Homes gais majors de 50 anys a Barcelona. Trajectòries de vida, situació social, acció col·lectiva i Treball Social

Author

Mesquida González, Josep María

Director

Tabueña Lafarga, Mercè

Guasch, Òscar, 1961-

Tutor

Quiroga, Violeta

Date of defense

2017-06-09

Pages

382 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Facultat d'Educació

Abstract

La situació social dels homes gais més grans és força desconeguda. Existeixen circumstàncies que fan pensar que és un col·lectiu que pot estar patint situacions de vulnerabilitat social relacionades amb diferents fets: possibles relacions deteriorades amb famílies d’origen, absència de descendència en la major part dels casos i escassa atenció a les necessitats específiques del col·lectiu tant per part dels agents de polítiques públiques per a persones grans com també per part dels col·lectius LGTB. El treball s’adhereix a la perspectiva gerontològica de curs de vida segons la qual les trajectòries de vida són imprevistes i particulars per a cada subjecte i estan condicionades per factors socials. L’envelliment actiu és la forma com es concreten programes i serveis que fomentin la participació política de les persones grans, i té en la teoria de curs de vida un dels seus fonaments teòrics. Els homes gais grans han transitat des d’un model d’homofòbia dura, o pregay, a un model de major respecte cap al col·lectiu, o gay. La tesi aprofundeix en les característiques de cada model. La literatura consultada identifica una sèrie d’adversitats que sembla que afecten en major proporció als homes gais que a la resta dels homes: presència significativa de certs trastorns emocionals, soledat i aïllament i problemes socials i de salut derivats de l’alta incidència de la SIDA. També identifica alguns factors de protecció específics, com una forma específica de resiliència del col·lectiu, xarxes informals de suport formades per amics i organització del col·lectiu a través de projectes associatius. La tesi persegueix conèixer les trajectòries de vida d’un grup d’homes gais així com la situació social del col·lectiu. També vol aprofundir en les respostes comunitàries que el mateix grup social posa en marxa i proposar un model de pràctica de treball social coherent amb tota la informació aconseguida. Es realitza una recerca que fa ús de procediments i dades quantitatives i qualitatives per aconseguir una visió àmplia d’un fenomen poc estudiat. Es fan servir enquestes en línia, grups de discussió, entrevistes i observació participant. Els resultats mostren trajectòries de vida marcades pel canvi i la participació social, una situació social que per la major part del col·lectiu no sembla massa desfavorable a pesar que conviu amb algunes situacions de soledat i altes taxes de contagi per VIH, condicions que es detecten principalment a serveis d’atenció especialitzada. Per altra banda, existeix un moviment social emergent a escala internacional a favor de les persones grans LGTB que coincideix amb un moment en el qual la gerontologia s’interessa per formes d’envellir no tradicionals. Finalment, es proposa un Treball Social crític que avanci cap a pràctiques col·lectives.


The social situation of older gay men is largely unknown. There are circumstances that suggest that it is a group that may be experiencing situations of social vulnerability related to different social circumstances as the existence of damaged relationships with their families of origin, the absence of offspring in most cases and the existence of inequalities in health issues such as HIV incidence or of certain emotional disorders. Gay men have traveled from a social model of hard homophobia, called pre gay, to a model of greater respect for the gay collective. The thesis examines the characteristics of each model. We want to know the life trajectories of a group of gay men, a diagnosis of the social group, to describe responses that launched this social group and to propose a model of social work practice consistent with information obtained. This research makes use of procedures and data quantitative and qualitative to get an overview of a phenomenon little studied. We use online surveys, focus groups, interviews and participant observation. The results show paths of life marked by change and social participation and social situation for the majority of the community does not seem too unfavorable although there are some situations of loneliness and isolation that are found mainly in services specialized care. Moreover, there is an emerging international social movement in favor of LGBT seniors. Finally, we propose a Social Work critical breakthrough towards collective practices.

Keywords

Minories sexuals; Minorías sexuales; Sexual minorities; Treball social; Trabajo social; Social work; Envelliment; Envejecimiento; Aging; Entitats sense ànim de lucre; Organizaciones no lucrativas; Nonprofit organizations

Subjects

316 - Sociology

Knowledge Area

Ciències de l'Educació

Documents

JMMG_TESI.pdf

16.49Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)