Analysis of heat and mass transfer in membrane-based absorbers with new working fluid mixtures for absorption cooling systems 

  Asfand, Faisal (Date of defense: 2016-04-28)

  Absorption refrigeration technology, which has the ability to utilize heat directly for cooling purposes, has been one of the most widely used technologies for refrigeration and cooling applications since the early stages ...

  Analysis of the Effects of Severe Weather with the COAWST- Model Comparing Coupled and Decoupled Simulations, as well as Using Machine Learning Algorithms to Predict the Impact on Populations 

  Iglesias Deutú, Jordi (Date of defense: 2023-12-13)

  Aquesta tesi doctoral s'estructura en tres capítols interconnectats en el camp de la mecànica de fluids. Els dos primers capítols es centren en l'anàlisi dels efectes del clima extrem, amb el primer capítol comparant ...

  Automatic Fault Detection in domestic heat pumps 

  Bellanco Bellanco, Ivan (Date of defense: 2022-10-20)

  Amb l’actual emergència climàtica, els governs del món estan prenent accions per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG), que contribueixen al canvi climàtic. L’edificació representa un 32% del total d’energia ...

  Binderless fiberboard production from Cynara cardunculus and Vitis vinifera 

  Mancera Arias, Camilo (Date of defense: 2008-10-24)

  Binderless fiberboard production from Cynara cardunculus and Vitis vinifera<br/>Two lignocellulosic materials, Cynara cardunculus and Vitis vinifera, were pretreated and used to produce fiberboards without synthetic ...

  Biorefining of microalgae: from harvesting to biofuel production 

  Haponska, Monika (Date of defense: 2018-07-10)

  Aquesta tesi es centra en la modernització del procés de bio-refinat de microalgues mitjançant tecnologia de membrana. El projecte busca l'optimització de: recol·lecció, ruptura cel·lular, fraccionament de carbohidrats, ...

  Caracterización experimental y modelización de una enfriadora de absorción de simple/doble efecto de h2o-libr con accionamiento a dos temperaturas para climatización de edificios 

  Figueredo, Gustavo Raúl (Date of defense: 2012-09-03)

  Durante la última década se produjo un enorme crecimiento de la implantación de la climatización de edificios, motivada por el aumento de los requerimientos de confort y de productividad de la población, entre otras causas. ...

  Caracterización térmica y optimización de las estrategias de operación de vigas frías activas en sistemas de climatización de edificios 

  González Espín, José Luis (Date of defense: 2019-11-19)

  L'aparició de condensació en la bateria d’intercanvi de calor és un dels principals problemes a evitar en una biga freda activa. En climes humits, per les infiltracions d'aire exterior, i en espais d'elevat guany latent, ...

  Caracterización y modelización de un expansor scroll de pequeña potencia. Integración en sistemas de absorción para producción de energía mecánica y refrigeración 

  Mendoza Toledo, Luis Carlos (Date of defense: 2013-09-10)

  En esta tesis se realizó un estudio teórico-experimental de un expansorscroll de pequeña potencia, comercializado como compresor, con la finalidad de integrarlo en sistemas de refrigeración por absorción para producir ...

  CFD Modeling of Multiphase Turbulent Flows in a Bubble Column Reactor 

  Goraki Fard, Mojtaba (Date of defense: 2020-12-17)

  Aquest treball presenta l'estudi numèric de fluxos turbulents bifàssics en un reactor de columna de bombolles en 3D utilitzant diferents models a diferents escales. En primer lloc se centra en la hidrodinàmica, las transicions ...

  Combined absorption power and refrigeration systems driven by low and mid-grade heat sources 

  Ayou, Dereje Sendeku (Date of defense: 2014-11-11)

  Hi ha una gran abundància de fonts de calor de baixa i mitja temperatura (<300 ° C), com pot ser la solar tèrmica, geotèrmica o calor residual de diversos processos tèrmics. Els principals serveis energètics com l'aire ...

  Computational and experimental modeling of fluid flow and heat transfer processes in complex geometries 

  Varela Ballesta, Sylvana Verónica (Date of defense: 2012-04-17)

  El objetivo principal de este trabajo es el estudio numérico (caffa3d.MB) y experimental (PIV) de los campos de velocidad y de temperatura en dominios complejos como los encontrados en las computadoras u otros sistemas ...

  Decision Making Tools for Sustainable Transition Toward Low Carbon Energy Technologies in the Residential Sector 

  Abokersh, Mohamed (Date of defense: 2021-05-04)

  Aliniant-se amb l’ambiciós paquet energètic i climàtic de la UE 2030 per reduir les emissions d’efecte hivernacle i substituir les fonts de calor convencionals mitjançant la presència de participacions d’energia renovable ...

  Desarrollo de un banco de ensayos multifuncional y de los procedimientos para caracterizar equipos térmicos de refrigeración y bombas de calor de pequeña potencia 

  Rodríguez Carabias, Joaquin (Date of defense: 2013-11-20)

  Los sistemas de cogeneración de pequeña potencia pueden son adecuados para conseguir un uso eficiente de la energía en el sector terciario. Existen en el mercado diversos equipos de cogeneración de pequeña potencia utilizando ...

  Design and characterization of actively-moving polymers obtained via dual-curing processing 

  Belmonte Parra, Alberto Francisco (Date of defense: 2018-01-25)

  En aquesta tesis doctoral s'ha dut a terme la síntesis, caracterització i modelització dels Actively-moving Polymers o polímers que responen a estímuls externs amb canvis dimensionals. Per una banda s'han sintetitzat i ...

  Determinación experimental y modelización de propiedades termodinámicas de mezclas de CO2 con absorbentes para refrigeración por resorción 

  Ramírez Ramos, Gisselle Esther (Date of defense: 2021-07-13)

  El present treball té en primer lloc el propòsit d'ampliar la base de dades existent de propietats termodinàmiques de la mescla CO2 / acetona, rellevants per a l'estudi dels sistemes de refrigeració per compressió / resorció, ...

  Direct Numerical Simulation of Turbulent Dispersion of Buoyant Plumes in a Pressure-Driven channel flow. 

  Fabregat Tomàs, Alexandre (Date of defense: 2006-12-15)

  Simulacó numérica directa de la dispersió turbulenta de plomalls amb flotació en un flux en un canal Alexandre Fabregat Tomás, Tarragona, octubre del 2006 <br/>1 Introducció<br/>L'objectiu d'aquest treball és estudiar la ...

  Dual-curing thiol-acrylate-epoxy thermosets for functional applications 

  Russo, Claudio (Date of defense: 2021-09-06)

  Avui en dia, cada vegada més aplicacions exigeixen materials amb un disseny complex, missió complicada en polímers termoestables, i per això el curat dual és una eina extremament útil en el disseny de termoestables. El ...

  Effects of architectural design variables on energy and environmental performance of office buildings 

  Ordoñez García, Arturo (Date of defense: 2016-02-09)

  Aquesta tesi aborda la comprensió dels efectes que les principals variables de disseny arquitectònic tenen en les prestacions energètiques, mediambientals i econòmiques dels edificis d'oficines, ...

  Estudio acústico de los monasterios cistercienses masculinos del camp de Tarragona 

  González Baixauli, Genaro (Date of defense: 2014-11-04)

  En aquesta tesi doctoral s'estudia el comportament acústic dels monestirs cistercencs masculins del Camp de Tarragona. Existeixen estudis anteriors sobre l'acústica d'abadies cistercenques, de la Provença francesa i del ...