Now showing items 21-40 of 120

  L'ensenyament de la llengua anglesa a la secundària obligatòria en l'espai educatiu europeu actual (la programació didàctica: tipologies, utilitats i aplicacions) 

  Fortuny Lahoz, Montserrat (Date of defense: 2016-01-26)

  El present treball intenta fer recerca en l'àmbit de la programació didàctica a secundària, primer en un marc teòric per després passar a dissenyar i aplicar una eina de programació que serà una eina no només pels docents ...

  Educación y educación física: presencia curricular de la educación física en el sistema educativo español; verificación y análisis de la condición física de los alumnos que inician sus estudios en el institut Torredembarra 

  Arbós Arqué, Pablo (Date of defense: 2016-02-10)

  L’Educació i l’Educació física, es troben en el denominador comú de la tesi "Educació i Educació Física:presència curricular de l’educació física en el sistema educatiu espanyol; verificació i anàlisi de la "condició física" ...

  Biotechnology literacy of future teachers: A new educational approach 

  Casanoves de la Hoz, Marina (Date of defense: 2015-11-26)

  En les últimes dècades, s'ha produït una revolució en el camp de la investigació en biologia, concretament en genètica i biotecnologia. Aquest desenvolupament científic ha deixat una fissura entre els estudis de la comunitat ...

  L’ús dialògic de les tic i la participació de la comunitat en entorns rurals i entorns d’extraradi: una oportunitat per a l’èxit educatiu i la superació de desigualtats. 

  Martín Casabona, Noemí (Date of defense: 2014-12-12)

  La tesi doctoral presenta dos estudis de cas de dos centres d’educació infantil i primària situats en dues zones diferenciades: el primer, en una zona rural de la província de Terol i, el segon, en un barri d’extraradi de ...

  La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les tic en un centre escolar. 

  Lázaro Cantabrana, José Luis (Date of defense: 2015-07-28)

  La societat actual s’ha vist afectada pel ràpid i constant desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. Aquesta “revolució” tecnològica afecta al sistema educatiu i a com ha de formar els ciutadans del futur. La ...

  El aprendizaje de habilidades de comunicación básicas en fisioterapia: una propuesta formativa utilizando el video y el paciente simulado instructor 

  Montull Morer, Salvador (Date of defense: 2015-06-30)

  Després de detectar en els alumnes de Fisioteràpia, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, un dèficit formatiu en habilitats de comunicació (HC) per la realització de ...

  Els entorns de simulació 3d per a la formació en competències transversals a la universitat. 

  Esteve González, Vanessa (Date of defense: 2015-07-27)

  Una de les principals dificultats dels entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge és que l’usuari tingui la sensació de que el seu procés de formació s’està desenvolupant en un espai real (presència) i també la sensació ...

  La comunicación en entornos virtuales 2d y 3d. Un análisis con estudiantes del grado de ingeniería 

  Vaca Barahona, Byron Ernesto (Date of defense: 2015-05-20)

  El treball de recerca analitza i descriu els aspectes comunicacionals de la interacció i la interactivitat dels estudiants de grau d'enginyeria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el context del desenvolupament ...

  La competencia digital docente: análisis de la autopercepción y evaluación del desempeño de los estudiantes universitarios de educación por medio de un entorno 3D 

  Esteve Mon, Francesc Marc (Date of defense: 2015-03-02)

  En el moment actual, el rol dels docents resulta fonamental per a capacitar i empoderar als estudiants fent ús de totes les potencialitats que ofereixen les tecnologies. Per la qual cosa, els docents necessiten no només ...

  La alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria del estado español. 

  Álvarez Herrero, Juan Francisco (Date of defense: 2014-11-07)

  Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan originant una sèrie de canvis en tots els àmbits, i és en l'educació on més preocupen. A l'escola li competeix formar ciutadans competents en l'ús de les TIC i ...

  Diseño y validación de un cuestionario de escala formativa para valorar las competencias transversales de estudiantes universitarios. Una propuesta para dispositivos móviles basada en android 

  Arias Barranco, Itala M (Date of defense: 2015-02-09)

  Aquesta investigació té com a objectiu principal, oferir un instrument diagnòstic de valoració de competències transversals, que permeti conèixer el grau de percepció dels estudiants universitaris en relació amb les ...

  Competencias TIC de los Docentes para la Enseñanza mediante Entornos Virtuales en Educación Superior. El caso de la Universidad de Los Andes-Venezuela: Evaluación y Diseño de un Plan de Formación 

  Carrillo Mejía, Dayana Beatriz (Date of defense: 2014-10-29)

  Aquesta tesi es fa a la Universidad de Los Andes (ULA)-Veneçuela sobre la Competència TIC dels docents per a l'ensenyament mitjançant entorns virtuals. A través d'una recerca qualitativa multienfocament, amb mètodes de ...

  El desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital desde una didáctica de la historia en bachillerato promovedora del aprendizaje colaborativo 

  Acosta Barros, Luis Miguel (Date of defense: 2014-07-08)

  Aquesta recerca se centra en la descripció reflexiva del procés de millora de la pràctica docent que com a professor d'història en batxillerat hem afrontat a través d'una recerca-acció. En un context com l'actual, la millora ...

  The application of eportfolio in higher education: implications on students' learning 

  Castaño Sánchez, Andrea Ximena (Date of defense: 2014-06-27)

  Aquesta tesis estudia la relació entre els conceptes i teories sobre educació aplicats amb eportafolis, tant com les aplicacions pràctiques d'aquests a l'àmbit de l'educació superior. Els eportafolis representen la unió ...

  Entornos Virtuales de Aprendizaje en la Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Análisis desde la perspectiva de su profesorado 

  Samaniego Erazo, Gonzalo (Date of defense: 2014-07-01)

  La finalitat d'aquesta investigació és descriure i interpretar el rol dels docents que utilitzen Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVAs) per definir els seus perfils i patrons d'ús en el context de la Facultat d'Informàtica ...

  La transferència de la formació permanent del professorat. Estudi de casos. 

  Fuguet Busquets, Juan (Date of defense: 2014-06-13)

  La realització d’aquesta investigació ve motivada pel fet de voler conèixer quins són els factors que influeixen en els processos de transferència de la formació permanent del professorat a la pràctica a les aules. Situem ...

  An Investigation of the Social and Academic Uses of Digital Technology by University Students 

  Gallardo Echenique, Eliana Esther (Date of defense: 2014-06-30)

  Aquest estudi ens presenta una perspectiva diferent de què és el que pensen els alumnes de la URV sobre l’ús de les tecnologies digitals amb finalitat acadèmica i social; i com es senten sobre el fenomen “natiu digital”. ...

  Quality of Online Courses 

  Afsaneh Afsaneh, Sharif (Date of defense: 2014-06-30)

  Aquest estudi té una visió integral dels elements clau per al disseny de cursos en línia de qualitat en el camp del disseny d'instrucció mitjançant l'anàlisi dels elements bàsics del disseny eficaç de les directrius i ...

  El E-Learning en la formación del voluntariado de fisioterapia en cooperación internacional. Diseño e implementación de un modelo formativo 

  Donat Roca, Rafel (Date of defense: 2014-05-28)

  Donat, R. (2014). El e-learning en la formación del voluntariado de Fisioterapia en Cooperación Internacional. Diseño e implementación de un modelo formativo. (Tesis). Departamento de Pedagogía. Universitat Rovira i Virgili, ...

  Aprendizaje cooperativo a través de actividades presenciales y tecnológicas para mejorar la competencia de trabajo en equipo en la universidad: estudio de caso 

  Archondo Ormachea, Adela Susana (Date of defense: 2014-01-22)

  Para vivir y desarrollarse en el siglo XXI es importante aprender y desarrollar la competencia de trabajo en equipo, que puede ser enseñada, mejorada y fortalecida a través de diversas metodologías y estrategias, como ...