Toponimia de la Baja Ribagorza Occidental

Author

Rizos Jiménez, Carlos Ángel

Director

Vázquez Obrador, Jesús

Date of defense

2001-11-08

ISBN

8468916609

Legal Deposit

L-327-2005Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Abstract

DE LA TESIS DOCTORAL DE CARLOS ÁNGEL RIZOS JIMÉNEZ<br/> La tesis doctoral Toponimia de la Baja Ribagorza occidental se enmarca dentro del proyecto de investigación "Toponimia de Ribagorza", que depende del Grup de Recerca en Lexicologia i Lingüística Aplicada de la Universitat de Lleida. Consiste en la recogida y estudio histórico y lingüístico de la toponimia oral y documental (y la representación cartográfica de la primera) de una zona geográfica concreta como es la Baja Ribagorza occidental, territorio de gran interés lingüístico desde el punto de vista de la dialectología, en tanto que la Ribagorza es zona de transición lingüística entre el catalán y el aragonés, y muy atractivo para el historiador de las lenguas y las culturas pirenaicas.<br/> En la "Introducción" se da una visión general de área geográfica estudiada desde el punto de vista histórico y lingüístico y se presenta la metodología que se ha utilizado. A continuación se ofrece el "Estudio de los topónimos", donde se recoge el corpus toponímico ordenado alfabéticamente en forma de diccionario (lo que en onomástica se ha dado en llamar onomasticon) y se estudia cada topónimo individualmente prestando especial atención a la etiología de cada nombre (para ello me sirvo circunspectivamente de argumentos históricos, lingüísticos, geográficos, antropológicos, etc.) y dando cuenta de la pronunciación popular y de las menciones documentales que se han encontrado. Después doy una "Clasificación lingüística de los topónimos" atendiendo, en primer lugar, a la lengua de que proceden y, después, a los cambios lingüísticos que han experimentado a lo largo de la historia. Finalmente expongo las "Conclusiones" lingüísticas e históricas que he extraído del análisis del corpus. Y a modo de apéndice doy una lista de los nombre de las casas de los pueblos implicados (en tanto que son nombres que se encuentran a caballo entre la antroponimia y la toponimia) y la cartografía de la toponimia oral.


DE LA TESI DOCTORAL DE CARLOS ÁNGEL RIZOS JIMÉNEZ<br/> La tesi doctoral Toponimia de la Baja Ribagorza occidental s'emmarca dins el projecte d'investigació "Toponimia de Ribagorza", que depèn del Grup de Recerca en Lexicologia i Lingüística Aplicada de la Universitat de Lleida. L'objectiu principal és la recollida i estudi històric i lingüístic de la toponímia ora i documental (i la representació cartogràfica de la primera) d'una zona geogràfica concreta com és la Baixa Ribagorça occidental, territori de gran interès lingüístic des del punt del vista de la dialectologia, donat que la Ribagorça és una zona de transició lingüística entre el català i l'aragonès, i molt atractiu per a l'historiador de les llengües i les cultures pirinenques.<br/> A la "Introducció" es dóna una visió general de l'àrea geogràfica estudiada des del punt de vista històric i lingüístic i es presenta la metodologia que s'ha emprat. Tot seguit s'exposa l'"Estudi dels topònims", on es recull el corpus toponímic ordenat alfabèticament en forma de diccionari (el que en el terreny de l'onomàstica anomenem onomasticon) i s'estudia cada topònim individualment donant una atenció especial a l'etiologia de cada nom (per arribar a aquest fi em serveixo circumspectivament d'arguments històrics, lingüístics, geogràfics, antropològics, etc.) i fent esment de la pronúnia popular i de les mencions documentals que s'han trobat. Després dono una "Classificació lingüística dels topònims" parant atenció, en primer lloc, a la llengua de què procedeixen i, a més a més, als canvis lingüístics que han sofert tot al llarg de la història. Per últim, exposo les "Conclusions" lingüístiques i històriques que he extret de l'anàlisi del corpus. I a manera d'apèndix dono una llista del nom de les cases dels pobles implicats (en la mesura que són noms que es troben a mig camí entre l'antroponímia i la toponímia) i la cartografia de la toponímia oral.


OF CARLOS ÁNGEL RIZOS JIMÉNEZ DOCTORAL THESIS<br/> The doctoral thesis Toponimia de la Baja Ribagorza occidental is in the framework of the research project "Toponimia de Ribagorza", which depends on the Grup de Recerca en Lexicologia i Lingüística Aplicada of the Universitat de Lleida. It lies in the collection and analysis of oral and documentary toponymy (and the cartographical representation of the first one) of the geographical area of western Low Ribagorza, territory very interesting from the point of view of dialectology because Ribagorza is an area of linguistic transition between Catalan and Aragonese, and very attractive for historians of Pyrenean languages and cultures.<br/> At first I've made an "Introduction" that gives a general view of geographical area that has been researched into from point of view of history and linguistics; I also present here the method that I've emploied. Immediately after I give the "Study of place-names", where toponymic corpus is displaied in alphabetical order like a dictionary (which linguisticians call onomasticon) and every place-name is interpreted individually. This interpretation attends specially to etiology of every name (in this process I make use of historical, linguistic, geographical, anthopological arguments with whole circumspection) and I add popular pronunciation and documental mentions. Then I've given a "Linguistic classification of place-names" where I pay attention, in the first place, to languages where place-names come from and also to linguistical changes that they have suffered. Finally I explain linguistical and historical "Conclusions" that I've extracted from the research of the corpus. Like an appedix I give the list of house-names that are at towns and villages of the area (because these names are between anthoponymy and toponymy) and the cartography of oral place-names.

Keywords

etimologia; Ribagorça; català; toponímia; topònims; castellà

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Lingüística General - 575

Documents

Tcrz01de04.pdf

515.5Kb

Tcrz02de04.pdf

1.006Mb

Tcrz03de04.pdf

997.5Kb

Tcrz04de04.pdf

724.2Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)