El delito de administración desleal tras la reforma operada por la ley orgánica 1/2015

Author

Muñoz Casalta, Víctor

Director

Rebollo Vargas, Rafael

Date of defense

2020-11-24

ISBN

9788449098055

Pages

574 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Dret

Abstract

La profunda reforma del Codi Penal operada per la LO 1/2015 va portar amb si una nova regulació del delicte d'administració deslleial, introduït per primera vegada en el nostre Codi Penal de 1995 en el si dels delictes societaris. El nou delicte d'administració deslleial, recollit a l'art. 252 del CP, passa a incloure's entre els delictes patrimonials, per la qual cosa desapareix la seva caracterització específicament societària per a protegir ara qualsevol tipus de patrimoni, no solament el societari. Aquesta nova regulació de l'administració deslleial va motivar la realització del present treball, en el qual s'analitza àmpliament el delicte en qüestió. En una primera part s'analitza l'evolució-històric legislativa del delicte d'administració deslleial fins a la seva introducció en el Codi Penal de 1995, el delicte d'administració societària de l'art. 295 CP i tota la tramitació parlamentària que va conduir a l'art. 252 CP introduït per la LO 1/2015. En una segona part s'analitzen en profunditat els elements que componen l'art. 252 CP, així com la seva relació amb altres figures delictives.


La profunda reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 trajo consigo una nueva y novedosa regulación del delito de administración desleal, introducido por primera vez en nuestro Código Penal de 1995 en el seno de los delitos societarios. El nuevo delito de administración desleal, recogido en el art. 252 del CP, pasa a incluirse entre los delitos patrimoniales, por lo que desaparece su caracterización específicamente societaria para proteger ahora cualquier tipo de patrimonio, no solamente el societario. Esta novedosa regulación de la administración desleal motivó la realización del presente trabajo, en el que se analiza ampliamente el delito en cuestión. En una primera parte se analiza la evolución-histórico legislativa del delito de administración desleal hasta su introducción en el Código Penal de 1995, el delito de administración societaria del art. 295 CP y toda la tramitación parlamentaria que condujo al art. 252 CP introducido por la LO 1/2015. En una segunda parte se analizan en profundidad los elementos que componen el art. 252 CP, así como su relación con otras figuras delictivas.


The far-reaching reform of the Spanish Criminal Code implemented by LO 1/2015 brought with it a new and innovative regulation of the crime of unfair administration, introduced for the first time in our Criminal Code of 1995 within the scope of corporate crimes. The new offense of unfair administration, set out in article 252 of the Criminal Code, is now included among the economic crimes, so it disappears so its specifically corporate characterization disappears to start protecting not only corporate patrimony, but any type of patrimony. This new regulation of the crime of unfair administration motivated the writting of this dissertation, in which the referred crime is widely analyzed. In the first part it is analyzed the legislative-historical evolution of the crime of unfair administration until its introduction in the Criminal Code of 1995, the crime of corporate administration of article 295 of the Criminal Code and all the parliamentary process that led to article 252 Criminal Code implemented by LO 1/2015. In the second part, the elements that make up article 252 of the Criminal Code are analyzed in depth, as well as its connection with other criminal figures.

Keywords

Dret; Derecho; Law; Penal; Criminal; Delicte; Delito; Crime

Subjects

343 - Criminal law. Penal offences

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

vmc1de1.pdf

3.012Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)