Uso de redes sociales por estudiantes universitarios. Estudio de la dimensión emocional

Author

Suárez Ramírez, José Carlos

Director

Carrera, Xavier

Date of defense

2021-02-11

Pages

353 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia

Abstract

L'aparició de les xarxes socials virtuals ha ocasionat una nova forma de relació i comunicació, la qual forma part de la vida quotidiana dels alumnes universitaris, facilitant la creació de nodes socials en relacions horitzontals que els permet habitar i compartir un llenguatge determinat, coneixements, experiències i emocions en comunitats d'ecosistemes online. Aquesta tesi doctoral duu a terme una recerca descriptiva sobre aquests aspectes, focalitzant el seu objectiu general en l'anàlisi de les emocions que es donen en la comunicació entre els estudiants universitaris quan aquesta té lloc a través de les xarxes socials virtuals. S'aplica una metodologia mixta a les dades recaptades mitjançant dues enquestes i l'observació no participant dins de grups d'alumnes universitaris en Facebook. Les conclusions assenyalen la conveniència de conèixer els patrons comunicatius perquè les relacions virtuals horitzontals o verticals en els espais acadèmics ocasionin emocions positives que possibilitin i facilitin el procés d'ensenyament aprenentatge compartit. S'estableix que tota comunicació virtual ocasiona una dimensió emocional en la qual influeixen tots els elements que intervenen de manera activa o passiva en el procés de comunicació.


La aparición de las redes sociales virtuales ha ocasionado una nueva forma de relación y comunicación, la cual forma parte de la vida cotidiana de los alumnos universitarios, facilitando la creación de nodos sociales en relaciones horizontales que les permite habitar y compartir un lenguaje determinado, conocimientos, experiencias y emociones en comunidades de ecosistemas online. Esta tesis doctoral lleva a cabo una investigación descriptiva sobre estos aspectos, focalizando su objetivo general en el análisis de las emociones que se dan en la comunicación entre los estudiantes universitarios cuando esta tiene lugar a través de las redes sociales virtuales. Se aplica una metodología mixta en los datos recabados mediante dos encuestas y la observación no participante dentro de grupos de alumnos universitarios en Facebook. Las conclusiones señalan la conveniencia de conocer los patrones comunicativos para que las relaciones virtuales horizontales o verticales en los espacios académicos ocasionen emociones positivas que posibiliten y faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje compartido. Se establece que toda comunicación virtual ocasiona una dimensión emocional en la cual influyen todos los elementos que intervienen de forma activa o pasiva en el proceso de comunicación.


The social networks have presented new ways of communication and relationships which have become part of the university student life. They allow the creation of social nodes in horizontal relationships that facilitate the use of a specific language, knowledge, experiences and emotions within online communities. This doctoral thesis includes a descriptive research on these aspects, focusing on the analysis of the emotions that take place during the university students' communication on online social networks. A mixed methodology has been applied to the data collection making use of two surveys and the observation of university students´ Facebook groups. The conclusions pointed out the importance of knowing the vertical or horizontal communication patterns in order to facilitate the shared learning-teaching process. It has been established that any virtual communication causes an emotional impact which influences all the elements that intervene in the communication process in an active or passive way.

Keywords

Emocions; Educació virtual; Xarxes socials; Emociones; Educación virtual; Redes sociales; Emotions; Online education; Social networks

Subjects

3 - Social Sciences

Knowledge Area

Psicologia Social

Documents

Tjcsr1de1.pdf

3.052Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)