Liking, sharing, and posting change: the impactful use of facebook in social movements. An analysis of black lives matter and the catalan independence movement

Author

Brown, Rachel V.

Director

Ferré Pavia, Carme, 1969-

Date of defense

2020-07-22

ISBN

9788449094989

Pages

276 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura

Abstract

L’activisme en els mitjans de comunicació social (SMA) s’ha convertit en un element bàsic en gairebé tots els moviments actuals al voltant del món. L’atractiu d’aquesta eina és evident en la seva prevalença i en la diversitat d’usos. Les xarxes socials permeten que qualsevol persona de tot el món sigui escoltada en qualsevol lloc, incloses aquelles que puguin implementar els canvis necessaris a nivell mundial. Tanmateix, el món encara està per descobrir com es pot utilitzar de manera més eficaç i evitar els entrebancs de convertir-se en l’anomenat slacktivism en lloc d’activisme. Molts usuaris participen en moviments com una moda i no pels canvis que es busquen, fet que en comporta una inconsistència i una disminució de l’impacte. Altres usuaris infrautilitzen les eines o les fan servir de manera incorrecta. Hi ha diverses raons per les quals els moviments fracassen i la majoria d’aquestes es deriven de la forma en què els participants en el moviment utilitzen eines per a l’activisme. Com a resultat d’això, per tal de garantir que els moviments actuals i futurs puguin funcionar amb la màxima efectivitat, l’aspecte més important a estudiar dels moviments són els participants i la seva coherència. Aquesta tesi aportarà sobre com implicar al màxim el possible els participants analitzant l’ús de Facebook per part dels participants al moviment Black Lives Matter, així com també pel Moviment per la Independència catalana, tant si els moviments han tingut èxit fins ara mitjançant una anàlisi dels canvis legals, i també mitjançant un examen de la consistència dels moviments al llarg del temps. Aquests dos moviments semblen increïblement diferents, cosa que és bona per arribar a una conclusió imparcial, tot i que tenen moltes similituds en què tots dos han tingut diversos graus d’èxit al llarg dels anys i busquen canvis tant socials com legals que transformin molt les seves respectives societats. El moviment Black Lives Matter es va crear per combatre els assassinats il·legítims d’homes i dones negres als Estats Units, així com les lleis que permeten als assassins escapar impunes. El Moviment per la Independència de Catalunya es va crear per buscar la independència de la regió de Catalunya d’Espanya. Ambdós moviments van obtenir reconeixement internacional al llarg dels anys i compten amb membres molt apassionats de les causes, que busquen transformacions i aconseguir un futur millor. Si comparem els resultats de la investigació per a cadascun d’aquests dos moviments extremadament diferents amb participants summament diferents en termes de geografia, ètnia, edat, etc., i objectius diferents, és ben clar que els patrons identificats de coherència, les respostes dels participants i fins i tot les ramificacions legals mostren, fins a cert punt, una evident correlació entre allò que ha estat efectiu en el moviment Black Lives Matter i en el Moviment per la Independència catalana. Com a resultat d’això, aquesta tesi aporta molta llum necessària sobre com utilitzar Facebook de manera més eficaç com a eina per a l’activisme, especialment mitjançant la comunicació, l’organització i la mobilització en els moviments socials. Aquesta visió ajudarà els moviments actuals i propers a aconseguir la transformació social i política que busquen i, en definitiva, a transformar el món.


El activismo a través de los medios sociales se ha convertido en un elemento básico de casi todos los movimientos modernos del mundo. El atractivo de estas herramientas es obvio en su prevalencia y diversidad de usos. Las redes sociales permiten que cualquier voz, en cualquier lugar, sea escuchada por cualquier persona en todo el mundo, incluidas aquellas que tienen el poder de implementar los cambios necesarios a nivel mundial. Sin embargo, el mundo aún no ha descubierto cómo se puede usar de manera más efectiva y evitar las trampas de convertirse en el llamado slacktivismo (una virtualización que no es activa, en realidad, postureo) en lugar de activismo. Muchos usuarios participan en movimientos porque están de moda en lugar de por los cambios buscados, lo que conduce a la inconsistencia y a una disminución del impacto. Otros usuarios infrautilizan las herramientas o las usan incorrectamente. Hay varias razones por las cuales los movimientos fallan, y la mayoría de esas razones provienen de la forma en que los participantes del movimiento usan herramientas para el activismo. Como resultado de esto, para garantizar que los movimientos actuales y futuros puedan operar con la máxima efectividad, el aspecto más importante de los movimientos a estudiar son los participantes y la consistencia del uso. Esta tesis arroja luz sobre cómo involucrar a los participantes lo mejor posible al analizar el uso de Facebook por parte de los participantes en el movimiento Black Lives Matter, así como en el Movimiento de Independencia de Cataluña, si éstos han tenido éxito hasta ahora a través de un análisis de los cambios legales, y también a través de un examen de la consistencia de los movimientos a lo largo del tiempo. Estos dos movimientos parecen ser increíblemente diferentes, lo cual es bueno para llegar a una conclusión imparcial, sin embargo, tienen muchas similitudes en que ambos han tenido varios grados de éxito a lo largo de los años y buscan cambios sociales y legales que transformarán en gran medida sus sociedades respectivas. El movimiento Black Lives Matter fue creado para combatir los homicidios injustos de hombres y mujeres negros en los Estados Unidos, así como las leyes que permiten a los asesinos escapar impunes. El Movimiento de Independencia de Cataluña se creó para buscar la independencia de la región de Cataluña de España. Ambos movimientos ganaron reconocimiento internacional a lo largo de los años y están formados por miembros extremadamente apasionados por las causas, logrando las transformaciones que buscan y asegurando un futuro mejor para los afectados. Al comparar los resultados de la investigación para cada uno de estos dos movimientos extremadamente diferentes con participantes muy diferentes en términos de geografía, etnia, edad, etc., y diferentes objetivos, y luego de notar las similitudes en los resultados, es bastante claro que los patrones identificados de consistencia en las respuestas de los participantes e incluso las ramificaciones legales, en cierta medida muestran una correlación obvia entre lo que ha sido efectivo en el movimiento Black Lives Matter y en el Movimiento de Independencia de Cataluña. Como resultado de esto, esta tesis arroja luz muy necesaria sobre cómo utilizar Facebook de manera más efectiva como una herramienta para el activismo, particularmente a través de la comunicación, la organización y la movilización en los movimientos sociales. Esa idea puede ayudar a los movimientos actuales y futuros a lograr la transformación social y política que buscan y, en última instancia, ayudará a transformar el mundo.


Social Media Activism (SMA) has become a staple of almost every modern-day movement around the world. The appeal of this tool is obvious in its prevalence, and diversity of uses. Social media enables any voice, anywhere to be heard by anyone around the world including those that have the power to implement necessary changes globally. However, the world is still yet to discover how it can be used most effectively and avoid the pitfalls of becoming slacktivism instead of activism. Many users participate in movements because they are trendy as opposed to passion for the changes sought which leads to inconsistency and a decrease in impact. Other users underutilize the tools or incorrectly use them. There are various reasons why movements fail, and most of those reasons stem from the way movement participants use tools for activism. As a result of this, in order to ensure that current and future movements can operate at maximum effectiveness, the most important aspect of movements to be studied is the participants and consistency. This thesis sheds light on how to engage participants as best as possible by analysing the use of Facebook by participants in the Black Lives Matter movement as well as the Catalan Independence Movement, whether the movements have been successful thus far through an analysis of Legal changes, and also through an examination of the consistency of the movements over time. These two movements seem at face value to be incredibly different which is good for coming to an unbiased conclusion, however they have many similarities in that both have had various degrees of success over the years and seek both social and legal changes that will greatly transform their respective societies. The Black Lives Matter movement was created to combat the wrongful killings of Black Men and women in the United States as well as the laws that allow the killers to get away with murder and unfair treatment in general. The Catalan Independence Movement was created to seek independence of the region of Catalunya from Spain. Both movements gained international recognition over the years and consist of members who are extremely passionate about the causes, achieving the transformations they seek, and securing a better future for those affected. By comparing the results of the research for each of these two extremely different movements with extremely different participants in terms of geography, ethnicity, age, etc., and different goals, and then noting the similarities in the results, it is quite clear that the identified patterns in consistency, responses from participants and even the legal ramifications to some extent, show an obvious correlation between what has been effective in the Black Lives Matter movement and in the Catalan Independence Movement. As a result of this, this thesis sheds much needed light on how to utilize Facebook most effectively as a tool for activism particularly through communication, organization and mobilization in Social Movements. That insight will help current and upcoming movements to achieve the social and political transformation they seek and ultimately aid in transforming the world.

Keywords

L’activisme en els mitjans de comunicació social; El activismo a través de los medios sociales; Social media activism; Black lives matter; Independencia de Cataluña; Catalan independence

Subjects

316 - Sociology

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

rvb1de1.pdf

5.158Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)