interlocutòries judicials que varen culminar amb el naixement dels dos nous municipis. S’estudia l’activitat administrativa en l’execució de la sentència del Tribunal Suprem de 30 d’octubre de 1989, de forma puntualitzada en cadascun dels elements essencials del municipi: territori, població i organització. Dels anteriors, amb profunditat s’analitza la conflictivitat jurídica entorn a la delimitació territorial i el plànol adjunt en la instància inicial de la sol.licitud de segregació. També s’analitza la incidència que va tenir la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre Centres Recreatius Turístics en la problemàtica de la delimitació territorial dels termes municipals de Vila-seca i de Salou, doncs l’adjudicació del centre recreatiu i turístic al municipi de Vila-seca i Salou fou anterior a la sentència de segregació. En la segona part del treball ens endinsem en la vessant més operativa d’una segregació municipial: el projecte de divisió de béns, drets i obligacions. S’estudia el règim jurídic històric i actual relatiu al dit projecte. Els principis generals del dret que el regulen: territorialitat, proporcionalitat, temporalitat i, sobre tot, de successió, el qual empara la transmissió de tots els negocis jurídics afectats. S’analitza el contingut material del projecte i el concepte de massa patrimonial, amb referències a la doctrina del Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i als dictamens i informes que les parts afectades en el procés de segregació varen incorporar a l’expedient administratiu. S’estudia la fórmula jurídica emprada per a la resolució del conflicte sorgit amb l’adjudicació del centre recreatiu i turístic a l’antic municipi de Vila-seca i Salou: el Consorci intermunicipal de Vila-seca, Salou i de la Generalitat de Catalunya.


En la presente tesis no se estudia la segregación municipal ni el fenómeno de las alteraciones de términos municipales. El documento se centra en la vertiente operativa de una segregación municipal, tomando referencia del caso de Vila-seca y de Salou, y en el fenómeno de la institución jurídica de la sucesión universal en entes públicos municipales. Así, el presente trabajo se estructura en dos partes que desarrollan los dos objetivos pretendidos con el estudio. En la primera parte se analiza el caso de la segregación del municipio de Vila-seca i Salou, únicamente desde la perspectiva jurídica, y los conflictos que la aplicación de la normativa vigente comportó a nivel operativo. Las fuentes principales han sido los expedientes administrativos depositados en las administraciones afectadas y, más en concreto, los dictámenes e informes jurídicos emitidos por expertos de renombre que versan sobre los conflictos jurídicos más intensos de la segregación. Se estudian y se desglosan las sentencias y las interlocutorias judiciales que culminaron con el nacimiento de los dos nuevos municipios. Se estudia la actividad administrativa en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1989, de forma puntualizada en cada uno de los elementos esenciales del municipio: territorio, población y organización. De los anteriores, con profundidad se analiza la conflictividad jurídica en torno a la delimitación territorial y el plano adjunto en la instancia inicial de la solicitud de segregación. También se analiza la incidencia que tuvo la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre Centros Recreativos Turísticos en la problemática de la delimitación territorial de los términos municipales de Vila-seca y de Salou, pues la adjudicación del centro recreativo y turístico en el municipio de Vila-seca i Salou fue anterior a la sentencia de segregación. En la segunda parte del trabajo nos adentramos en la vertiente más operativa de una segregación municipial: el proyecto de división de bienes, derechos y obligaciones. Se estudia el régimen jurídico histórico y actual relativo en el dicho proyecto. Los principios generales del derecho que lo regulan: territorialidad, proporcionalidad, temporalidad y, sobre todo, de sucesión, el cual ampara la transmisión de todos los negocios jurídicos afectados. Se analiza el contenido material del proyecto y el concepto de masa patrimonial, con referencias a la doctrina del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y a los dictámenes e informas que las partes afectadas en el proceso de segregación incorporaron al expediente administrativo. Se estudia la fórmula jurídica empleada para la resolución del conflicto surgido con la adjudicación del centro recreativo y turístico en el antiguo municipio de Vila-seca i Salou: el Consorcio intermunicipal de Vila-seca, Salou y de la Generalitat de Cataluña.


The present thesis does not study the municipal segregation neither the phenomenon of municipal terms alterations. The document focuses in the operative aspect of a municipal segregation, taking as reference the case of the villages of Vila-seca and of Salou, and in the phenomenon of the legal institution of the universal succession in public municipal entities. Thus, the present work structures in two parts that develop the two aims attempted with the study. The first part analyses the case of the segregation of the municipality of Vila-seca and Salou, only from the legal prospect, and the conflicts that the application of the valid regulations brought within an operative level. The main sources have been the administrative files deposited in the affected administrations and, specifically, the verdicts and legal reports issued by renowned experts that refer on the more intense legal conflicts of the segregation. The sentences and the judicial interlocutory that culminated with the birth of the two new municipalities are studied and broken down. The administrative activity in the execution of the sentences of the High Court of October 30, 1989 is studied. Specifically in each of the essential elements of the municipality: territory, population and organization. From the previous, it is deeply analysed the legal conflict setting to the territorial delimitation and the map attached to the initial instance of the application of segregation. It also analyses the incidence that the Law 2/1989, of 16 of February, about Tourist Recreational Centre had on the problematic of the territorial delimitation of the municipal boundaries of Vila-seca and of Salou, as the adjudication of the Recreational and Tourist Centre to the municipality of Vila-seca and Salou was previous the sentence of segregation. In the second part of the work, we get deep into the operative aspect of a municipal segregation: the project of properties division, rights and obligations. The historical and current legal regulations relative to the mentioned project are studied. The general rules of law that regulate it: territoriality, proportionality, temporality and, specially, of succession, which upholds the transmission of all the legal businesses affected. It analyses the material contents of the project and the concept of patrimonial mass, with references to the High Court doctrine, Constitutional Court and the verdicts and reports that the affected parts in the process of segregation incorporated to the administrative file. It studies the legal formula employed for the resolution of the conflict arisen with the adjudication of the Recreational and Tourist Centre to the ancient municipality of Vila-seca and Salou: the Inter-municipal Consortium of Vila-seca, Salou and the Generality of Catalonia.

Keywords

Segregació municipal; Segregación municipal; Municipal segregation; Project of division And; Projecte de divisió i/o successió; Proyecto de división y/o sucesión; Project of division and/or succession; Successió universal; Sucesión universal; Universal succession

Subjects

342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Knowledge Area

Ciències Experimentals

Documents

edoib1de1.pdf

4.330Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)