Aproximación a la cultura a través del estudio contrastivo entre la fraseología española y la bantú: visión de la condición femenina y de la familia

Author

Njike Yoba, Stella Isabelle

Director

Calero Fernández, Ma. Ángeles

Date of defense

2022-09-26

Pages

509 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Abstract

La nostra investigació s'enfoca en unitats com els refranys bantús i espanyols. Ténen com a propòsits la reconstrucció de la imatge de la dona i de la família a banda i banda i de la seva vigència. De fet, s'ha elaborat un corpus de refranys en espanyol i un altre en ewondo i medùmba (llengües bantúes), buidant compendis fraseològics. S'ha comprovat l'ús actual dels refranys espanyols a través de les bases de dades de la Reial Acadèmia Espanyola (CORPES XXI i CREA), mentre que, en el cas bantú, per manca de bases de dades similars, la informació s'ha recollit dels parlants mitjançant qüestionaris. Hem utilitzat el mètode mixt (qualitatiu i quantitatiu) per descriure la temàtica que recullen els refranys, extreure'n l'estructura gramatical i explorar-ne el nivell d'ús/coneixement. Hem arribat a les conclusions segons les quals la dona camerunesa és similar a l'espanyola, però la consideració familiar és diferent des de la seva extensió. S'ha detectat un nivell baix d'ús dels refranys.


Nuestra investigación se enfoca en unidades como los refranes bantúes y españoles cuyo propósito radica en la reconstrucción de la imagen de la mujer y de la familia en ambos lados y de la vigencia de los mismos. De hecho, se ha elaborado un corpus de refranes en español y otro en ewondo y medùmba (lenguas bantúes), vaciando compendios fraseológicos. Se ha comprobado el uso actual de los refranes españoles a través de las bases de datos de la Real Academia Española (CORPES XXI y CREA), mientras que, en el caso bantú, por falta de bases de datos similares, la información se ha recogido de los hablantes mediante cuestionarios. Se ha utilizado el método mixto para describir la temática que recogen los refranes, extraer su estructura gramatical y explorar su nivel de uso/conocimiento. Hemos llegado a las conclusiones según las cuales, la mujer camerunesa es similar a la española pero la consideración familiar es diferente desde su extensión. Se ha detectado un nivel bajo de uso de los refranes.


Our research focuses on units such as Bantu and Spanish proverbs whose principal aims lie in the reconstruction of the image of women and the family on both sides and their use nowadays. In fact, a corpus of proverbs in spanish and another in ewondo and medùmba (Bantu languages) has been created, emptying phraseological compendiums. The current use of spanish proverbs has been verified through the databases of the Real Academia Española (CORPES XXI and CREA), while, in the bantu’s case, the information has been collected from the speakers through a survey due to the lack of similar database. We have used the mixt method to describe topics contained in those collected proverbs, extract their grammatical structure and explore their level of use/knowledge. We have reached the following conclusions: cameroonian woman is similar to the spanish one but both have different conception of family from their extension. A low level of use of proverbs has been detected.

Keywords

Refranys; Estudis de gènere; Contrast de llengües; Refranes; Estudios de género; Contraste de lenguas; Proverbs; Gender studies; Language contrast

Subjects

81 - Lingüística i llengües

Knowledge Area

Llengua espanyola

Documents

Tsiny1de1.pdf

4.778Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)