Seguiment de parelles infèrtils amb fills nats amb tècniques de reproducció assistida mitjançant observació indirecta

dc.contributor
Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
dc.contributor.author
Camps Bellonch, Núria
dc.date.accessioned
2022-06-30T14:36:01Z
dc.date.available
2022-06-30T14:36:01Z
dc.date.issued
2021-09-28
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/674683
dc.description
Programa de Doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi
en_US
dc.description.abstract
Les tècniques de reproducció assistida s’iniciaren en el nostre entorn al voltant de quaranta anys enrere. La majoria dels estudis realitzats aporten resultats obtinguts mitjançant metodologia quantitativa, que no permet avaluar amb matisos i suficient profunditat la qualitat emocional que per ells ha tingut la parentalitat. Es presenta un estudi exploratori per examinar l’evolució de la història natural de les parelles que varen concebre fills amb tècniques d’inseminació amb donant de semen. Ens proposem estudiar els efectes emocionals resultants de la relació entre la modalitat d’elaboració del dol de la infertilitat (MED) i les estratègies d’afrontament de la comunicació dels orígens genètics dels bebès sobre les relacions interpersonals familiars en l’experiència de filiació. Els participants són deu parelles que en el 1992 varen acceptar formar part d’un estudi més ampli i varen firmar el consentiment informat. Apliquem la metodologia observacional, que inclou un enfocament mixed methods, basat en la integració de les perspectives qualitativa i quantitativa, que està poc present respecte de la major part de la literatura sobre l’experiència de filiació d’aquestes parelles. El disseny observacional és N/S/M: Nomotètic (treball en paral·lel amb diverses parelles), de seguiment intersessional incomplet (informació obtinguda en dos moments en el temps) i intrasessional incomplet (només la segona obtenció d’informació és una entrevista en profunditat analitzada de forma completa), i multidimensional (donat que, en funció del marc teòric, es contemplen diferents dimensions, que són les que configuren l’instrument d’observació indirecta). L’anàlisi qualitativa de les narracions de les entrevistes gravades s’ha realitzat a partir de l’anàlisi de text amb el programa ATLAS.ti. S’ha elaborat un instrument d’observació indirecta construït ad hoc, configurat per format de camp combinat amb un sistema de categories. El pas de les dades del programa ATLAS.ti a una matriu de codis diacrònica es materialitza a través de la via connect que permet transformar el contingut del text de les entrevistes en una organització estructurada d’acord amb el paràmetre d’ordre o seqüència per poder realitzar la posterior anàlisi quantitativa i tractament de les dades. Hem aplicat una anàlisi seqüencial de retards per obtenir patrons de conducta característics de cada parella i una anàlisi de coordenades polars per vectorialitzar les interrelacions entre els codis corresponents a les respectives conductes. Paral·lelament hem realitzat un estudi de cas amb cada una de les parelles per analitzar en profunditat el seguiment idiogràfic específic de cada una d’elles i detectar les regularitats que existeixen interparelles per establir la presència de casos múltiples. Els resultats obtinguts informen de cinc casos múltiples que demostren que en el seu relat les parelles estableixen una relació d’associació entre les conductes relatives a l’elaboració del dol per la pèrdua de la fertilitat i la comunicació dels orígens genètics, destacant que vint-i-cinc anys després de concebre fills, les dues conductes es troben significativament connectades.
en_US
dc.description.abstract
Assisted reproduction techniques began in our environment nearly forty years ago. Most studies carried out provide results obtained by quantitative methodology, which does not allow to evaluate with nuances and sufficient depth the emotional quality that parenthood has had for them. An exploratory study is presented to examine the evolution of the natural history of couples who have conceived children with semen donation insemination techniques. lt is intended to study the emotional effects resulting from the relationship between the modality of elaboration of the mourning of infertility (MED) and strategies to address the communication of the genetic origins of babies on the family interpersonal relationships of the experience of affiliation. The participants are 10 couples who in 1992 agreed to be part of a broader study and signed informed consent. We apply the observational methodology, which includes a mixed-methods approach, based on the integration of qualitative and quantitative perspectives, and which is novel with respect to most of the literature on the experience of affiliation of these couples. The observational design is N/S/M: Nomothetic (parallel work with various couples), incomplete intersessional follow-up (information obtained at two moments in time) and incomplete intersessional (only the second obtaining of information is a fully analysed in-depth interview), and multidimensional (since depending on the theoretical framework, different dimensions are contemplated, which are what make up the indirect observation instrument). Qualitative analysis of the narratives of recorded interviews has been done through text analysis with the ATLAS.ti program. An ad hoc constructed indirect observation instrument has been developed, configured by field format combined with a category system. The passage of ATLAS.ti program data a matrix of diachronic codes materialises via the connect technique that allows the transformation of the content of the text of the interviews into an organization structured according to the order or sequence parameter in order to be able to perform the subsequent quantitative analysis and processing of the data. We have applied a sequential delay analysis to obtain characteristic behaviour patterns of each pair, and a polar coordinate analysis to vectorise the interrelationships between the codes corresponding to the respective behaviours. In parallel we have carried out a case study with each of the couples to analyse in depth the specific idiographic monitoring of each of them and detect the regularities that exist inter-pairs to establish the presence of multiple cases. The results obtained report five multiple cases that show that in their account couples establish a relationship of association between the behaviours related to the elaboration of bereavement far the loss of fertility and the communication of genetic origins and emphasises that twenty-five years after conceiving children, the two behaviours are significantly connected to each other. The interpretation of these multiple cases makes it possible to emphasise that conduct relating to the development of bereavement of infertility and the revelation of genetic origins also maintain a significant association relationship with conduct relating to the experience of affiliation with links with children during parenting, to the confrontation of the revelation of genetic origins, the psychological value that the child represents to them and the behaviours related to the decision they made to use TRAD to conceive. These results transferred to the practice of care allow the making of important recommendations of a clinical nature both far the care of the fertility clinic in the first line and far specialised psychotherapeutic intervention.
en_US
dc.description.abstract
Las técnicas de reproducción asistida se iniciaron en nuestro entorno hace casi cuarenta años. La mayoría de los estudios realizados aportan resultados obtenidos mediante metodología cuantitativa, que no permite evaluar con matices y suficiente profundidad la calidad emocional que para ellos ha tenido la parentalidad. Se presenta un estudio exploratorio para examinar la evolución de la historia natural de las parejas que han concebido hijos con técnicas de inseminación con donación de semen. Se pretende estudiar los efectos emocionales resultantes de la relación entre la modalidad de elaboración del duelo de la infertilidad (MEO) y las estrategias de afrontamiento de la comunicación de los orígenes genéticos de los bebés sobre las relaciones interpersonales familiares en la experiencia de filiación. Los participantes son diez parejas que en 1992 aceptaron formar parte de un estudio más amplio, y firmaron el consentimiento informado. Aplicamos la metodología observacional, que incluye un enfoque “mixed­ methods”, basándose en la integración de las perspectivas cualitativa y cuantitativa, y que es novedosa respecto a la mayor parte de la literatura sobre la experiencia de filiación de estas parejas. El diseño observacional es N/S/M: Nomotético (trabajo en paralelo con diversas parejas), de seguimiento intersesional incompleto (información obtenida en dos momentos en el tiempo) e intrasesional incompleto (solamente la segunda obtención de información es una entrevista en profundidad analizada de forma completa), y multidimensional (dado que, en función del marco teórico, se contemplan diferentes dimensiones, que son las que conforman el instrumento de observación indirecta). El análisis cualitativo de las narraciones de las entrevistas grabadas se ha realizado a través del análisis de texto con el programa ATLAS.ti. Se ha elaborado un instrumento de observación indirecta construido ad hoc, configurado por formato de campo combinado con un sistema de categorías. El paso de los datos del programa ATLAS.ti a una matriz de códigos diacrónica se materializa a través de la vía “connect" que permite transformar el contenido del texto de las entrevistas en una organización estructurada de acuerdo con el parámetro de orden o secuencia para poder realizar el posterior análisis cuantitativo y tratamiento de los datos. Hemos aplicado un análisis secuencial de retardos para obtener patrones de conducta característicos de cada pareja, y un análisis de coordenadas polares para vectorializar las interrelaciones entre los códigos correspondientes a las respectivas conductas . En paralelo hemos realizado un estudio de caso con cada una de las parejas para analizar en profundidad el seguimiento idiográfico específico de cada una de ellas y detectar las regularidades que existen inter-parejas para establecer la presencia de casos múltiples. Los resultados obtenidos informan de cinco casos múltiples que demuestran que en su relato las parejas establecen una relación de asociación entre las conductas relativas a la elaboración del duelo por la pérdida de la fertilidad y la comunicación de los orígenes genéticos, destacándose que veinticinco años después de concebir hijos, las dos conductas se hallan significativamente conectadas entre sí. La interpretación de estos casos múltiples permiten destacar que las conductas relativas a la elaboración del duelo de la infertilidad y la revelación de los orígenes genéticos también mantienen una relación de asociación significativa con conductas relativas a la experiencia de filiación respecto a los vínculos con los hijos durante la crianza, al afrontamiento de la revelación de los orígenes genéticos, el valor psicológico que el hijo representa para ellos y las conductas referidas a la decisión que tomaron de utilizar TRAD para concebir . Estos resultados trasladados a la práctica asistencial permiten realizar importantes recomendaciones de carácter clínico tanto para la atención de la clínica de la fertilidad en la primera línea como para la intervención psicoterapéutica especializada.
en_US
dc.format.extent
314 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
en_US
dc.publisher
Universitat de Barcelona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Esterilitat
en_US
dc.subject
Esterilidad
en_US
dc.subject
Infertility
en_US
dc.subject
Reproducció humana assistida
en_US
dc.subject
Reproducción humana asistida
en_US
dc.subject
Human reproductive technology
en_US
dc.subject
Dol
en_US
dc.subject
Duelo
en_US
dc.subject
Bereavement
en_US
dc.subject
Observació (Psicologia)
en_US
dc.subject
Observación (Psicología)
en_US
dc.subject
Observation (Psychology)
en_US
dc.subject.other
Ciències de la Salut
en_US
dc.title
Seguiment de parelles infèrtils amb fills nats amb tècniques de reproducció assistida mitjançant observació indirecta
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
159.9
en_US
dc.contributor.director
Anguera Argilaga, María Teresa
dc.contributor.director
Mitjavila i Garcia, Mercè
dc.contributor.tutor
Anguera Argilaga, María Teresa
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

NCB_TESI.pdf

6.494Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)