Now showing items 16-35 of 120

  Un model per al disseny d'ecosistemes tecnològics educatius 

  Martí Maranillo, Ramón (Date of defense: 2018-12-17)

  Un ecosistema tecnològic educatiu és una comunitat de sistemes d’informació que interactuen entre ells i amb altres sistemes externs per tal de donar resposta a tots els processos implicats en una institució educativa. La ...

  Human Behavior Experimentation and Participation in Scientific Activities in the Wild 

  Vicens Bennasar, Julian Antonio (Date of defense: 2018-05-18)

  La cooperació és un dels trets del comportament que defineixen els éssers humans, però, encara estem tractant de comprendre per què els humans cooperem. Els experiments conductuals estan dissenyats per donar llum sobre els ...

  Referentes pedagógicos para el uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación (tic) al interior de los procesos educativos planeados y desarrollados por los docentes de educación superior 

  Martínez Rodríguez, Fernando (Date of defense: 2017-09-04)

  Aquest document final busca presentar a la comunitat acadèmica dels resultats trobats en la tesi doctoral: "Referents pedagògics per a l'ús i apropiació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a l'interior ...

  Dirección escolar y liderazgo: análisis del desempeño de la figura directiva en centros de educación primaria de Tarragona 

  Camarero Figuerola, Marta (Date of defense: 2015-12-10)

  La direcció escolar està considerada per la literatura científica el segon factor més influent en els resultats escolars, després de l’acció del professorat. El nostre estudi analitza les tendències generals del exercici ...

  Les tic en els processos d'aprenentatge: anàlisi de l'ús d'entorns no presencials en seqüències didàctiques reals 

  Badia Solé, Marta (Date of defense: 2016-11-04)

  La tesi doctoral “Les TIC en els processos d’aprenentatge: Anàlisi de l’ús d’entorns no presencials en seqüències didàctiques reals”, analitza i descriu sis itineraris pedagògics dissenyats per tres centres públics d’Educació ...

  L'ensenyament de la llengua anglesa a la secundària obligatòria en l'espai educatiu europeu actual (la programació didàctica: tipologies, utilitats i aplicacions) 

  Fortuny Lahoz, Montserrat (Date of defense: 2016-01-26)

  El present treball intenta fer recerca en l'àmbit de la programació didàctica a secundària, primer en un marc teòric per després passar a dissenyar i aplicar una eina de programació que serà una eina no només pels docents ...

  Educación y educación física: presencia curricular de la educación física en el sistema educativo español; verificación y análisis de la condición física de los alumnos que inician sus estudios en el institut Torredembarra 

  Arbós Arqué, Pablo (Date of defense: 2016-02-10)

  L’Educació i l’Educació física, es troben en el denominador comú de la tesi "Educació i Educació Física:presència curricular de l’educació física en el sistema educatiu espanyol; verificació i anàlisi de la "condició física" ...

  Biotechnology literacy of future teachers: A new educational approach 

  Casanoves de la Hoz, Marina (Date of defense: 2015-11-26)

  En les últimes dècades, s'ha produït una revolució en el camp de la investigació en biologia, concretament en genètica i biotecnologia. Aquest desenvolupament científic ha deixat una fissura entre els estudis de la comunitat ...

  L’ús dialògic de les tic i la participació de la comunitat en entorns rurals i entorns d’extraradi: una oportunitat per a l’èxit educatiu i la superació de desigualtats. 

  Martín Casabona, Noemí (Date of defense: 2014-12-12)

  La tesi doctoral presenta dos estudis de cas de dos centres d’educació infantil i primària situats en dues zones diferenciades: el primer, en una zona rural de la província de Terol i, el segon, en un barri d’extraradi de ...

  La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les tic en un centre escolar. 

  Lázaro Cantabrana, José Luis (Date of defense: 2015-07-28)

  La societat actual s’ha vist afectada pel ràpid i constant desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. Aquesta “revolució” tecnològica afecta al sistema educatiu i a com ha de formar els ciutadans del futur. La ...

  El aprendizaje de habilidades de comunicación básicas en fisioterapia: una propuesta formativa utilizando el video y el paciente simulado instructor 

  Montull Morer, Salvador (Date of defense: 2015-06-30)

  Després de detectar en els alumnes de Fisioteràpia, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, un dèficit formatiu en habilitats de comunicació (HC) per la realització de ...

  Els entorns de simulació 3d per a la formació en competències transversals a la universitat. 

  Esteve González, Vanessa (Date of defense: 2015-07-27)

  Una de les principals dificultats dels entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge és que l’usuari tingui la sensació de que el seu procés de formació s’està desenvolupant en un espai real (presència) i també la sensació ...

  La comunicación en entornos virtuales 2d y 3d. Un análisis con estudiantes del grado de ingeniería 

  Vaca Barahona, Byron Ernesto (Date of defense: 2015-05-20)

  El treball de recerca analitza i descriu els aspectes comunicacionals de la interacció i la interactivitat dels estudiants de grau d'enginyeria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el context del desenvolupament ...

  La competencia digital docente: análisis de la autopercepción y evaluación del desempeño de los estudiantes universitarios de educación por medio de un entorno 3D 

  Esteve Mon, Francesc Marc (Date of defense: 2015-03-02)

  En el moment actual, el rol dels docents resulta fonamental per a capacitar i empoderar als estudiants fent ús de totes les potencialitats que ofereixen les tecnologies. Per la qual cosa, els docents necessiten no només ...

  La alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria del estado español. 

  Álvarez Herrero, Juan Francisco (Date of defense: 2014-11-07)

  Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan originant una sèrie de canvis en tots els àmbits, i és en l'educació on més preocupen. A l'escola li competeix formar ciutadans competents en l'ús de les TIC i ...

  Diseño y validación de un cuestionario de escala formativa para valorar las competencias transversales de estudiantes universitarios. Una propuesta para dispositivos móviles basada en android 

  Arias Barranco, Itala M (Date of defense: 2015-02-09)

  Aquesta investigació té com a objectiu principal, oferir un instrument diagnòstic de valoració de competències transversals, que permeti conèixer el grau de percepció dels estudiants universitaris en relació amb les ...

  Competencias TIC de los Docentes para la Enseñanza mediante Entornos Virtuales en Educación Superior. El caso de la Universidad de Los Andes-Venezuela: Evaluación y Diseño de un Plan de Formación 

  Carrillo Mejía, Dayana Beatriz (Date of defense: 2014-10-29)

  Aquesta tesi es fa a la Universidad de Los Andes (ULA)-Veneçuela sobre la Competència TIC dels docents per a l'ensenyament mitjançant entorns virtuals. A través d'una recerca qualitativa multienfocament, amb mètodes de ...

  El desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital desde una didáctica de la historia en bachillerato promovedora del aprendizaje colaborativo 

  Acosta Barros, Luis Miguel (Date of defense: 2014-07-08)

  Aquesta recerca se centra en la descripció reflexiva del procés de millora de la pràctica docent que com a professor d'història en batxillerat hem afrontat a través d'una recerca-acció. En un context com l'actual, la millora ...

  The application of eportfolio in higher education: implications on students' learning 

  Castaño Sánchez, Andrea Ximena (Date of defense: 2014-06-27)

  Aquesta tesis estudia la relació entre els conceptes i teories sobre educació aplicats amb eportafolis, tant com les aplicacions pràctiques d'aquests a l'àmbit de l'educació superior. Els eportafolis representen la unió ...

  Entornos Virtuales de Aprendizaje en la Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Análisis desde la perspectiva de su profesorado 

  Samaniego Erazo, Gonzalo (Date of defense: 2014-07-01)

  La finalitat d'aquesta investigació és descriure i interpretar el rol dels docents que utilitzen Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVAs) per definir els seus perfils i patrons d'ús en el context de la Facultat d'Informàtica ...