Now showing items 1-20 of 75

  Numerical investigation of a single bubble and a pair of bubbles rising in Newtonian and non Newtonian fluids with interfacial passive scalar transfer 

  Kazemi, Koorosh (Date of defense: 2023-05-12)

  Aquesta tesi explora el comportament de les bombolles i la seva interacció amb fluids en diferents processos industrials. L'estudi es centra en la dinàmica d'elevació d'una bombolla de gas única i d'un parell de ...

  Meshfree Methods: Moving Beyond the Cumulan! Lattice Boltzmann Method 

  Gorakifard, Mohsen (Date of defense: 2023-04-17)

  En aquesta tesi primer s'utilitza les propietats acústiques fonamentals del métode Cumulan! Lattice Boltzmann (CLBM). Després s'aplica el métode d'elements finits als CLBM per predir l'efecte d'afegir aleles en cilindres ...

  Integration of polygeneration systems in low-temperature district heating and cooling networks 

  Barco Burgos, Jimmy (Date of defense: 2022-11-09)

  Es van desenvolupar sis capítols de tesi; El capítol 1 proporciona informació de fons i possibles escenaris per als sistemes de poligeneració, concretament, la integració de la gasificació de biomassa i l'electròlisi de ...

  Automatic Fault Detection in domestic heat pumps 

  Bellanco Bellanco, Ivan (Date of defense: 2022-10-20)

  Amb l’actual emergència climàtica, els governs del món estan prenent accions per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG), que contribueixen al canvi climàtic. L’edificació representa un 32% del total d’energia ...

  Revalorización energética de residuos plásticos urbanos mediante pirólisis: Estudio termodinámico, experimentación, aplicación y usos 

  Palmay Paredes, Paul (Date of defense: 2022-09-01)

  La piròlisi és una tecnologia molt important i en desenvolupament per a un aprofitament energètic de residus plàstics urbans, aquest estudi té per objecte l'experimentació de la piròlisi tant tèrmica com catalítica de ...

  Experimental and Numerical investigation of flow in a lid-driven cylindrical cavity 

  Selvaraj, Joshua David (Date of defense: 2022-03-24)

  En aquest treball, s'investiga el flux en una cavitat cilíndrica amb una tapa giratòria utilitzant eines experimentals i computacionals. La velocitat de rotació de la tapa es manté constant amb el temps o es varia periòdicament ...

  Determinación experimental y modelización de propiedades termodinámicas de mezclas de CO2 con absorbentes para refrigeración por resorción 

  Ramírez Ramos, Gisselle Esther (Date of defense: 2021-07-13)

  El present treball té en primer lloc el propòsit d'ampliar la base de dades existent de propietats termodinàmiques de la mescla CO2 / acetona, rellevants per a l'estudi dels sistemes de refrigeració per compressió / resorció, ...

  Dual-curing thiol-acrylate-epoxy thermosets for functional applications 

  Russo, Claudio (Date of defense: 2021-09-06)

  Avui en dia, cada vegada més aplicacions exigeixen materials amb un disseny complex, missió complicada en polímers termoestables, i per això el curat dual és una eina extremament útil en el disseny de termoestables. El ...

  Experimental analysis of multiphase flows. Design and setup of an experimental facility 

  Sassi Arobba, Paolo Juan (Date of defense: 2021-04-30)

  Una millor comprensió dels complexos fenòmens que regeixen la dinàmica del fluxos tri-fàsics així com un increment en la capacitat predictiva de la seva dinàmica, són crucials en el disseny i construcció de sistemes fluidics ...

  Decision Making Tools for Sustainable Transition Toward Low Carbon Energy Technologies in the Residential Sector 

  Abokersh, Mohamed (Date of defense: 2021-05-04)

  Aliniant-se amb l’ambiciós paquet energètic i climàtic de la UE 2030 per reduir les emissions d’efecte hivernacle i substituir les fonts de calor convencionals mitjançant la presència de participacions d’energia renovable ...

  CFD Modeling of Multiphase Turbulent Flows in a Bubble Column Reactor 

  Goraki Fard, Mojtaba (Date of defense: 2020-12-17)

  Aquest treball presenta l'estudi numèric de fluxos turbulents bifàssics en un reactor de columna de bombolles en 3D utilitzant diferents models a diferents escales. En primer lloc se centra en la hidrodinàmica, las transicions ...

  Modelling and Experimental Characterization of Photovoltaic/Thermal Systems for Cooling and Heating of Buildings in different climate conditions 

  Ramadan, Khaled Mohamed (Date of defense: 2021-01-20)

  La integración de sistemas de fotovoltaicos/térmicos (PV/T) y un eficiente aire acondicionado en los edificios permite el suministro de calefacción, refrigeración y electricidad con una reducción de las emisiones de efecto ...

  Theoretical and experimental study of the absorption process of ammonia in ionic liquids for absorption refrigeration systems 

  Rives Sanz, Ronny (Date of defense: 2021-01-22)

  Recentment, s'han proposat líquids iònics com a absorbents alternatius i ajustables per a refrigerants naturals en sistemes de refrigeració per absorció. Tanmateix, l’alta viscositat, la baixa difusivitat de la massa i ...

  Estudio teórico y experimental de los componentes térmicos para bombas de calor de resorción con CO2. 

  Dávila Aldás, Paúl Sebastián (Date of defense: 2020-12-11)

  La present tesi realitza un estudi experimental de l'procés de desorció de la barreja CO2 / acetona en un intercanviador de calor de plaques. S'ha realitzat una revisió bibliogràfica de la demanda energètica a nivell ...

  STUDY OF A SMALL-SCALE COOLING SYSTEM BASED ON AN ICE-STORAGE AND A DC-POWERED VAPOUR COMPRESSION REFRIGERATION UNIT TO IMPLEMENT SOLAR ENERGY IN REMOTE AREAS 

  Hussen, Muaz Bedru (Date of defense: 2020-12-18)

  La refrigeració manté la qualitat sensorial del productes i minimitza la pèrdua en les cadenes de valor del fred. Les àrees remotes dels països en desenvolupament es caracteritzen principalment pels baixos nivells de ...

  Exergy recovery from LNG-regasification for polygeneration of energy 

  Atienza Márquez, Antonio (Date of defense: 2020-12-16)

  El Gas Natural Liquat (GNL) és una excel·lent font d'exergia física a causa de la seva temperatura criogènica i, habitualment, elevada pressió de regasificació. Encara que aquest potencial exergètic es pot utilitzar, com ...

  Caracterización térmica y optimización de las estrategias de operación de vigas frías activas en sistemas de climatización de edificios 

  González Espín, José Luis (Date of defense: 2019-11-19)

  L'aparició de condensació en la bateria d’intercanvi de calor és un dels principals problemes a evitar en una biga freda activa. En climes humits, per les infiltracions d'aire exterior, i en espais d'elevat guany latent, ...

  New epoxy composites with enhanced thermal conductivity keeping electrical insulation 

  Isarn Garcia, Isaac (Date of defense: 2019-10-11)

  La tendència creixent a la indústria electrònica de fer aparells cada vegada més petits, més lleugers i que treballin més ràpid provoca un augment de calor generat per efecte Joule, degut a l’augment de freqüència del pas ...

  Solar-driven hybrid refrigeration systems based on thermochemical processes 

  Fitó de la Cruz, Jaume (Date of defense: 2017-11-15)

  Aquesta tesi doctoral proposa dos sistemes híbrids de refrigeració basats en energia solar en els quals l'element comú és un procés termoquímic: un sistema híbrid per absorció / termoquímic activat amb energia solar tèrmica ...

  Estudio teórico-experimental de un refrigerador solar fotovoltaico con almacenamiento de frio mediante materiales de cambio de fase 

  Coca Ortegón, Adriana-Clemencia (Date of defense: 2019-06-11)

  Els refrigeradors solars fotovoltaics són una solució útil per a la conservació d'aliments i la gestió de la cadena de fred en aquelles regions sense subministrament d'electricitat, o on aquest subministrament no tingui ...