La tecnocracia biomédica vestida de humanismo.La atención del parto institucional en el Chile contemporáneo.

Author

Sadler Spencer, María Michelle

Director

Martinez Hernáez, Angel

Date of defense

2021-09-08

Pages

434 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

La tesi presenta una anàlisi de l'atenció del part en institucions biomèdiques a Xile, en la segona dècada de segle XXI, quan al país s'estan implementant polítiques i programes per transitar des d'un model d'atenció tecnocràtic a un model humanístic. Mitjançant la revisió documental i l’aplicació d’entrevistes i qüestionaris a dones que havien parit en institucions biomèdiques del país, llevadores i obstetres, conclou que els canvis que s’han produït són més aviat superficials i no han permès paradigma d’atenció. Els principis del model tecnocràtic d’atenció del part -biologicisme, autoritarisme, enfoque de risc, visió inferior del femení, concepció patològica del procés de part, entre d’altres- continuen prevalent, però “vestits” d’humanisme. Per tant, sota una aparent major possibilitat per a les dones de triar i exercir "autonomia" en la presa de decisions sobre el part, es mantenen vius els imaginaris que perpetuen la seva posició subordinada. A més, les dones poden llegir el fracàs en la protecció dels seus drets durant el part en termes de responsabilitat personal i fins i tot de culpa.


La tesis presenta un análisis de la atención del parto en instituciones biomédicas en Chile, en la segunda década del siglo XXI, cuando en el país se están implementando políticas y programas para transitar desde un modelo de atención tecnocrático a uno humanista. A través de la revisión documental, y de la realización de entrevistas y cuestionarios con mujeres cuyos partos ocurrieron en instituciones biomédicas del país, matronas(es) y médicos obstetras, concluyo que los cambios que se han producido en el sistema de atención son más bien superficiales y no han permeado el paradigma de atención. Los principios del modelo tecnocrático de atención del parto -biologicismo, autoritarismo, enfoque de riesgo, visión inferior de lo femenino, concepción patológica del proceso de parto, entre otros- siguen vigentes, pero “vistiéndose” de humanismo. Así, bajo una aparente mayor posibilidad de que las mujeres elijan y ejerzan “autonomía” en la toma de decisiones sobre el parto, se mantienen vivos los imaginarios que perpetúan su posición subordinada. Además, las mujeres pueden interpretar la falta de protección de sus derechos durante el parto en términos de responsabilidad personal e incluso de culpa.


The dissertation presents an analysis of childbirth care in biomedical institutions in Chile, during the second decade of the 21st century, when policies and programs to transit from a technocratic to a humanistic model of care are being implemented. Through document review, and the application of interviews and questionnaires to women who had given birth in biomedical institutions within the country, midwives and obstetricians, I conclude that the changes that have occurred are rather superficial and have not permeated the paradigm of care. The principles of the technocratic model of childbirth -biologicism, authoritarianism, risk approach, inferior vision of the feminine, pathological conception of the birthing process, among others- continue to prevail, but “dressed” in humanism. Thus, under an apparent greater possibility for women to choose and to exercise “autonomy” in decision-making regarding childbirth, the imaginaries that perpetuate their subordinate position are kept alive. Furthermore, women can read the failure to protect their rights during childbirth in terms of personal responsibility and even guilt

Keywords

Part; Biomedicina; Xile; Parto; Chile; Childbirth; Biomedicine

Subjects

3 - Social Sciences; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI María Michelle Sadler Spencer.pdf

7.943Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)