Textos reflexivos en redes internacionales de educación para el desarrollo sostenible: análisis del lenguaje evaluativo desde la teoría de la valoración

Autor/a

Sabio Collado, Esther

Director/a

Espinet Blanch, Mariona

Martins, Isabel

Data de defensa

2015-07-24

ISBN

9788449054683

Dipòsit Legal

B-25270-2015

Pàgines

565 p.Departament/Institut

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Resum

Aquesta recerca es situa en el context d'avaluació de les activitats d'una xarxa internacional d'Educació per al desenvolupament sostenible (EDS), la Xarxa Comenius SUPPORT, "Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow" (SUPPORT, en endavant), finançada en el marc del Programa d'Aprenentatge Permanent Comenius de la Comunitat Europea, durant un període de 3 anys, entre 2007 i 2010. SUPPORT es va plantejar millorar la qualitat dels materials i de les pràctiques educatives, en relació als reptes de l'EDS, fixats pel Decenni de les Nacions Unides de l'EDS (2005-2014). La interacció i la cooperació entre els actors de la xarxa i l'intercanvi de les millors pràctiques en EDS, van ser facilitades per tres diferents esdeveniments a SUPPORT: Esdeveniments Especials, Conferències Temàtiques i Reunions de Socis. El pla d'avaluació de les activitats de SUPPORT es va dissenyar sota l'enfocament d'un "paradigma sociocrític", que té en compte els valors comuns sobre l'EDS compartits pels participants, la seva visió de la "qualitat" que volen aconseguir a través de la xarxa. Aquest treball té com a objectiu general caracteritzar l'ús del llenguatge avaluatiu construït en els informes reflexius de les activitats (RAR) de SUPPORT. El RAR és un instrument d'avaluació que es centra en la promoció de la reflexió dels implicats en la coordinació de les activitats i la coordinació de la xarxa. Es va recollir una mostra de 13 RAR corresponents a 11 de les 15 activitats que es van celebrar a la xarxa, com a fonts de dades per a l'anàlisi textual. Les preguntes generals d'aquesta recerca són les següents: (a) Quins són els usos del llenguatge avaluatiu construïts en els textos que reflexionen sobre activitats de xarxes internacionals d'EDS?; (b) Com varien en comparació amb les diferents activitats de la xarxa ?; i (c) Com varien al llarg del desenvolupament de la xarxa? El marc teòric i metodològic d'aquesta recerca es basa en la visió del llenguatge desenvolupat des de la semiòtica social per la Teoria de la Valoració. A partir d'aquesta teoria, s'han identificat els "Dominis Semàntics de l'EDS en Xarxa" que han permès organitzar l'anàlisi dels usos del llenguatge avaluatiu dels RAR en tres tipus de dominis semàntics: els Dominis Semàntics de la Valoració, els Dominis Semàntics de l'EDS i els Dominis Semàntics de l'Estructura del Text Escrit. Els resultats d'aquest treball mostren que l'estructura dels RAR està condicionada per diversos factors, com són: el tipus d'activitat sobre el qual es reflexiona, el bagatge professional del seu autor i el rol que aquest exerceix en la xarxa. Els continguts sobre EDS plantejats, varien en funció de cadascun dels esdeveniments de SUPPORT. Els Esdeveniments Especials van jugar un paper important en la construcció de noves visions i coneixement d’EDS. Les Conferències Temàtiques van desenvolupar un clima d'aprenentatge idoni. Les Reunions de Socis van manifestar la importància d'un bon espai i temps adequat pel seu desenvolupament. El discurs dels RAR es caracteritza per a l'expressió de sentiments i de clars posicionaments dels seus autors. Com a conclusió, s'evidencia que mentre es construeix un nou saber compartit d'EDS, comença a tancar-se l'obertura del discurs a altres punts de vista, en la mesura que el nivell de maduració de la xarxa augmenta. Per tant, identificant l'obertura del discurs avaluatiu a veus alternatives en una xarxa internacional d'EDS, es pot reconèixer l'estat de maduració de la xarxa i el nivell de coneixement construït d'EDS.


Esta investigación se sitúa en el contexto de evaluación de las actividades de una red internacional de Educación para el desarrollo sostenible (EDS), la Red Comenius SUPPORT, “Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow” (en adelante, SUPPORT), financiada en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente Comenius de la Comunidad Europea, durante un periodo de 3 años, entre 2007 y 2010. SUPPORT se planteó mejorar la calidad de los materiales y de las prácticas educativas, en relación con los retos de la EDS, fijados por el Decenio de las Naciones Unidas de la EDS (2005-2014). La interacción y la cooperación entre los actores de la red y el intercambio de las mejores prácticas en EDS, fueron facilitadas por tres diferentes eventos en SUPPORT: Eventos Especiales, Conferencias Temáticas, y Reuniones de Socios. El plan de evaluación de las actividades de SUPPORT se diseñó bajo el enfoque de un “paradigma socio-crítico”, que tiene en cuenta los valores comunes sobre la EDS compartidos por los participantes, su visión de la “calidad” que quieren lograr a través de la red. Este trabajo tiene como objetivo general caracterizar el uso del lenguaje evaluativo construido en los informes reflexivos de las actividades (RAR) de SUPPORT. El RAR es un instrumento de evaluación que se centra en la promoción de la reflexión de los implicados en la coordinación de las actividades y la coordinación de la red. Se recogió una muestra de 13 RAR correspondientes a 11 de las 15 actividades que se celebraron en la red, como fuentes de datos para el análisis textual. Las preguntas generales de esta investigación son las siguientes: (a) ¿Cuáles son los usos del lenguaje evaluativo que se construyen en los textos que reflexionan sobre actividades de redes internacionales de EDS?; (b) ¿cómo varían en comparación con las diferentes actividades de la red?; y (c) ¿cómo varían a lo largo del transcurso de la red? El marco teórico y metodológico de esta investigación se basa en la visión del lenguaje desarrollado desde la semiótica social por la Teoría de la Valoración. A partir de esta teoría, se han identificado los “Dominios Semánticos de la EDS en Red”, que han permitido organizar el análisis de los usos del lenguaje evaluativo de los RAR en tres tipos de dominios semánticos: los Dominios Semánticos de la Valoración, los Dominios Semánticos de la EDS y los Dominios Semánticos de la Estructura del Texto Escrito. Los resultados de este trabajo muestran que la estructura de los RAR está condicionada por varios factores, como: el tipo de actividad sobre el que se reflexiona, el bagaje profesional de su autor y el rol que éste desempeña en la red. Los contenidos sobre EDS planteados, varían en función de cada uno los eventos de SUPPORT. Los Eventos Especiales jugaron un papel importante en la construcción de nuevas visiones y conocimiento en EDS. Las Conferencias Temáticas se desarrollaron un clima de aprendizaje adecuado. Las Reuniones de Socios manifestaron la importancia de un buen espacio y tiempo adecuado para su desarrollo. El discurso de los RAR se caracteriza por la expresión de sentimientos y de claros posicionamientos de sus autores. Como conclusión, los RAR de redes internacionales de EDS evidencian que mientras se construye un nuevo saber compartido de EDS, empieza a cerrarse la apertura del discurso a otros puntos de vista, en la medida que el nivel de maduración de la red aumenta. Por tanto, identificando la apertura del discurso evaluativo a voces alternativas en una red internacional de EDS, se puede reconocer el estado de maduración de la red y el nivel de conocimiento construido de EDS.


This research examines the evaluation activities that took place within an international Comenius Lifelong Learning Network on Education for Sustainable Development (ESD), called SUPPORT, “Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow”. The SUPPORT project ran from 2007 to 2010 and the network was established in order to address the need to enhance the quality of educational practices and materials in line with the challenges of the Decade of Education for Sustainable Development (DESD). Interaction and cooperation between key stakeholders and best practice exchange was facilitated by three different kinds of SUPPORT events: Special Events, Thematic Conferences and Partner Meetings. The evaluation framework of SUPPORT is consistent with the ‘socio-critical paradigm’, which takes into account the common ESD values shared by the participants, their vision of the ‘quality’ they wanted to achieve through the SUPPORT network. This research aims to identify and compare the evaluative language used in the reflective activity reports (hereafter RAR) written by those involved in the SUPPORT Network. RARs were one of the tools used to evaluate SUPPORT activities with their aim being to promote a reflective review by those organising and coordinating activities. This research is based on a sample of 13 RARs that resulted from 11 out of the 15 activities held within the SUPPORT network. The general questions considered by this research are: (a) how is evaluative language used and constructed when writing about activities within an international network on ESD by using reflective reports (b) how does the evaluative language differ between different network activities?, and (c) how does the evaluative language change and develop over the timescale and development of the network? The theoretical and methodological framework of this research is based on the vision of language developed from social semiotics in Appraisal Theory. From this approach 'Semantic domains on ESD networks' were identified and used to structure the analysis of the use of evaluative language in the RARs. Three domains were identified: Appraisal semantic domains, Semantic domains on ESD and Semantic domains of the structure of written text. The results of this work show that the structure of an RAR varies as a result of a number of factors including: the type of activity on which the text reflects, the professional background of the author and the role the author played in the network. The contents of the ESD varied according to each SUPPORT event. The Special Events played an important role in constructing new visions and knowledge of ESD. The Thematic Conferences encouraged a good learning climate. The Partner Meetings stressed the importance of a comfortable space for discussion and an adequate time to work. RAR discourse is able to express feelings and in allowing the statement of clear positions adopted by their authors. In conclusion, reflective reports in international networks on ESD show the construction of a new shared knowledge on ESD. While this new knowledge is constructed, open discourse to other views starts to close. This is consistent with the increasing maturity of a network. Therefore, through being aware of the open evaluative discourse to alternative voices in an international network of ESD, it is possible to recognize the level of maturity of a network and the level of constructed knowledge on ESD.

Paraules clau

LLenguatge avaluatiu; Lenguaje evaluativo; Evaluative language; Xarxes; Redes; Networks; Educació per al desenvolupament sostenible; Educación para el desarrollo sostenible; Education for sustenible development

Matèries

37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure

Àrea de coneixement

Ciències Socials

Documents

esc1de4.pdf

4.062Mb

esc2de4.pdf

4.388Mb

esc3de4.pdf

1.836Mb

esc4de4.pdf

7.879Mb

 

Drets

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)