Departament de Pedagogia i Psicologia

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Psychological and Psychosocial Factors in Second Language Acquisition: The Case of Young Immigrants in the Catalan Context 

Senar Morera, Fernando (Date of defense: 2023-06-23)

L'increment de la població immigrant a Catalunya planteja reptes per integrar-los educativament, socialment i lingüísticament. Tot i els esforços legislatius, persisteix una bretxa en el rendiment acadèmic d'aquests ...

La identitat digital en els centres de primària del Pallars Jussà, Sobirà i Alta Ribagorça. Un estudi de com es treballa aquesta competència 

Vilanova Serrano, Sílvia (Date of defense: 2023-05-05)

En la societat actual, les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) han promogut canvis significatius en la cultura, l'educació, el treball, l'oci, el comerç... Davant d'aquests canvis les competències digitals ...

Migration and linguistic acculturation: socio-educational inclusion in the Catalan school 

Hinostroza Castillo, Úrsula (Date of defense: 2023-02-13)

A la llum dels darrers fluxos migratoris, la teoria de l'aculturació ha estat útil per analitzar els canvis lingüístics i culturals produïts pel contacte de dues cultures o més. La comprensió d'aquests canvis és un factor ...

Promoción y análisis de procesos creativos y colaborativos mediados por tecnología: un estudio de caso en el marco de una actividad de escritura 

Font Piqué, Noemí (Date of defense: 2022-11-29)

El propòsit d’aquesta tesi doctoral és l’anàlisi de la creativitat i l’aprenentatge col·laboratiu en l’alumnat d’educació secundària participant en un projecte tecnopedagògic d’escriptura col·laborativa i creativa. Els ...

Aprender a aprender juntos con tecnología interactiva en la educación secundaria: Estudio de la emergencia de procesos de liderazgo distribuido 

Martí Ros, Laura (Date of defense: 2022-11-23)

Aquesta investigació se centra en estudiar com l'alumnat de secundària desenvolupa estratègies per aprendre a aprendre junts en la resolució de problemes complexos de l'àrea de ciències, després de participar en una ...

Innovación educativa en el profesorado universitario. Análisis desde la perspectiva de mejora en la formación en tecnologías digitales 

Hidalgo Cajo, Byron Geovanny (Date of defense: 2022-10-20)

La incorporació de les Tecnologies Digitals (TD) a les institucions educatives ha provocat replantejar el sistema d'ensenyament tradicional, sota aquesta perspectiva es proposa innovar el procés d'ensenyament i aprenentatge ...

Dificultats i potencialitats durant l’adolescència: la resiliència vers al trauma 

Sotillo Saez, Esther (Date of defense: 2022-09-13)

Les experiències estressants (SLE) o les experiències traumàtiques (TLE), augmentarien la probabilitat de desenvolupar conductes delictives en població infractora. Diferents factors de risc i resiliència modularien aquesta ...

Integración de las competencias comunicativa, digital y aprender a aprender dentro del aula ELE: implementación de una clase semipresencial con la plataforma Moodle en la universidad de Yaundé I 

Elong Wall Motto, Daniele Andrée (Date of defense: 2022-06-14)

Aquest treball de recerca focalitza la reflexió en la integració de les tecnologies digitals com a suport per a l'ensenyament i l' aprenentatge d'ELE ( Espanyol, lengua estrangera) a la Universitat de Yaundé I. Amb aquesta ...

Atención plena en estudiantes de educación secundaria: impacto en los problemas de los adolescentes, la concentración, flexibilidad cognitiva y rendimiento académico 

Mercader Rovira, Alberto (Date of defense: 2022-07-28)

Segons diverses investigacions, el rang mitjà d'aparició dels trastorns de l'estat d'ànim i els problemes en el control dels impulsos se situa entre els 7 i els 15 anys, en una etapa clau del desenvolupament i de la maduració ...

Contextos educatius plurilingües a Califòrnia i Catalunya: una anàlisi de polítiques educatives, pràctiques pedagògiques, formació de mestres i equitat en programes bilingües 

Solsona Puig, Jordi (Date of defense: 2021-12-10)

Estimacions recents afirmen que dues terceres parts dels infants del món es desenvolupen en comunitats on conviuen almenys dues llengües. Contràriament, la major part dels sistemes educatius nacionals són primordialment ...

Multicomponent positive psychology interventions for promoting adolescents' mental health: An investigation from different methodological approaches 

Tejada Gallardo, Claudia (Date of defense: 2022-03-10)

L’adolescència és una etapa de transició amb molts canvis en el desenvolupa- ment, els quals inclouen desafiaments biològics, físics i psicològics que poden afectar la salut mental. A partir del model de dos factors, la ...

Jóvenes tuteladas: El capital social un recurso empoderante frente a las violencias machistas y otras formas de vulnerabilidad 

Foradada Villar, Mireia (Date of defense: 2021-12-03)

Les joves tutelades són un col·lectiu del que es desconeix les seves necessitats específiques socioeducatives i socioemocionals. Aquest desconeixement s’explica en gran part per la tímida producció d’estudis que se ...

Construcció d’un instrument de mesura especialitzat en l’avaluació del llenguatge oral 

Boronat Olivart, Cristina (Date of defense: 2021-12-09)

En aquest estudi, el principal objectiu és l’elaboració d’un test de llenguatge oral estandarditzat i baremat, del qual la principal motivació és l’avaluació del llenguatge oral en etapes importants en l’adquisició del ...

El impacto de las competencias del coaching no directivo en los mecanismos de creatividad del cerebro 

Bartolomé Anguita, Gorka Bartoloma (Date of defense: 2021-09-21)

La professió del coaching es troba sota una indefinició metodològica i identitària, la qual cosa provoca que, contínuament, es donin malentesos quant a la seva pràctica i essència. La finalitat d'aquesta tesi va ser, en ...

Interventions based on board games to improve working memory, executive functions, and other cognitive processes related across lifespan 

Estrada Plana, Verónica (Date of defense: 2021-09-10)

Les funcions executives són processos psicològics claus en el nostre dia a dia. Les intervencions focalitzades en la cognició podrien millorar-les. L’ús d’elements lúdics podria incrementar els seus beneficis. Per tant, ...

Las dimensiones emocional, cognitiva y social de la toma de decisiones en secundaria 

Álvarez Justel, Josefina (Date of defense: 2021-07-14)

L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar la importància i la relació d'una sèrie de variables en el procés de presa de decisions a secundària. A l'estudi van participar 519 subjectes de 4t d'Educació Secundària ...

Los profesionales de la formación dual en el ámbito universitario: identificación de perfiles, funciones y competencias 

Curto Reverte, Andreu (Date of defense: 2021-06-09)

Aquesta investigació es centra amb la identificació dels perfils professionals dels actors necessaris per a desenvolupar la Formació Dual Universitària (FDU), basant-nos amb funciones i competències. Concebut com un estudi ...

Diagnosis e interpretación de la formación inicial en competencia digital de los futuros docentes del Español como Lengua Extranjera de la Escuela Normal Superior de Yaundé, Camerún 

Ngah Eyara, Marguerite Yvette (Date of defense: 2021-02-19)

El propòsit d'aquest estudi és explorar i diagnosticar la competència digital dels estudiants de primer i segon cicle dels estudis d'Espanyol com Llengua Estrangera, de l'Escola Normal Superior de Yaoundé, Camerun. El ...

Romanian migrant students. A study on use of language and language attitudes 

Caballé Morera, Ester (Date of defense: 2020-12-17)

L'objectiu de la present Tesi Doctoral és analitzar els usos i actituds lingüístiques dels estudiants romanesos d’Educació Secundària a Catalunya, en funció de la seva assistència o no al programa Llengua, Cultura i ...

Diferències de gènere dels adolescents en l’ús de les TIC. Estudi longitudinal sobre els efectes de l’ús d’ordinadors personals en els centres educatius de Catalunya 

Cussó Calabuig, Roser (Date of defense: 2019-06-20)

El baix nombre de matriculacions en els estudis superiors i tècnics de l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) és un fet que es manté constant. La manca de professionals TIC implica tant a homes ...

More