Prácticas pedagógicas en el proceso de adquisición y desarrollo de competencias básicas en estudiantes de la provincia de Concepción

Author

Caro Quintana, Pamela Andrea

Director

Navío Gámez, Antonio

Date of defense

2021-01-14

ISBN

9788449094545

Pages

315 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Educació

Abstract

La pràctica pedagògica es constitueix en un espai central de la tasca docent, atès que promou la concreció material de les possibilitats de millora de sistema escolar. En el cas de Xile, la normativa educacional de llarg termini ha estat progressivament modificada; en primer lloc, es va canviar la LOCE per la Llei General d’Educació que va obrir la porta a diversos cossos legals, com, per exemple: Sistema d’Assegurament de la Qualitat, Reforma Curricular, Sistema de Desenvolupament Professional Docent, Llei d’Inclusió, Nova Educació Pública, entre d’altres. Per això, cadascuna de les bases s’articula en funció dels Objectius de Aprenentatges (OA), conformant un currículum centrat en l’aprenentatge sota un paradigma sociocognitiu curricular, la qual cosa ha implicat que el paper de l’professorat i les seves pràctiques han anat modificant-se per respondre als nous desafiaments curriculars. Ara el focus està en la construcció de l’aprenentatge per part dels estudiants i les pràctiques pedagògiques per al desenvolupament de competències, habilitats i actituds. En funció d’aquests aspectes, és on es comença a indagar respecte de l’estructura i fonaments dels OA, que bàsicament estan dins d’un enfocament competencial, sense posseir una declaració explícita. En aquest context, els documents ministerials assenyalen que els OA es relacionen en forma més explícita les habilitats, els coneixements i les actituds, per al desenvolupament de variades habilitats que van aprofundint a mesura que avança en la trajectòria escolar. En aquest context, la interrogant que va sorgir i va guiar el procés d’investigació doctoral es va centrar en les pràctiques pedagògiques de l’professorat en funció de l’adquisició i desenvolupament de competències en els estudiants d’educació bàsica. Principalment, perquè el procés de construcció de competències requereix d’una lucidesa pedagògica que permeti promoure el desenvolupament dels estudiants en tots els nivells, sense el constrenyiment de les disciplines, concebudes tradicionalment com sabers aïllats i desconnectats entre si i poder dilucidar com el professorat està desenvolupant les competències en l’estudiantat, enteses com la integració d’habilitats, coneixements i actituds. Tota la ruta seguida pel definir, fonamentar, plantejar i justificar el problema d’investigació seguit per la tesi doctoral, es grafica a la figura 1, que evidencia els aspectes més rellevants de la problemàtica que es detallen en les pàgines precedents.


La práctica pedagógica se constituye en un espacio central del quehacer docente, dado que promueve la concreción material de las posibilidades de mejora del sistema escolar. En el caso de Chile, la normativa educacional de largo plazo ha sido progresivamente modificada; en primer lugar, se cambió la LOCE por la Ley General de Educación que abrió la puerta a diversos cuerpos legales, como, por ejemplo: Sistema de Aseguramiento de la Calidad, Reforma Curricular, Sistema de Desarrollo Profesional Docente, Ley de Inclusión, Nueva Educación Pública, entre otros. En este contexto de cambios y reformas, el ámbito curricular se termina de modificar el año 2019 con las nuevas bases de educación parvularía o primera infancia, las cuales se alinean con las bases curriculares de enseñanza media y básica. Por ello, cada una de las bases se articula en función de los Objetivos de Aprendizajes (OA), conformando un currículum centrado en el aprendizaje bajo un paradigma sociocognitivo curricular, lo cual ha implicado que el rol del profesorado y sus prácticas han ido modificándose para responder a los nuevos desafíos curriculares. Ahora el foco está en la construcción del aprendizaje por parte de los estudiantes y las prácticas pedagógicas para el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes. En función de estos aspectos, es donde se comienza a indagar respecto de la estructura y fundamentos de los OA, que básicamente están dentro de un enfoque competencial, sin poseer una declaración explícita. En este contexto, los documentos ministeriales señalan que los OA se relacionan en forma más explícita las habilidades, los conocimientos y las actitudes, para el desarrollo de variadas habilidades que van profundizándose a medida que avanza en la trayectoria escolar. En este contexto, la interrogante que surgió y guió el proceso de investigación doctoral se centró en las prácticas pedagógicas del profesorado en función de la adquisición y desarrollo de competencias en los estudiantes de educación básica. Principalmente, porque el proceso de construcción de competencias requiere de una lucidez pedagógica que permita promover el desarrollo de los estudiantes en todos los niveles, sin el constreñimiento de las disciplinas, concebidas tradicionalmente como saberes aislados y desconectados entre sí y poder dilucidar cómo el profesorado está desarrollando las competencias en el estudiantado, entendidas como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes. Toda la ruta seguida para el definir, fundamentar, plantear y justificar el problema de investigación seguido por la tesis doctoral, se grafica en la figura 1, que evidencia los aspectos más relevantes de la problemática que se detallan en las páginas precedentes.


Pedagogical practice is a central part of teaching, since it promotes the material realization of the possibilities of improvement of the school system. In the case of Chile, long-term educational regulations have been progressively modified; firstly, the LOCE was changed to the General Education Law, which opened the door to various legal bodies, such as: the Quality Assurance System, Curricular Reform, the Teacher Professional Development System, the Inclusion Law, and the New Public Education, among others. In this context of changes and reforms, the curricular area will be modified in 2019 with the new bases of nursery or early childhood education, which are aligned with the curricular bases of secondary and basic education. Therefore, each of the bases is articulated according to the Learning Objectives (LO), forming a curriculum focused on learning under a socio-cognitive paradigm curriculum, which has implied that the role of teachers and their practices have been modified to respond to new curricular challenges. Now the focus is on the construction of learning by students and pedagogical practices for the development of skills, abilities and attitudes. It is based on these aspects that we begin to investigate the structure and foundations of the OA, which are basically within a competence approach, without having an explicit statement. In this context, the ministerial documents indicate that the AOs relate more explicitly to skills, knowledge, and attitudes, for the development of various skills that are deepened as the school career progresses. In this context, the question that emerged and guided the doctoral research process was centered on the pedagogical practices of teachers in terms of the acquisition and development of competencies in basic education students. Mainly, because the process of building competencies requires a pedagogical lucidity that allows promoting the development of students at all levels, without the constraint of disciplines, traditionally conceived as isolated and disconnected knowledge and to be able to elucidate how teachers are developing competencies in students, understood as the integration of skills, knowledge and attitudes. The entire route followed to define, base, raise and justify the research problem followed by the doctoral thesis is shown in figure 1, which highlights the most relevant aspects of the problem detailed in the preceding pages.

Keywords

Pràctiques; Prácticas; Practices; Competències bàsica; Competencias básica; Basic skills; Estratègies metodològiques; Estrategias metodológicas; Methodological strategies

Subjects

3 - Ciències socials

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

pacq1de1.pdf

2.756Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)