Análisis contrastivo de la traducción científico - técnica del español al chino con enfoques terminológicos - Caso del petróleo

Author

Liang, Lin

Director

Zhou, Minkang

Date of defense

2020-07-03

ISBN

9788449096136

Pages

368 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals

Abstract

En l’actualitat, a causa de la vertiginosa velocitat amb la qual el coneixement cientificotècnic influeix en l’època de globalització, els esmentats idiomes que servien de lingua franca ja no poden cobrir les necessitats d’intercanvi internacional en certs camps cientificotècnics de la situació de la Xina actual. Ara, la ciència i la tecnologia han adquirit nous llenguatges especialitzats que requereixen una comunicació satisfactòria del nou conocimiento.No obstant això, el procés de realitzar una traducció cientificotècnica no consisteix únicament a traduir terminologia, ja que aquesta rarament supera el 10-20% (Newmark, 1981) de les traduccions. A més, en molts casos no només n’hi ha prou amb estudiar el text com una cosa teòrica sinó que cal processar-lo en la práctica.En la present investigació, prendrem dades terminològiques i corpus procedents de diferents diccionaris del camp petrolífer de l’anglès i xinès, espanyol i xinès, francès i el xinès, terminologia interactiva Europea6 com a text font per realitzar la investigació. La universalitat dels termes cientificotècnics d’aquest camp ha de mitigar els problemes esmentats.


Debido a la vertiginosa velocidad con la que el conocimiento científico-técnico influye en la época de globalización, los mencionados idiomas que servían de lingua franca ya no pueden cubrir las necesidades de intercambio internacional en ciertos campos científico-técnicos de la situación de la China actual. Ahora, la ciencia y la tecnología han adquirido nuevos lenguajes especializados que requieren una comunicación satisfactoria del nuevo conocimiento. No obstante, el proceso de realizar una traducción científico-técnica no consiste únicamente en traducir terminología, ya que ésta raramente supera el 10-20% (Newmark, 1981) de las traducciones. Además, en muchos casos no solamente basta con estudiar el texto como algo teórico sino que hace falta procesarlo en la práctica. En la presente investigación, tomaremos datos terminológicos y corpus procedentes de diferentes diccionarios del campo petrolífero del inglés y chino, español y chino, francés y el chino, terminología interactiva Europea como texto fuente para realizar la investigación. La universalidad de los términos científico-técnicos de este campo deberá mitigar los problemas mencionados.


Due to the dizzying speed with which scientific-technical knowledge influences the era of globalization, the aforementioned languages ​​that served as a lingua franca can no longer meet the needs of international exchange in certain scientific-technical fields of the current Chinese situation. . Now, science and technology have acquired new specialized languages ​​that require a satisfactory communication of new knowledge. However, the process of making a scientific-technical translation does not only consist of translating terminology, since it rarely exceeds 10-20% (Newmark, 1981) of the translations. In addition, in many cases not only is it enough to study the text as something theoretical, but it is necessary to process it in practice. In the present investigation, we will take terminological data and corpus from different oil field dictionaries of English and Chinese, Spanish and Chinese, French and Chinese, European interactive terminology6 as the source text for the investigation. The universality of the scientific-technical terms of this field should mitigate the problems mentioned.

Keywords

Traducció xinesa; Traducción china; Chinese translation; Textos cientifico-tècnics; Sci-tech texts; Enfocaments terminològics; Enfoques terminológicos; Terminological approaches

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

lili1de1.pdf

4.512Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)