Investigating beliefs and perceptions of autonomous learning during transition from pre-service to novice teachers: A longitudinal case study

Author

Marjanovic, Jelena

Director

Dooly, Melinda

Date of defense

2022-01-26

Pages

382 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Educació

Abstract

En el segle XXI, la capacitat d'aprenentatge autònom -entesa sovint com la capacitat de prendre el control sobre el propi aprenentatge- és crucial per a la satisfacció i l'autorealització de la persona al llarg de la seva vida. D'aquí ve que el desenvolupament de l'autonomia de l'alumne es consideri un objectiu educatiu important que molts programes educatius incorporen als seus plans d'estudi per a instruir als professors en el foment de l'autonomia de l'alumne amb els seus futurs estudiants. No obstant això, quan es graduen i es converteixen en professors novells, sovint tenen dificultats per a posar en pràctica el que han après en matèria d'autonomia. Per tant, és necessari realitzar exàmens longitudinals de les creences i percepcions dels professors sobre l'aprenentatge autònom en microcontextos, durant i després de la formació docent. El present estudi respon a aquesta necessitat seguint a dos professors en formació -estudiants de la Facultat d'Educació d'una universitat catalana- en la seva transició a professors novells en actiu. Les preguntes de recerca se centren en les creences i percepcions dels dos participants de l'estudi sobre l'aprenentatge autònom durant el seu últim any universitari com a professors en formació, les seves creences i percepcions sobre l'aprenentatge autònom com a professors novells en servei, i el canvi potencial d'aquestes creences i percepcions i els seus factors subjacents. Es va emprar un estudi de cas qualitatiu amb un disseny de recerca de diverses fases que incloïa: un estudi previ de síntesi de la recerca per a establir un marc conceptual, un estudi pilot, l'estudi principal que implicava el disseny i la implementació d'una intervenció d'aprenentatge autònom de 9 mesos de durada (realitzada completament en línia), i un estudi de seguiment per a obtenir les dades de l'ensenyament en servei i validar la interpretació de l'investigador dels resultats de l'estudi principal. Les dades es van recollir a través de reunions i qüestionaris en línia, enregistraments de vídeo de screencast, fulles de reflexió i materials produïts pels participants, com a plans de classes de pràctiques i entrades de blog d'autoreflexió. Aquestes dades es van analitzar mitjançant un paradigma interpretatiu, utilitzant l'anàlisi de contingut i l'anàlisi temàtica com a eines principals per a identificar el desenvolupament dinàmic de les creences i percepcions dels dos participants durant un període de tres anys. Les principals troballes es discuteixen sota els supratemes més recurrents en totes dues etapes: incertesa, orientació del professor, retroalimentació del professor i canvi de control. Aquest estudi de cas proporciona un relat en profunditat de les creences i percepcions dels dos professors en formació sobre l'aprenentatge autònom, alhora que llança llum sobre la realitat de la docència novella a Catalunya i la complexitat d'investigar les creences dels professors quan les restriccions institucionals afecten inevitablement la seva posada en pràctica. S'ofereixen algunes implicacions importants per a la pedagogia i la recerca futura, incloent una crida per a reforçar la formació dels professors en formació sobre l'aprenentatge autònom i proporcionar mitjans de suport als professors novells per a permetre la seva promoció de l'autonomia.


En el siglo XXI, la capacidad de aprendizaje autónomo -entendida a menudo como la capacidad de tomar el control sobre el propio aprendizaje- es crucial para la satisfacción y la autorrealización de la persona a lo largo de su vida. De ahí que el desarrollo de la autonomía del alumno se considere un objetivo educativo importante que muchos programas educativos incorporan a sus planes de estudio para instruir a los profesores en el fomento de la autonomía del alumno con sus futuros estudiantes. Sin embargo, cuando se gradúan y se convierten en profesores noveles, a menudo tienen dificultades para poner en práctica lo que han aprendido en materia de autonomía. Por lo tanto, es necesario realizar exámenes longitudinales de las creencias y percepciones de los profesores sobre el aprendizaje autónomo en microcontextos, durante y después de la formación docente. El presente estudio responde a esta necesidad siguiendo a dos profesores en formación -estudiantes de la Facultad de Educación de una universidad catalana- en su transición a profesores noveles en activo. Las preguntas de investigación se centran en las creencias y percepciones de los dos participantes del estudio sobre el aprendizaje autónomo durante su último año universitario como profesores en formación, sus creencias y percepciones sobre el aprendizaje autónomo como profesores noveles en servicio, y el cambio potencial de estas creencias y percepciones y sus factores subyacentes. Se empleó un estudio de caso cualitativo con un diseño de investigación de varias fases que incluía: un estudio previo de síntesis de la investigación para establecer un marco conceptual, un estudio piloto, el estudio principal que implicaba el diseño y la implementación de una intervención de aprendizaje autónomo de 9 meses de duración (realizada completamente en línea), y un estudio de seguimiento para obtener los datos de la enseñanza en servicio y validar la interpretación del investigador de los resultados del estudio principal. Los datos se recogieron a través de reuniones y cuestionarios en línea, grabaciones de vídeo de screencast, hojas de reflexión y materiales producidos por los participantes, como planes de clases de prácticas y entradas de blog de autorreflexión. Estos datos se analizaron mediante un paradigma interpretativo, utilizando el análisis de contenido y el análisis temático como herramientas principales para identificar el desarrollo dinámico de las creencias y percepciones de los dos participantes durante un período de tres años. Los principales hallazgos se discuten bajo los supratemas más recurrentes en ambas etapas: incertidumbre, orientación del profesor, retroalimentación del profesor y cambio de control. Este estudio de caso proporciona un relato en profundidad de las creencias y percepciones de los dos profesores en formación sobre el aprendizaje autónomo, a la vez que arroja luz sobre la realidad de la docencia novel en Cataluña y la complejidad de investigar las creencias de los profesores cuando las restricciones institucionales afectan inevitablemente a su puesta en práctica. Se ofrecen algunas implicaciones importantes para la pedagogía y la investigación futura, incluyendo un llamamiento para reforzar la formación de los profesores en formación sobre el aprendizaje autónomo y proporcionar medios de apoyo a los profesores noveles para permitir su promoción de la autonomía.


In the 21st century, autonomous learning ability⁠—often understood as the ability to take control over one’s learning⁠—is crucial for one’s lifelong satisfaction and self-realisation. Hence, the development of learner autonomy is seen as an important educational goal that many education programmes implement into their curricula to instruct the pre-service teachers to foster learner autonomy with their future students. However, upon graduating and becoming novice teachers, teachers often struggle to implement what they learned regarding autonomy. Therefore, there is a need for longitudinal examinations of teacher beliefs and perceptions of autonomous learning in micro contexts, during and post-teacher education. The present study responds to this need by following two pre-service teachers⁠—students of the Faculty of Education at a Catalan university—as they transitioned into in-service novice teachers. The research questions concerned the two study participants’ beliefs and perceptions of autonomous learning during their final university year as pre-service teachers, their beliefs and perceptions of autonomous learning as novice in-service teachers, and potential change of these beliefs and perceptions and their underlying factors. A qualitative case study was employed with a multi-phase research design involving: a research synthesis pre-study to establish a conceptual framework, a pilot study, the main study entailing designing and implementation of a 9-month long Autonomous Learning Intervention (conducted fully online), and a follow-up study to elicit the in-service teaching data and validate researcher interpretation of the main study findings. The data was collected via online meetings and questionnaires, screencast video recordings, reflection sheets, and participant-produced artefacts and materials such as practicum lesson plans and self-reflection blog posts. This data was then analysed using an interpretivist paradigm, with content and thematic analysis used as the main tools for identifying the dynamic unfolding of the two participants’ beliefs and perceptions three-year period. The main findings are discussed under the most recurrent suprathemes at both stages: uncertainty, teacher guidance, teacher feedback, and control shift. This case study provides an in-depth account of the two pre-service teachers’ beliefs and perceptions of autonomous learning while shedding light on the reality of novice teaching in Catalonia and the complexity of investigating teacher beliefs where institutional constraints inevitably affect their enactment in practice. Some important implications for pedagogy and further research are provided, including a call to reinforce pre-service teachers’ training on autonomous learning and provide means of support to novice teachers to enable their promotion of autonomy.

Keywords

Aprenentatge autònom; Aprendizaje autónomo; Autonomous learning; Creences dels professors de formació inicial; Creencias de los profesores en formación; Pre-service teachers’ beliefs; Creences dels professors principiants; Ceencias de los profesores principiantes; Novice teachers’ beliefs

Subjects

37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

jema1de1.pdf

6.384Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)