El concepte pràctic i la microgènesi de la co-mediació representacional de l’activitat

Author

Clarà Garangou, Marc

Director

Mauri, Teresa

Date of defense

2011-11-11

Legal Deposit

B. 26561-2012

Pages

592 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Abstract

L’impuls inicial d’aquest treball és una pregunta que es pot formular amb paraules ben planeres: De quina manera allò que sabem influeix en allò que fem?. Tot el que escriurem en les pàgines següents està destinat a treballar una aproximació que permeti superar els límits, aparentment infranquejables, als que ha arribat la nostra comprensió d’aquesta pregunta. En aquest sentit, la psicologia ha fet avenços molt importants, i inicialment encoratjadors, però ha arribat a un carreró sense sortida des del que sembla que la pregunta és insoluble. Amb aquest treball volem traçar una via d’aproximació alternativa a aquesta qüestió, partint d’un canvi epistemològic que, des del nostre punt de vista, permet reformular el problema amb una llum nova, mostrant camins poc explorats i prometedors. Aquest treball, doncs, està dedicat a plantejar i desenvolupar aquesta alternativa. Evidentment, una empresa d’aquestes característiques es pot plantejar només com un inici. En les pàgines que seguiran proposarem algunes elaboracions teòriques I metodològiques, i especificarem algunes hipòtesis empíricament fonamentades, però la nostra pretensió no és, òbviament, resoldre el problema; és només plantejar una via que tingui possibilitats de resoldre’l, mostrar la potencialitat d’aquesta via per superar els límits actuals de la nostra comprensió de la qüestió, i aportar algunes contribucions teòriques, metodològiques i empíriques en aquesta direcció. Això és tot el que intentarem aconseguir en aquest treball. El pla del text és el següent. En els quatre primers capítols proposarem, des d’un punt de vista teòric, la nostra aproximació a la pregunta. En els capítols 1 i 2 partirem de les aproximacions de la psicologia central occidental per moure’ns cap a una aproximació alternativa que articularem des de la tradició psicològica hegeliana. Aquesta articulació ens obligarà a proposar certs desenvolupaments teòrics; els més importants els proposarem en els capítols 3 i 4. En el capítol 3 introduirem el constructe de situació, I en el capítol 4 esbossarem el constructe de concepte pràctic. Posant el focus sobre aquest últim constructe, el concepte pràctic, proposarem en el capítol 5 un estudi empíric que ens permeti observar-lo i estudiar-lo. Els quatre següents capítols estaran destinats a explicar els resultats d’aquest estudi empíric. En el capítol 6 examinarem la naturalesa psicològica dels conceptes pràctics, en el capítol 7 n’examinarem la seva gènesi, en el capítol 8 examinarem la seva relació amb altres tipus de concepte, i en el capítol 9 examinarem la naturalesa de l’activitat conjunta que en permet el desenvolupament. En el capítol 10 resumirem la nostra aproximació i els resultats de l’estudi empíric –a la llum de les limitacions d’aquest estudi- i assenyalarem algunes línies possibles de recerca que, esperem, mostraran la fecunditat i la potencialitat d’una via d’aproximació que, ja sense més preàmbuls, ens disposem a plantejar.


The initial impulse of this work is an apparently simple question: How what we know influences what we do?. All what is written in the following pages is oriented to work on an approach which allows overcoming the limits of our understanding of this question. Psychology has reached important achievements to this aim, but it has arrived to a cul-de-sac from which the question seems to be unsolvable. With this work we aim to draw an alternative approach to this issue, starting off from an epistemological change which, to our mind, permits to reframe the problem with a new light. This work, therefore, is aimed to propose and develop this alternative approach. Obviously, this kind of purpose can be tried only as a beginning. In the following pages we will propose theoretical and methodological elaborations, and we will specify some empirically based hypothesis, but our aim is not, obviously, to solve the problem: it is only to propose an approach with possibilities of solving it, to show the potentiality of this approach for overcoming the current limits of our understanding, and to offer some theoretical, methodological and empirical contributions in this direction. This is all what we try to manage in this work. In the first four chapters, we will propose our approach to the question. In chapters 1 and 2 we will depart from the approaches of the western psychology in order to move on toward an alternative approach which we will articulate from the Hegelian psychological tradition. This articulation will force us to propose some theoretical developments; the most important ones will be proposed in chapters 3 and 4. In chapter 3 we will introduce the construct of situation and in chapter 4 we will draw the construct of practical concept. Focusing on this last construct, the practical concept, we will propose in chapter 5 an empirical study in order to observe it. The following four chapters will be aimed to explain the results of this empirical study. In chapter 6 we will examine the psychological nature of practical concepts, in chapter 7 we will examine its genesis, in chapter 8 we will examine its relation with other types of concept, and in chapter 9 we will examine how joint activity allows its development. In chapter 10 we will resume our approach and the results of the empirical study –by considering also the limitations of this study-, and we will point out some possible research lines which, we hope, will show the potentiality of the approach presented here.

Keywords

Formació de conceptes; Formación de conceptos; Concept formation; Situació (Psicologia); Situación (Psicología); Situation (Psychology); Biologia cultural; Biología cultural; Cultural biology; Pràcticum; Prácticum; Practicum

Subjects

159.9 - Psychology

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

MCG_TESI.pdf

2.008Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)