Los profesionales de la formación dual en el ámbito universitario: identificación de perfiles, funciones y competencias

Author

Curto Reverte, Andreu

Director

Isus, Sofia

Fuente Romero, Juan Francisco de la

Date of defense

2021-06-09

Pages

336 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia

Abstract

Aquesta investigació es centra amb la identificació dels perfils professionals dels actors necessaris per a desenvolupar la Formació Dual Universitària (FDU), basant-nos amb funciones i competències. Concebut com un estudi qualitatiu, l’enfoc metodològic es basa amb la triangulació de 3 fonts d'informació: mètode Delphi, grups de discussió i revisió bibliogràfica. Es conclou l’estudi amb la identificació de 5 perfiles professionals de FDU: coordinador, gestor, professor, tutor acadèmic i tutor professional. Cada perfil es defineix en competències transversals i específiques, aquestes últimes associades a funcions. Finalment, s'enumeren els principals riscos i oportunitats de la formació dual i els factors clau per a la configuració del model de FDU. Aquesta tesi doctoral es vincula a l'acció 6 del projecte EFA162/16- Life Long Learning Transversalis, dins d'una cooperació transfronterera (Espanya-Andorra-França).


Esta investigación se centra en la identificación de los perfiles profesionales de los actores necesarios para desarrollar la Formación Dual Universitaria (FDU), basándonos en funciones y competencias. Concebido como un estudio cualitativo, el enfoque metodológico se basa en la triangulación de 3 fuentes de información: método Delphi, grupos de discusión y revisión bibliográfica. Se concluye el estudio con la identificación de 5 perfiles profesionales de FDU: coordinador, gestor, profesor, tutor académico y tutor profesional. Cada perfil se define en competencias transversales y específicas, estas últimas asociadas a funciones. Finalmente, se enumeran los principales riesgos y oportunidades de este tipo de formación y los factores clave para la configuración del modelo de FDU. Esta tesis doctoral se vincula a la acción 6 del proyecto EFA 162/16 Life Long Learning Transversalis, dentro de una cooperación transfronteriza (España-Andorra-Francia).


This research is focused on identifying the professional profiles of people needed to develop Dual Training in Higher Education, according to their functions and competences. Conceived as a qualitative study, the methodological approach is based on a triangulation of 3 sources of information: the Delphi method, discussions groups and bibliographic review. This research concludes with the recognition of 5 Dual Training in HE professional profiles: educational coordinator, manager, professor, academic tutor and professional tutor. Finally, the main risks and opportunities of Dual Training are mentioned, as well as the key factors which enable its configuration. This doctoral thesis is linked to action 6 in the project EFA162/16 - Life Long Learning Transversalis, within a cross-border cooperation (Spain-Andorra-France).

Keywords

Formació Dual Universitària; Perfil professional; Competències; Formación Dual Universitaria; Perfil profesional; Competencias; Dual Training in Higher Education; Professional profile; Competency

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Documents

Tacr1de1.pdf

3.366Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)