La colección "La sonrisa vertical" y la representación literaria de las minorías sexuales

Autor/a

Díaz Fernández, Estrella

Director/a

Mérida Jiménez, Rafael M. (Rafael Manuel), 1965-

Fecha de defensa

2017-05-23

Páginas

535 p.Departamento/Instituto

Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Resumen

La col•lecció de narrativa eròtica «La sonrisa vertical» (Barcelona: Tusquets Editores) nasqué en plena transició democràtica, el 1977, a càrrec de Luis García Berlanga i Beatriz de Moura, amb un doble propòsit: rescatar un gènere literari fins aquell moment censurat per les lleis franquistes i apostar per la narrativa de joves autors, tant en llengua catalana com espanyola. L’interès d’una col•lecció d’aquestes característiques no és exclusivament literari, ja que, donada l’ època turbulenta en la qual es va gestar i l’aposta ideològica editorial, va albergar volums amb una notable voluntat de ruptura política i moral. En aquest sentit, no van escassejar les representacions de personatges amb sexualitats heterodoxes, entre les quals, donada la legislació vigent (Llei de Perillositat i Rehabilitació Social), bé s’hi podrien incloure les de lesbianes, gais i persones trans. Aquesta tesi doctoral pretén oferir una anàlisi de les molt diverses creacions d’autors espanyols i hispanoamericans que, en especial, van afavorir la representació de personatges lèsbics entre 1977 i 2014 amb l’objectiu de valorar la seva identitat literària i la seva rellevància històrica i social.


La colección de narrativa erótica «La sonrisa vertical» (Barcelona: Tusquets Editores) nació en plena transición democrática, en 1977, de la mano de Luis García Berlanga y Beatriz de Moura, con un doble propósito: rescatar un género literario hasta aquel momento censurado por las leyes franquistas y apostar por la narrativa de jóvenes autores, tanto en lengua catalana como española. El interés de una colección de estas características no es exclusivamente literario, ya que, dada la época turbulenta en que se gestó y la apuesta ideológica de la editorial, albergó volúmenes con una notable voluntad de ruptura política y moral. En este sentido, no escasearon las representaciones de personajes con sexualidades heterodoxas, entre las cuales, dada la legislación vigente (Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social), bien podrían incluirse las de lesbianas, gais y personas trans. Esta tesis doctoral pretende ofrecer un análisis de las muy diversas creaciones de autores españoles e hispanoamericanos que, en especial, favorecieron la representación de personajes lésbicos entre 1977 y 2014 con el objetivo de valorar su entidad literaria y su relevancia histórica y social.


The collection of erotic narrative «La sonrisa vertical» (Barcelona: Tusquets Editores) was born in full democratic transition, in 1977, it was created by Luis García Berlanga and Beatriz de Moura, with a double purpose: a genre up to that moment censored by the laws rescuing Francoists and betting on the narrative of young authors, both in Catalan and Spanish. The interest of a collection of these characteristics is not exclusively literary, since, the turbulent period in which it was gestated and the ideological bet of the publishing company, lodged volumes with a remarkable will of political and moral breach. In this sense, the representations of characters with heterodox sexualities were not scarce, among which, given the current legislation (Law of Dangerousness and Social Rehabilitation), well those of lesbians, gays and people could be included trans. This Ph. D. dissertation intends to offer an analysis of the very different creations of Spanish and Latin American authors who, especially, favoured the representation of lesbian characters between 1977 and 2014 with the aim of valuing their literary entity and their historical and social relevance.

Palabras clave

Narrativa espanyola contemporània (segles XX-XXI); Narrativa hispanoamericana contemporània (segles XX-XXI); Estudis de gènere; Estudis lèsbics, gais i trans; Narrativa española contemporánea; Narrativa hispanoamericana contemporánea; Estudios de género; Estudios lésbicos, gais y trans; Contemporary Spanish Fiction (20th-21st centuries); Contemporary Latin American Fiction (20th-21st centuries); Gender Studies; Lesbian, Gay and Trans Studies

Materias

82 - Literatura

Área de conocimiento

Literatura Española

Documentos

Tedf1de1.pdf

2.972Mb

 

Derechos

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)